0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników a Polski Ład

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wprowadzona w ramach Polskiego Ładu ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników stanowi rozszerzenie istniejącej ulgi B+R. Polega ona odliczeniu określonej kwoty w związku z zatrudnieniem określonych osób. W poniższym artykule sprawdzimy, jakie są zasady funkcjonowania nowej ulgi.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników jako rozszerzenie ulgi B+R

Na wstępie wskazaliśmy, że opisywana ulga stanowi rozszerzenie istniejącej już ulgi B+R.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 26e ustawy o PIT podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej odlicza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej kosztami kwalifikowanymi. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z działalności gospodarczej.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. 

W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujących po sobie sześć lat podatkowych bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Ulga B+R dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań. Poniesione w związku z tym koszty kwalifikowane są odliczane w rocznym zeznaniu podatkowym.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników dla przedsiębiorców

Dodany art. 26eb ustawy PIT podaje, że podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który poniósł za rok podatkowy stratę lub osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 26e, może pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego o: 

  1. iloczyn najniższej stawki podatkowej określonej w skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz nieodliczonego na podstawie art. 26e odliczenia – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. 1, albo

  2. 19% nieodliczonego na podstawie art. 26e odliczenia – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 30c.

Powyższy mechanizm ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od dochodów (przychodów) osób fizycznych z tytułu: 

  1. stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego;

  2. wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

  3. praw autorskich.

Zaznaczmy zatem, że ulga ta polega na pomniejszeniu zaliczek, które płatnik jest obowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego.

Możliwość skorzystania z powyższego odliczenia (pomniejszenia) dotyczy przypadków, kiedy dochody (przychody) pracowników czy osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, pochodzą z tytułu:

  • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego;

  • wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło czy praw autorskich.

Definicja innowacyjnego pracownika

W kontekście powyższych przepisów warto wyjaśnić, kto jest traktowany jako innowacyjny pracownik.

Zgodnie z art. 26eb ust. 3 ustawy PIT przez takie osoby fizyczne, których zatrudnienie upoważnia do skorzystania z odliczenia, rozumie się osoby fizyczne bezpośrednio zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową, których czas: 

  1. pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50% lub

  2. przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi wynosi co najmniej 50%.

Poprzez pracownika innowacyjnego rozumie się osobę zaangażowaną w działalność B+R przedsiębiorcy przez co najmniej 50% czasu pracy.

Zasady dokonywania odliczenia

Możliwość odliczenia przysługuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym podatnik złożył swoje zeznanie, w którym rozliczył dochody z działalności gospodarczej

Podatnik ma prawo stosować to odliczenie do końca roku podatkowego.

Z odliczenia nie mogą korzystać podatnicy korzystający z prawa do zwrotu gotówkowego uregulowanego w uldze B+R.

Ponadto w przypadku utraty prawa do odliczenia podatnik będzie miał obowiązek dokonania zwrotu w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym utracił to prawo i doliczyć kwoty poprzednio odliczone. 

Dotyczy to również przypadków błędnego zastosowania odliczenia (podatnik skorzystał ze zwrotu gotówkowego z tytułu ulgi B+R, a następnie skorzystał z odliczenia).

W przypadku ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników przyjęto specyficzny mechanizm odliczenia. Podatnik dokonuje bowiem zmniejszenia od miesiąca następującego po miesiącu złożenia rocznej deklaracji podatkowej do końca tego roku podatkowego.

Przechodząc do podsumowania, możemy wskazać, że ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników stanowi rozszerzenie dotychczas istniejącej ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Przedsiębiorcy zatrudniających pracowników mogą skorzystać z odliczenia z tytułu zatrudniania pracowników na podstawie określonych tytułów prawnych.

Ulga ta polega zasadniczo na pomniejszeniu kwoty zaliczek, które są pobierane przez płatnika (pracodawcę) oraz przekazywane na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów