Poradnik Przedsiębiorcy

Stosunek pracy

Stosunek pracy - więź prawna łącząca pracodawcę i pracownika. Przez nawiązanie stosunku pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz przełożonego i pod jego kierownictwem, a także w miejscu i czasie, które mu wyznaczył, a pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem.

W przypadku, gdy zatrudnienie ma cechy stosunku pracy, nie ma znaczenia nazwa umowy. Nie jest dopuszczalne, aby zastępować umowę o pracę umową cywilnoprawną, jeśli są obecne wyżej wymienione cechy stosunku pracy.