0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kwartalne rozliczenie VAT – kiedy należy wysłać strukturę JPK?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony ze względu na dużą skalę wyłudzeń VAT i ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Od 1 października 2020 roku każdy podatnik VAT czynny, bez względu na osiągane przychody oraz liczbę zatrudnianych pracowników, zobowiązany jest do składania JPK_V7. Czy obowiązek ten dotyczy również podatników stosujących kwartalne rozliczenie VAT? W jakim terminie należy wysłać strukturę? Odpowiadamy!

Kwartalne rozliczenie VAT a JPK VAT

Podatnicy, którzy zdecydowali się na kwartalne rozliczenie VAT, nie zostali zwolnieni z comiesięcznego obowiązku przekazywania do Ministerstwa Finansów pliku JPK. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy VAT stosujący kwartalne rozliczenie składają plik JPK_V7K, w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Struktura pliku za 3 miesiące kwartału będzie się różniła między sobą zakresem danych:

- JPK_V7K za pierwszy miesiąc kwartału składa się  z części ewidencyjnej i zawiera informacje o transakcjach z tego miesiąca,

- JPK_V7K za drugi miesiąc kwartału składa się z części ewidencyjnej i zawiera informacje o transakcjach z tego miesiąca,

- JPK_V7K za trzeci miesiąc kwartału składa się z części ewidencyjnej dotyczącej tego miesiąca i części deklaracyjnej obejmującej cały kwartał.

Szczegółowe informacje na temat pliku JPK_V7K zostały wskazane w artykule: JPK V7K od kiedy będzie obowiązywał?

Co zawiera struktura JPK_V7?

Trzeba mieć na uwadze, że przekazywana do Ministerstwa Finansów struktura JPK zawiera szczegółowe informacje dotyczące każdej transakcji z danego miesiąca, zarówno przychodowej, jak i kosztowej. Oznacza to, że po wysłaniu pliku JPK nie należy dokonywać żadnych zmian w ewidencjach, chyba że są one wynikiem błędów i wymagaja złożenia korekty.

W razie przekazania błędnej struktury JPK, np. gdy został wprowadzony nieprawidłowy NIP kontrahenta, konieczne będzie złożenie korekty JPK . Należy to zrobić niezwłocznie po wykryciu pomyłki.

Informacje zawarte w JPK to m.in.:

 • dane kontrahentów (nazwy, NIP, adresy),
 • dane sprzedawanych/nabywanych towarów i usług,
 • numery faktur,
 • daty z faktur (wystawienia faktury, zakupu/sprzedaży produktu) oraz daty otrzymania dokumentów,
 • kwoty transakcji,
 • stawki podatku VAT,
 • informacje o szczególnych rodzajach transakcji, np. VAT marża, VAT RR, MPP,
 • oznaczenia grup towarów i usług GTU,
 • oznaczenia rodzajów dokumentów np. RO w przypadku łącznego raportu z kasy.

Szczegółowe informacje na temat struktury JPK_V7 obowiązującej od 1 października 2020 r. zostały opisane w artykule: JPK V7 - co zawiera nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego?

Co zmienia obowiązek wysyłania JPK dla podatników stosujących kwartalne rozliczenie VAT?

Konieczność comiesięcznego składania JPK ewidencji sprzedaży i zakupu VAT w znaczny sposób może utrudnić prowadzenie księgowości osobom rozliczającym się kwartalnie. Przed wprowadzeniem struktury jednolitego pliku kontrolnego, przedsiębiorcy, którzy wybierali kwartalne rozliczenie VAT, mieli obowiązek dopełnienia wszystkich formalności związanych z tym podatkiem do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Oznacza to, że wystarczająca dla nich była wysyłka 4 deklaracji w trakcie roku podatkowego i równoczesnego regulowania zobowiązań podatkowych z nich wynikających względem urzędu skarbowego.

Wraz z początkiem 2018 roku i wejściem w życie nowych uregulowań prawnych, w znaczny sposób zwiększyła się liczba formalności oraz przesyłanych do urzędu dokumentów. Osoby stosujące kwartalne rozliczenie VAT mają bezwzględny obowiązek dostarczania Jednolitego Pliku Kontrolnego do Ministerstwa Finansów co miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przesyłany jest raport. Oznacza to, że najpóźniej do tego dnia każdego miesiąca muszą przygotować ewidencję sprzedaży i zakupów, a sporządzone zestawienie wysłać w formie struktury JPK do Ministerstwa Finansów.

Przedsiębiorcy stosujący kwartalne rozliczenie VAT nie mogą przesyłać zerowych plików JPK za dwa pierwsze miesiące kwartału, a całość przychodów i nabyć wykazywać w ewidencji sprzedaży i zakupu VAT za ostatni miesiąc kwartału.
Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że sporządzenie pliku JPK możliwe jest tylko w ściśle określonej formie, a mianowicie schemacie XML oraz z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Pozostałe struktury JPK

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą być przygotowane również na możliwość wezwania do dostarczenia pozostałych struktur JPK.

Wyróżniamy następujące struktury JPK:,

 • JPK KR – księgi rachunkowe,
 • JPK WB – wyciąg bankowy,
 • JPK MAG – magazyn,
 • JPK FA – faktury VAT,
 • JPK PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • EWP – ewidencja przychodów.

Aktualnie obowiązek comiesięcznej wysyłki JPK dotyczy zarówno podatników stosujących miesięczne, jak i kwartalne rozliczenie VAT. Od 1 lipca 2018 roku każdy przedsiębiorca na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej ma obowiązek przekazać również pozostałe struktury JPK, z zachowaniem terminu wskazanego w wezwaniu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów