0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Trener personalny a opodatkowanie VAT - czy ma obowiązek rejestracji?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Działalność trenera personalnego może być prowadzona w formie aktywności gospodarczej. Przedsiębiorca świadczący usługi treningu personalnego może mieć wątpliwości, jaką stawkę zastosować w kontekście usług wykonywanych w ramach wstępu klientów na siłownię. Poza tym pojawia się pytanie o możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla tego rodzaju usług.

Trener personalny a stawka podatku VAT

W niniejszym artykule będziemy analizować przypadek, w którym trener personalny wykonuje swoją usługę w ramach wstępu klienta na siłownię.

W tym kontekście istotne jest wskazanie, że w załączniku nr 3 do ustawy VAT zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 68 wskazano bez względu na PKWiU „usługi związane z rekreacją wyłącznie w zakresie wstępu”. 

Pojawia się zatem pytanie, czy trener personalny w ramach wykonywanej usługi może korzystać z obniżonej stawki podatku VAT.

Zgodnie z wykładnią językową pod pojęciem „wstępu” należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. 

Jak podkreśla się w doktrynie, ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia; w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń; sali tanecznej – możliwość tańczenia; na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów; na siłownię – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów; do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Z obniżonej stawki VAT korzysta zatem usługa wejścia do danego obiektu z możliwością korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z nich wiąże się z typowym jego użytkowaniem w ramach wstępu do niego.

W tym miejscu należy wskazać, że przy indywidualnych treningach z trenerem usługi te są świadczone bezpośrednio na rzecz indywidualnych klientów i są dostosowane wyłącznie do ich potrzeb. W związku z tym nie stanowią usług w zakresie rekreacji dotyczących wstępu.

Warto zwrócić uwagę na wyrok NSA z 30 stycznia 2014 roku (sygn. I FSK 311/13), w którym wskazano, że sformułowanie „usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym, typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. 

Również WIS z 10 listopada 2021 roku (nr 0112-KDSL2-2.440.227.2021.4.KP) wskazuje, że ustawodawca wprowadził obniżoną, preferencyjną stawkę podatku w wysokości 8% dla pozostałych usług związanych z rekreacją, ale wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie przewidział zatem stawki obniżonej dla usługi polegającej na indywidualnym treningu z trenerem (zwanym treningiem personalnym) w ramach wykupionego karnetu, która jest przedmiotem niniejszej sprawy.

Usługa trenera personalnego nie została wymieniona jako usługa, dla której ustawodawca przewidział obniżoną stawkę podatku. Zatem właściwa dla opodatkowania przedmiotowej usługi jest stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23%. Trener personalny nie może w tym przypadku zastosować obniżonej stawki VAT. Usługi treningu personalnego nie stanowią elementu kompleksowej usługi wstępu do klubu fitness czy na siłownię.

Usługa trenera personalnego a możliwość zwolnienia od podatku VAT

Większość usług może korzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy VAT.

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Jednocześnie z zakresu zwolnienia wyłączono usługi doradztwa zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy VAT. W związku z tym pojawia się pytanie, czy można utożsamiać usługi trenera personalnego z doradztwem.

Ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin ten obejmuje szereg usług doradczych, takich jak np.: podatkowe, prawne, finansowe. Zakres znaczeniowy pojęcia „usługi w zakresie doradztwa” jest szerszy niż termin „usługi w zakresie doradztwa podatkowego”. Ponieważ brak w ustawie definicji doradztwa, to należy odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć „tego, kto doradza”. 

Natomiast „doradzać”, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć w związku z tym szeroko. 

Analizując powyższą kwestię w kontekście wydawanych interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że organy podatkowe nie utożsamiają usług trenerów personalnych z doradztwem.

Przykładowo w interpretacji Dyrektora KIS z 16 kwietnia 2021 roku (nr 0111-KDIB3-1.4012.131.2021.1.MSO) czytamy, że „trener” to osoba kierująca rozwojem sprawności fizycznej sportowców, nauczyciel, specjalista w określonej dziedzinie sportu, prowadzący ćwiczenia przygotowujące zawodników do zawodów. Z przytoczonej definicji nie wynika, by usługi trenerskie miały charakter usług doradczych. Wobec powyższego świadczenie usług trenera personalnego nie będzie stanowiło usług doradztwa.

W konsekwencji podatnik świadczący usługi trenera personalnego polegające na analizie poziomu zawodnika, wskazaniu punktów mogących przynieść najwięcej korzyści w najkrótszym czasie, ustalaniu planów ćwiczeń do wykonania w założonym czasie wraz z opisem ćwiczeń i/lub demonstracją wideo / demonstracją na żywo, które nie stanowią usług doradztwa, będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż przedmiotowe usługi nie stanowią usług wyłączających prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Usługa trenera personalnego nie jest kwalifikowana jako czynność doradztwa, w związku z czym podatnik może w tym zakresie korzystać ze zwolnienia podmiotowego do limitu 200 000 zł wartości sprzedaży.

Przechodząc zatem do podsumowania, możemy wskazać, co następuje:

  • usługa trenera personalnego nie jest usługą rekreacyjną w zakresie wstępu, w związku z czym nie ma możliwości zastosowania obniżonej 8-procentowej stawki VAT,
  • trener personalny będący czynnym podatnikiem podatku VAT opodatkowuje usługę stawką 23% VAT,
  • usługi trenera personalnego nie są tożsame z usługami doradztwa, w związku z czym podatnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów