0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek u źródła a certyfikat rezydencji podatkowej - warto wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

 Dokonywanie transakcji z zagranicznymi podmiotami może rodzić obowiązek zapłaty podatku u źródła. Czym jest podatek u źródła i kto powinien go uiścić? Czy potrzebny jest certyfikat rezydencji podatkowej i przed czym chroni? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w artykule!

Podatek u źródła przy transakcjach z podmiotami zagranicznymi

Obowiązek zapłaty podatku u źródła może wystąpić w razie nabywania przez przedsiębiorcę usług od zagranicznych kontrahentów. Ten rodzaj zobowiązania podatkowego występuje wyłącznie w odniesieniu do niektórych czynności m.in.:

  • z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych (podatek w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu),
  • za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (podatek w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu),
  • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, z którego skorzystanie wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera (podatek w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów),
  • z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń (podatek w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu).

Szczegółowy katalog czynności objętych podatkiem u źródła zawarty jest w art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek u źródła a termin zapłaty podatku

Do pobrania podatku u źródła zobowiązany jest przedsiębiorca wypłacający wynagrodzenie z tytułu nabywanych usług na rzecz zagranicznego podmiotu, co oznacza, że kwotę podatku należy potrącić z wynagrodzenia. Następnie przedsiębiorca powinien zapłacić podatek u źródła do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on pobrany.

Certyfikat rezydencji podatkowej a podatek u źródła

Jak wynika z art. 5a pkt. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Posiadanie aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej może uchronić nas od zapłaty podatku lub zapłaty tego podatku w niższej wysokości, dzięki temu płatnik ma zatem prawo do zastosowania korzystniejszego sposobu opodatkowania.

Certyfikat rezydencji podatkowej stanowi potwierdzenie, że siedziba firmy znajduje się na terenie danego państwa i tam opłacane są podatki. Inny sposób udokumentowania miejsca, w którym regulowane są zobowiązania podatkowe, nie stanowi podstawy do zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku u źródła.

Certyfikat rezydencji podatkowej – niezbędne elementy

Przepisy nie określają konkretnego wzoru certyfikatu rezydencji. Powinien on jednak zawierać następujące dane:

  • datę wystawienia, opcjonalnie okres ważności (w przeciwnym razie certyfikat rezydencji ważny jest przez okres 12 miesięcy),
  • nazwę organu, który wydał certyfikat,
  • potwierdzenie miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika na terenie danego kraju i podleganie w nim nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Jak długo ważny jest certyfikat rezydencji podatkowej?

Zgodnie z art. 41 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku może uwzględniać ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Oznacza to, że w przypadku, gdy na uzyskanym od kontrahenta certyfikacie rezydencji nie ma wskazanego okresu ważności, to taki dokument będzie stanowił podstawę do zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jedynie przez okres 12 kolejnych miesięcy począwszy od dnia wydania certyfikatu.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że certyfikat bez okresu ważności nie będzie mógł być stosowany dla celów rozliczeniowych w przypadku, gdy miejsce zamieszkania bądź siedziby podatnika ulegnie zmianie przed upływem 12 miesięcy. Jeżeli zatem posiadamy wiedzę i dokumenty potwierdzające taką zmianę, nie mamy prawa do stosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podatek u źródła a e-certyfikat rezydencji - czy stanowi podstawę zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku?

Zgodnie z interpretacją indywidualną z 13 listopada 2017 r., nr. 0111-KDIB1-3.4010.371.2017.l.JKT, wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, certyfikat rezydencji podatkowej przesłany w formie elektronicznej stanowi podstawę do zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:

„Zgodnie z art. 194 § 1 Ordynacji podatkowej, dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Dokumentem urzędowym będzie zatem taki certyfikat rezydencji, który został sporządzony w formie przewidzianej przepisami prawa danego państwa przez powołany do tego organ. Jeżeli zatem zgodnie z prawem danego państwa, istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o miejscu siedziby dla celów podatkowych zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, obie formy są wydawane przez właściwy organ podatkowy danego państwa i mają status równorzędny w świetle prawa tego państwa, to płatnik będzie upoważniony do uznania takiego certyfikatu rezydencji w którejkolwiek z tych form. Taki certyfikat rezydencji w formie elektronicznej będzie zatem podstawą dla płatnika do zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania”.

W jaki sposób uzyskać w Polsce certyfikat rezydencji?

W celu uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej na terenie Rzeczpospolitej, należy złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych. Termin oczekiwania na certyfikat to 7 dni, a jego wydanie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów