0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

VAT 7D - dla kogo kwartalne rozliczenie VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy podatnik dokonujący rejestracji do VAT zobowiązany jest do wykonywania z tego tytułu określonych ustawą zobowiązań względem urzędu skarbowego. Jednym z ważnych z nich jest konieczność składania okresowych deklaracji VAT. Do niedawna podatnicy, którzy nie byli małymi podatnikami (nie korzystali z metody kasowej), mogli wybrać kwartalne rozliczenia VAT. Czy w dalszym ciągu możliwe jest składanie VAT 7D oraz czy mogą z niego skorzystać duzi podatnicy? Sprawdźmy!

Kto mógł składać deklarację VAT 7D?

Obowiązek składania deklaracji VAT 7D mieli przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali na druku VAT-R rozliczenia w częstotliwości kwartalnej oraz nie posiadali statusu małego podatnika VAT. Chęć rozliczenia się z urzędem skarbowym kwartalnie deklarowało się w formie pisemnego zgłoszenia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy składana kwartalna deklaracja podatkowa, jednakże pod warunkiem opłacania comiesięcznie „zaliczek” na VAT. Deklarację VAT 7D składało się do końca 2016 roku, z częstotliwością do 25. dnia miesiąca następującego po każdym rozliczanym kwartale.

Aktualnie, aby móc skorzystać z kwartalnego rozliczenia VAT, oprócz spełnienia warunku posiadania  statusu małego podatnika musi od jego daty rejestracji do VAT minąć okres co najmniej 12 miesięcy. Rozliczenia kwartalnego dokonuje się obecnie na druku VAT-7K.

Mały podatnik – obecna definicja

Zgodnie z obecnymi przepisami, a dokładniej art. 2 ust. 25 ustawy o VAT małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro lub podatnik, który prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Wartości wyrażone w euro należy przeliczyć za pomocą średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do tysiąca złotych.

W 2019 roku limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika wynosi po zaokrągleniu 5 135 000 zł. Natomiast w przypadku podatników prowadzących działalność maklerską wynosi on 193 000 zł.

Czy likwidacja VAT 7D wymagała aktualizacji zgłoszenia VAT-R?

Ustawodawca dokładnie tej kwestii nie uregulował. Jednakże na skutek zmiany wykładni prawa (zmiana dotyczyła m.in. likwidacji VAT 7D) wielu przedsiębiorców straciło prawo do kwartalnego rozliczania VAT, w tym do składania deklaracji VAT 7D. Gdy ustawodawca nie wskazuje bezpośredniej odpowiedzi, należy jej szukać w przepisach. Jak wskazywał art. 96 ust. 12 ustawy o VAT, jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu VAT-R ulegną zmianie (np. brak możliwości korzystania z kwartalnego rozliczenia), podatnik w ciągu 7 dni od zmiany zobowiązany jest zgłosić ją do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Czy w dalszym ciągu możliwe jest korzystanie z VAT 7D?

Odpowiedź brzmi – nie. Deklaracja ta została zlikwidowana przez ustawodawcę na początku 2017 roku. Dodatkowo to zdarzenie odebrało prawo do kwartalnego rozliczenia VAT firmom nieposiadającym statusu małego podatnika. Stąd też według aktualnego stanu prawnego z kwartalnego rozliczenia VAT mogą skorzystać tylko mali podatnicy VAT.

1 stycznia 2020 roku planowane jest wejście nowej struktury JPK, która zastąpi deklarację VAT (nastąpi jej likwidacja). Dowiedz się więcej na ten temat z artykułu: JPK_VDEK, czyli comiesięczny obowiązek składania pliku JPK zamiast deklaracji VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów