0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja jednorazowa środka trwałego zakupionego z dotacji

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy korzystający z zewnętrznych źródeł finansowania jakimi są niejednokrotnie dotacje muszą pamiętać o konsekwencjach jakie ich czekają w przyszłości. Przede wszystkim powinni zwrócić uwagę na umowę dotacji i warunki jakie są w niej określone. Dotacje bowiem często są przyznawane na konkretny cel co oznacza, że nie każdy wydatek może być nią sfinansowany pomimo tego, że dotyczy bezpośrednio działalności firmy. Z dotacją wiążą się również konsekwencje podatkowe... Czy amortyzacja jednorazowa może być zastosowana, kiedy przedsiębiorca sfinansował zakup środka trwałego dotacją?

Kupiłeś z dotacji środek trwały - amortyzacja nie będzie kosztem

Otrzymana dotacja co do zasady, jest przychodem przedsiębiorcy, który nie podlega opodatkowaniu. Nabyte w całości dzięki otrzymanej dotacji środki trwałe nie będą kosztem podatkowym. Zakupione dla celów firmowych rzeczy, których przewidywany okres użytkowania to ponad rok, zdatne do użytku o wartości powyżej 10.000 zł mają jednak obowiązek zostać wprowadzone do Ewidencji Środków Trwałych firmy. Na mocy ustawy rzeczy te powinny podlegać amortyzacji, co oznacza, że powinien powstać plan odzwierciedlający stopniowe ich zużycie. Dotyczy to również środków trwałych zakupionych z dotacji. W planie amortyzacji znajdą się więc comiesięczne odpisy amortyzacyjne, które co do zasady stanowią koszt, ale nie w przypadku gdy środek trwały został sfinansowany dotacją.

Zakupiony więc z dotacji środek trwały należy wprowadzić do Ewidencji Środków Trwałych firmy, naliczyć odpisy amortyzacyjne czyli rozpisać plan amortyzacji, ale nie uwzględniać tych odpisów dla celów podatkowych. Nie należy więc zapisywać ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Korzystałeś z dotacji - sprawdź czy możesz korzystać z jednorazowej amortyzacji

Konsekwencje korzystania z dotacji nie odnoszą się wyłącznie do tych rzeczy zakupionych z dotacji. Mogą mieć one także szerszy aspekt i wpływać na przyszłość działalności. Szczególnie w przypadku gdy przedsiębiorca w przyszłości planuje korzystać z innych źródeł pomocy jak np. pomoc de minimis (dla małych podatników oraz przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą). W najpopularniejszej formie służy ona przedsiębiorcom w celu dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dla wybranych rodzajów środków trwałych o wartości przekraczającej 10.000 zł.

Limitem ograniczającym korzystanie z jednorazowej amortyzacji de minimis jest ustawowy limit 50.000 euro jakiego nie może przekroczyć w danym roku podatkowym suma dokonanych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych o wartości powyżej 10.000 zł. Nie jest to jednak jedyny limit ograniczający korzystanie z pomocy.

Drugim limitem jaki ma zastosowanie przy korzystaniu z pomocy de minimis jest limit 200.000 euro jakiego nie może przekroczyć suma przyznanego wsparcia. Limit obejmuje okres trzech lat. Dla firm działających w sektorze transportu drogowego limit jest niższy i wynosi 100.000 euro. Do ogólnego wsparcia de minimis wliczają się również otrzymane dotacje. Jeżeli więc przedsiębiorca korzystał w ciągu ostatnich trzech lat z dotacji lub innej formy wsparcia de minimis i przekroczył kwotę limitu może nie mieć możliwości korzystania z jednorazowej amortyzacji de minimis. Należy tu również pamiętać, że za kontrolowanie kwoty limitu odpowiada sam przedsiębiorca. W razie nieprawidłowości to on będzie obciążony konsekwencjami nie zastosowania się do limitu pomocy określonego przepisami.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów