Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż usług online a obowiązek wystawienia paragonu fiskalnego

Coraz większą popularnością cieszy się handel internetowy, w szczególności sprzedaż towarów lub usług w sklepach wirtualnych. Sprawdź, czytając nasz artykuł, w jaki sposób rozliczać sprzedaż usług online oraz czy należałoby w związku z tym zainstalować kasę fiskalną.

Sprzedaż na rzecz osób prywatnych na kasie fiskalnej

Jak stanowią przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT).

Jednocześnie należy podkreślić, że przepisy ustanowiły pewne wyjątki odnośnie obowiązku rejestracji sprzedaży na rzecz osób prywatnych na kasie fiskalnej. Rozporządzenie Ministra Finansów przewiduje m.in. zwolnienie ze względu na wysokość obrotów. Innymi słowy, jeżeli w danym roku podatkowym obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczą kwoty 20 tys. zł, przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku instalowania kasy fiskalnej (dla rozpoczynających działalność limit ten liczony jest proporcjonalnie). Obowiązek taki powstaje po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył limit 20 tys. zł.

Ważne!

Trzeba jednak podkreślić, że zwolnienie nie dotyczy sprzedaży m.in.:

  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali;

  • sprzętu fotograficznego z wyjątkiem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego;

  • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego z wyjątkiem anten, lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem;

  • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.

Kolejne zwolnienie zostało uregulowane w odniesieniu do świadczenia usług na rzecz osób prywatnych, gdy świadczący otrzyma środki od klienta np. na rachunek bankowy. Jak stanowi załącznik (pozycja 39) do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.12.2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnienie dotyczy czynności: Świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Sprzedaż usług online ewidencjonowana na kasie - pamiętaj, aby wydać paragon klientowi!

Przedsiębiorcy, którzy nie korzystają ze zwolnienia z kasy muszą pamiętać, że spoczywa na nich obowiązek wydania klientowi paragonu. Przy sprzedaży stacjonarnej nie ma z tym większych problemów, bowiem sprzedawca wydaje paragon w momencie zawarcia transakcji (nabicia sprzedaży na kasę rejestrującą). Sprawa nieco komplikuje się w sytuacji sprzedaży usług online. W takim przypadku powstaje pytanie, w jaki sposób należałoby dostarczyć paragon klientowi?

Przedsiębiorcy, prowadząc sprzedaż usług online, często zastanawiają się, czy wystarczyłoby wysłać odbiorcy zeskanowany paragon w formie mailowej. Takie postępowanie wydaje się nieprawidłowe. Bowiem jak wynika z art. 111 ust. 3a pkt 1 podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Dodatkowo takie postępowanie w opinii organów podatkowych zostało zanegowane. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 10 lipca 2015 r. (sygn. IPPP2/4512-312/15-2/MT) wysłanie zeskanowanego paragonu do klienta nie wypełnia obowiązku jego wydania klientowi, jaki stawia art. 111 ust. 3a pkt 1. Dodatkowo należy podkreślić, że nie pojawiły się jeszcze żadne interpretacje indywidualne, w których organy dopuszczałyby inną możliwość przekazania paragonu kontrahentowi niż wręczenie oryginału. Nie należy jednak wykluczyć, że ustawodawca pochyli się nad problemem i dopuści inną możliwość przekazywania paragonów klientom. Tym samym najbardziej bezpiecznym sposobem dostarczenia paragonu kontrahentowi w przypadku sprzedaży usług online będzie wysłanie egzemplarza pocztą.

Możliwe jest również wystawienie faktury do paragonu, wtedy podpina się go pod fakturę, która zostaje w ewidencji księgowej przedsiębiorcy. Do klienta można natomiast wysłać fakturę drogą elektroniczną.