0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy dane przedsiębiorcy podlegają ochronie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej, należy pogodzić się z pewną rozpoznawalnością. Dane firm, a często także ich pracowników lub właścicieli, są zazwyczaj łatwo dostępne dla klientów, zwłaszcza, jeśli część działalności przedsiębiorcy odbywa się poprzez sieć. O ile treść własnej strony internetowej można kontrolować i ograniczyć ujawnianie danych osobowych do minimum, o tyle dane, które figurują w CEIDG, są widoczne dla każdego, kto wyszuka je na stronie internetowej. Przedsiębiorca nie ma wpływu na fakt, że każdy użytkownik internetu może poznać dane dotyczące jego firmy. Czy dane przedsiębiorcy są bezpieczne?

Czy informacje o przedsiębiorcy to dane osobowe?

Warto rozważyć na początek, czy informacje o firmie, które możemy zdobyć przez stronę internetową lub przeczytać na stronie CEIDG, mają status danych osobowych. Pojęcie to definiuje art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych:

 

Art. 6

1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

 

W art. 6 ustawy mowa jest wyłącznie o osobie fizycznej, poza tym zarówno strona internetowa firmy, jak i internetowa ewidencja przedsiębiorców są łatwo dostępne i jawne, stąd zapewne bierze się przekonanie, że dane przedsiębiorcy nie podlegają w żaden sposób ochronie ustawowej. Przekonaniu takiemu sprzyja fakt, że jeszcze do niedawna w art. 7a ust. 2 ustawy - Prawo działalności gospodarczej można było znaleźć zapis, mówiący o tym, że dane przedsiębiorcy nie są chronione na takich zasadach, jak dane osobowe. Regulacja ta została uchylona 31 grudnia 2011 r., ale przekonanie o tym, że dane przedsiębiorcy są jawne, więc można je przetwarzać, pozostało w świadomości społecznej.

Takie stwierdzenie jest jednak błędne. Przedsiębiorca to pewnego rodzaju postać publiczna, utożsamiana z działalnością, którą prowadzi. Informacje, które go dotyczą, a z którymi można się zapoznać poprzez stronę internetową CEIDG, są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa - adres widoczny w CEIDG nie jest adresem zamieszkania, ale tym, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Są to więc informacje, które z założenia mają zostać wykorzystane do kontaktu z przedsiębiorcą. Jednak oprócz danych, związanych ściśle z przedsiębiorcą, w CEIDG mogą znaleźć się też informacje dotyczące bardziej prywatnej sfery jego życia jako osoby fizycznej - imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania czy adres mailowy. Tego typu informacje chronione są przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Powód ochrony jest prosty - prawo przewiduje, że gdy jakiś podmiot ma zamiar przetwarzać cudze dane osobowe, musi zapytać właściciela o zgodę, chyba że robi to w wyjątkowych sytuacjach wskazanych w ustawie (jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, do zrealizowania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą - wynika to z obowiązków administratorów bazy danych, a nie narusza interesu osoby, której dane dotyczą).

Dane przedsiębiorcy a CEIDG

CEIDG jest bazą danych o charakterze zdecydowanie innym niż komercyjny, a jego jawność nie wpływa na zakaz przetwarzania zawartych w nim informacji. Przedsiębiorcy, którzy dokonali wpisu do ewidencji, godząc się z upublicznieniem części danych osobowych, nie wyrazili automatycznie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż umożliwienie zdobycia wiadomości o przedsiębiorstwie i jego danych kontaktowych przez kontrahentów.

Jak zostało już wspomniane, nie wszystkie dane, które widnieją na stronie CEIDG, są chronione w jednakowy sposób. Jak podkreśla ustawa o ochronie danych osobowych, chronione są te dane, które mogłyby umożliwić identyfikację osoby fizycznej. Ochronie prawnej zatem podlegają te dane, które  wskazują na przedsiębiorcę jako osobę fizyczną - na przykład imię i nazwisko - oraz te, które nie są podane do wiadomości publicznej, takie jak adres mailowy. Dane, które przyporządkować można tylko do przedsiębiorcy, takie jak nazwa firmy lub adres jej siedziby, nie podlegają ochronie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów