Poradnik Przedsiębiorcy

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

W niemal każdej firmie działającej na rynku prowadzone są różnorodne działania marketingowe (loterie, promocje sprzedażowe, programy lojalnościowe). W związku z tym, że z reguły działania te wiążą się ze zbieraniem danych osobowych, należy pamiętać, że podlegają one regulacjom ustawy o ochronie danych osobowych. Jak powinno wyglądać przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych wyjaśniamy poniżej.

Problem nieprawidłowego prowadzenia działań marketingowych

Agencje marketingowe, jak również przedsiębiorcy i wydzielone w firmach działy marketingu nie zawsze znają swoje obowiązki wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Niektóre działania są uznawane wręcz za nielegalne. Wśród nich wymienia się:

 • nieudzielenie podstawowych informacji o firmie osobom, którym przekazywane są materiały reklamowe,

 • wymuszanie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • wymuszanie zgody na przekazywanie danych osobowych innym podmiotom,

 • nieuwzględnianie sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych,

 • brak udzielania informacji na wniosek osoby, której dane dotyczą.

Jak prowadzić działania marketingowe w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych?

Obowiązek informowania o zbieraniu danych osobowych

Art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych określa podstawowe obowiązki informacyjne związane ze zbieraniem danych osobowych od osoby, której one dotyczą. Obliguje on administratora danych osobowych (ADO) do poinformowania tej osoby o:

 • adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku;

 • celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach bądź kategoriach odbiorców danych;

 • prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

 • dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

Natomiast w przypadku zbierania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą, administrator danych co do zasady jest obowiązany poinformować tę osobę, bezpośrednio po utrwaleniu zebranych danych, o:

 • adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku;

 • celu i zakresie zbierania danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;

 • źródle danych;

 • prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

 • o uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych) .

Zakaz wymuszania zgody na przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych

Firmy funkcjonujące na rynku nie mogą uzależniać możliwości wykonania usługi lub dostarczenia towaru od wyrażenia przez nabywcę zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Tego typu działania są niedopuszczalne. Każda osoba ma bowiem prawo do swobodnego, nieskrępowanego podjęcia decyzji i wyrażenia woli w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępnienia innym podmiotom lub marketingu produktów i usług podmiotów trzecich.

Uwzględnienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Jak stanowi art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych

Art. 23 ust. 1

(...)

4. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;

5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Po otrzymaniu sprzeciwu należy zaprzestać przetwarzania danych w celach i zakresach objętych sprzeciwem.

Ważne!

Osoba wyrażająca sprzeciw wobec przetwarzania jej danych nie musi podawać przyczyny sprzeciwu.