Poradnik Przedsiębiorcy

Jak opodatkować usługę elektroniczną dla klienta w USA?

W przypadku świadczenia usług na rzecz nabywcy z kraju innego niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, często pojawia się problem z właściwym naliczeniem podatku VAT. Jednym ze specyficznych rodzajów usług są usługi elektroniczne, ze względu na swój szczególny charakter świadczenia. Usługi te bowiem można wykonywać na odległość. Jak powinno się w tej sytuacji rozliczać podatek VAT i według jakiej stawki?

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne to usługi świadczone na odległość za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej. Świadczenie tych usług jest zautomatyzowane i nie wymaga fizycznego udziału człowieka. Jednak ich wykonanie jest niemożliwe bez wykorzystania technologii informacyjnej.

Zgodnie z ustawą o VAT, usługi elektroniczne obejmują:

  • ogólnie produkty w formie cyfrowej łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami i nowszymi wersjami oprogramowania,
  • usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takie jak witryna lub strona internetowa,
  • usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę,
  • odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towaru lub usługi za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek on-line, na którym potencjalni kupcy przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer,
  • pakiety usług internetowych oferujących dostęp do informacji, w których aspekty telekomunikacyjne są natury pomocniczej lub drugorzędnej (czyli pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy takie jak strony umożliwiające dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych czy też dostęp do gier).

Miejsce świadczenia usług elektronicznych

Zasada ogólna mówi, iż miejscem świadczenia usług – w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika VAT – jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą, posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności. W przypadku usługobiorcy niebędącego podatnikiem VAT, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługodawca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku usług elektronicznych zasada ogólna ma zastosowanie w przypadku, gdy odbiorcą jest czynny podatnik VAT. Zgodnie z tą zasadą miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania. W sytuacji, gdy usługa elektroniczna świadczona jest na rzecz podatnika z USA, miejscem świadczenia usługi będzie więc kraj usługobiorcy i wartość transakcji trzeba będzie opodatkować podatkiem obowiązującym w USA. Usługa nie będzie podlegała VAT w Polsce. W przypadku usług elektronicznych świadczonych dla klienta z USA, podlegają one wykazaniu w deklaracji VAT-7 jako dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju (poz. 11 deklaracji).

W przypadku świadczenia usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT, posiadającymi siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej ma zastosowanie  art. 28l ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem miejscem świadczenia usług również jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, czyli w tym przypadku USA. Analogicznie, jak w poprzednim przypadku, usługę trzeba będzie opodatkować podatkiem obowiązującym w USA i wykazać w deklaracji VAT-7.

Podsumowując, w przypadku świadczenia usług elektronicznych na rzecz konsumentów z USA, miejscem świadczenia tych usług jest kraj odbiorcy, czyli USA. Obowiązek podatkowy powstaje po stronie usługobiorcy, polski przedsiębiorca wystawia fakturę ze stawką “nie podlega VAT”.