0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stawki podatkowe VAT jakie obowiązują w 2024 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy mogą dokonać rejestracji do VAT stając się tym samym czynnymi podatnikami VAT. Zawierając transakcję sprzedaży są wobec tego zobowiązani do wystawienia faktury VAT. Jednym z obowiązkowych elementów faktury są stawki podatkowe VAT jakie dotyczą przedmiotu sprzedaży. Od ich wysokości uzależniona jest z kolei wysokość podatku VAT jaki podlega wpłacie do urzędu skarbowego. Sprawdźmy, jakie stawki podatkowe VAT obowiązują w Polsce!

Rola klasyfikacji statystycznych

Klasyfikacje statystyczne, a szczególnie Nomenklatura Scalona tzw. kody CN ma istotne znaczenie dla celów określenia stawek VAT bowiem pozwala przyporządkować towar do danej stawki. W związku z tym, dopiero gdy zostanie prawidłowo określony numer CN będzie można dokładnie ustalić stawki podatkowe VAT dla danego towaru lub usługi.

Jeżeli przedsiębiorca ma wątpliwości jaką stawką VAT powinien opodatkować sprzedawane towary lub usługi może wystąpić z wnioskiem o wydatnie WIS czyli wiążącej informacji stawkowej. WIS wydawana jest przez Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej i chroni podatnika na wypadek ewentualnej kontroli. Szczegółowe omówienie jak złożyć wniosek o wydanie WIS znajduje się w artykule: Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) - kto może złożyć wniosek?

Stawki podatkowe VAT obowiązujące w 2024 roku

Zasady opodatkowania i wielkość stawek określa ustawa o VAT, w szczególności dział VIII oraz załączniki tej ustawy. Podstawową stawka podatku VAT w Polsce jest 23% jednak przepisy dopuszczają również obniżone stawki podatkowe VAT. W związku z tym sprzedawca ma prawo do stosowania stawek VAT:

 • 23% podstawowa stawka podatku;
 • 8% stawka stosowana do wybranych towarów i usług jakie zostały wymienione w załączniku nr 3 np. ziemia ogrodnicza, książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane, oraz do budowy, dostawy, remontu, modernizacji oraz termomodernizacji, a także przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, jeśli są one zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 • 5% stawka dla towarów jakie zostały wymienione w załączniku nr 10 czyli większość produktów spożywczych oraz smoczki dla niemowląt i dzieci jak również dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej;
 • 0% stosowana dla WDT oraz eksportu towarów, a także dla towarów wymienionych w załączniku nr 8 oraz w przypadkach szczególnych (art. 83 ust. 1);
 • zw. nie jest wymieniona bezpośrednio w ustawie ale używa się jej w przypadku sprzedaży towarów lub usług jaka korzysta ze zwolnienia przedmiotowego VAT.

Warto wiedzieć, że 23% i 8% to stawki podatkowe VAT które zostały podwyższone ponad 10 lat temu z poziomu 22% i 7%. Ustawodawca może zadecydować o przywróceniu pierwotnych, niższych stawek VAT.
Wybór stawki VAT zależy od charakteru i rodzaju sprzedaży. Przedsiębiorca nie może sam decydować o tym jaką stawkę stosuje. Musi się on kierować w tym przypadku przepisami. Aby ułatwić podatnikom przyporządkowanie stawki ustawodawca przypisał stawki 8%, 5% i 0% konkretnym towarom i usługom przy jakich możliwe jest ich stosowanie. Tu bardzo ważną rolę odgrywa klasyfikacja statystyczna.

Tarcza antyinflacyjna, czyli obniżone stawki podatkowe VAT do 0% w 2024 roku

Do 31 marca 2024 roku obowiązywały obniżone stawki VAT na towary spożywcze wymienione w poz. 1-18 załącznika 10 ustawy o VAT z 5% na 0%.

Towary przy sprzedaży których stosowało się stawkę VAT 0% do 31 marca 2024 roku
CNRodzaj produktu
02Mięso i podroby jadalne
ex 03Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne - z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 - CN 0308
04Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
0504 00 00Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone
07Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne
08Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów
10Zboża
11Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny
ex 12Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza - wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi
ex 15Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego - wyłącznie jadalne
ex 16

Przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów - z wyłączeniem:

1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,

2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605

19Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze
ex 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin - z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%

2104Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane
2105 00Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao
ex 2106Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
ex 2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 - wyłącznie produkty:

1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 - z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,

2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:

 • napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),
 • napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15)
bez względu na CNDietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Obniżona stawka VAT do 8%

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 roku w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2024 roku stawkę VAT 8% stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:

 1. środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2023 r. poz. 569 i 1597), z wyłączeniem podłoży mineralnych i towarów wymienionych w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy;
 2. polepszaczy gleby, środków wapnujących, biostymulatorów, podłoży do upraw, produktów nawozowych mieszanych składających się wyłącznie z nawozu i środka wapnującego, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającym przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1, z późn. zm.5) ), z wyłączeniem podłoży mineralnych i podłoży do upraw grzybów;
 3. nawozowych produktów mikrobiologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, wpisanych do wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych, o którym mowa w rozdziale 4a tej ustawy.

Szczególne przypadki ustalania stawki VAT w 2024 roku

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług poza ogólnie stosowanymi stawkami VAT określają również procedury szczególne stawki podatkowe VAT.

Drobni przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), mają możliwość opodatkowania usług w tzw. formie ryczałtu według stawki 4%. Stawka ta również jest stawką podwyższoną przez ustawodawcę na czas określony ponieważ podstawową stawką ryczałtu jest 3% VAT.

Rolnicy ryczałtowi

Procedury szczególne określone w art. 115 ustawy o VAT nadają im prawo do otrzymania od nabywcy zwrotu zryczałtowanego podatku w wysokości 7%. W tym przypadku również warto mieć na uwadze, że jest to stawka podatkowa podwyższona czasowo przez ustawodawcę z podstawowej wysokości 6,5%.

Zwolnienia przedmiotowe w 2024 roku

Sprzedaż poszczególnych towarów czy wybranych usług może być zwolniona z VAT. Zakres czynności podlegających zwolnieniu określa art. 43 ustawy. Wśród towarów/usług zwolnionych z podatku VAT można znaleźć m.in.:

 • dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 • dostawę budynków (tu również ustawa wyróżnia szczególne warunki jakie pozwalają na zastosowanie zwolnienia);
 • powszechne usługi pocztowe;
 • usługi w zakresie opieki medycznej;
 • usługi edukacyjne ( w tym prywatne nauczanie czy nauczanie języków);
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

W przypadku sprzedaży towarów czy wykonania usług, które są zwolnione z VAT przedsiębiorca na fakturze stosuje stawkę zw. Dla nabywcy oznacza to, że nie będzie on miał możliwości odliczenia VAT z takiej faktury.

Jak wystawić fakturę VAT?

W celu wystawienia faktury w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTRUĘ. W systemie możliwe jest wystawienie faktury VAT, faktury bez VAT, faktury VAT marża, faktury zaliczkowej i końcowej a w przypadku sprzedaży na rzecz osób prywatnych dowodu sprzedaży bądź paragonu fiskalnego. Dzięki integracji z GUS wystarczy wpisać numer NIP nabywcy aby jego dane zostały automatycznie wprowadzone. Następnie należy uzupełnić informacje o przedmiocie sprzedaży. Posiadając moduł magazynu przedsiębiorca nie musi zastanawiać się jaką wybrać stawkę VAT w momencie wystawiania faktury. Stawka ta przypisana jest bezpośrednio do produktu w magazynie i uzupełniana jest automatycznie.

stawki podatkowe vat

Tak wystawiona faktura zostanie ujęta w rejestrze VAT sprzedaży oraz w kolumnie 7 KPiR - Sprzedaż towarów i usług lub Ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtowców).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów