0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pracodawca

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawca - jednostka organizacyjna, która nie musi posiadać osobowości prawnej lub osoba fizyczna w przypadku zatrudnienia pracowników.

W przypadku gdy pracodawcą jest jednostką organizacyjną, obowiązki i czynności wynikające z prawa pracy wykonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką lub inna wyznaczona do tego osoba. Analogicznie zasadę tę stosuje się do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście wspomnianych czynności.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek:

 1. zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;

 2. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;

 3. organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;

 4. przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;

 5. zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 6. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;

 7. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

 8. stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;

 9. zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników;

 10. stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;

 11. prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników;

 12. przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem;

 13. wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów