0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją unijną

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakup środka trwałego zakupionego z dotacji powoduje, że amortyzacja nie jest kosztem firmowym. Co jednak w sytuacji gdy sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją następuje jeszcze przed całkowitą amortyzacją? Czy wówczas niezamortyzowana część odpisów może stanowić koszt podatkowy firmy? 

Zakup środka trwałego sfinansowanego dotacją unijną

Kapitał na zakup środków trwałych często pochodzi z finansowania zewnętrznego, w tym z dotacji unijnych. Art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że odpisy amortyzacyjne majątku trwałego firmy, który został sfinansowany dotacją, nie mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu:

“Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie”.

Należy dodać, że jeśli nabycie środka trwałego zostało jedynie w części pokryte z dotacji, to w tej sytuacji odpisy amortyzacyjne mogą stanowić koszt podatkowy w części sfinansowanej kapitałem własnym.

Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją unijną

W art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czytamy, że wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, w tym wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu. Wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, obniżone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, mogą być jednak kosztem podatkowym w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych, bez względu na czas ich poniesienia.

Podstawę takiego stanowiska znajdziemy w wielu interpretacjach podatkowych i interpretacjach wydawanych przez Szefa resortu finansów. Według Ministra Finansów przy sprzedaży środka trwałego kosztem podatkowym jest jego wartość początkowa (koszt nabycia) pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych - bez względu na źródło kapitału na jego zakup.

Zatem sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją może zostać dokonana jeszcze przed całkowitym jego zamortyzowaniem (o ile umowa dotacji nie przewiduje inaczej). Dochodem do opodatkowania w sytuacji gdy dokonywana jest sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją będzie cena sprzedaży pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. 

Przykład 1.

U przedsiębiorcy XYZ w lipcu 2016 roku nastąpiła sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją. Wartość początkowa sprzedanej maszyny wynosiła 10.000 zł (netto). Fakturę sprzedaży wystawiono na 3.500 zł. Maszyna zakupiona została w lipcu 2015 i amortyzowana od sierpnia. Wartość dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych to 7000 zł. Kosztem sprzedaży zatem będzie wartość początkowa - dokonane odpisy amortyzacyjne czyli 10.000 zł - 7.000 zł czyli 3.000 zł, mimo że zamortyzowana część nie była kosztem podatkowym. 

Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją unijną pozwala przedsiębiorcy na ujęcie w kosztach podatkowych niezamortyzowanej części odpisów, o czym warto pamiętać już podczas wprowadzania zakupu środka trwałego i poddawania go amortyzacji. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów