Poradnik Przedsiębiorcy

Kwartalne rozliczenie VAT – kiedy należy wysłać strukturę JPK VAT?

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony ze względu na dużą skalę wyłudzeń VAT i ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Od 1 stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca, bez względu na osiągane przychody oraz liczbę zatrudnianych pracowników, zobowiązany jest do składania JPK ewidencji sprzedaży i zakupu VAT, zwanej również plikiem JPK VAT. Czy obowiązek ten dotyczy również podatników stosujących kwartalne rozliczenie VAT? W jakim terminie należy wysłać strukturę? Odpowiadamy!

Kwartalne rozliczenie VAT a JPK VAT

Podatnicy, którzy zdecydowali się na kwartalne rozliczenie VAT, nie zostali zwolnieni z comiesięcznego obowiązku przekazywania do Ministerstwa Finansów pliku JPK VAT. Deklaracja VAT-7K w dalszym ciągu wysyłana jest, natomiast dopiero po zakończeniu kwartału i wtedy również opłacane jest zobowiązanie podatkowe.

Deklaracje za poszczególne kwartały należy złożyć z zachowaniem następujących terminów:

 • I kwartał roku – do 25 kwietnia,
 • II kwartał roku – do 25 lipca,
 • III kwartał roku – do 25 października,
 • IV kwartał roku – do 25 stycznia.

Strukturę JPK VAT należy wysyłać najpóźniej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który został sporządzony JPK ewidencja sprzedaży i zakupu VAT.JPK ewidencję sprzedaży i zakupu VAT należy przekazywać do Ministerstwa Finansów z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Co zawiera struktura JPK_VAT?

Trzeba mieć na uwadze, że przekazywana do Ministerstwa Finansów struktura JPK VAT zawiera szczegółowe informacje dotyczące każdej faktury z danego miesiąca, zarówno przychodowej, jak i kosztowej. Oznacza to, że po wysłaniu pliku JPK VAT nie należy dokonywać żadnych zmian w ewidencjach.

W razie przekazania błędnej struktury JPK VAT, np. gdy został wprowadzony nieprawidłowy NIP kontrahenta, konieczne będzie złożenie korekty JPK VAT. Należy to zrobić niezwłocznie po wykryciu pomyłki.

Informacje zawarte w JPK_VAT to m.in.:

 • dane kontrahentów (nazwy, NIP, adresy),
 • dane sprzedawanych/nabywanych towarów i usług,
 • numery faktur,
 • daty z faktur (wystawienia faktury, zakupu/sprzedaży produktu) oraz daty otrzymania dokumentów,
 • kwoty transakcji,
 • stawki podatku VAT.

W lipcu 2020 roku zostanie wprowadzona nowa struktura JPK z deklaracją, która zastąpi aktualnie obowiązującą deklarację VAT oraz JPK_VAT. Ponadto wejście nowego JPK_V7 nie spowoduje utraty możliwości kwartalnego rozliczania podatku VAT, w dalszym ciągu będzie to możliwe. Więcej w temacie nowego JPK_V7 w artykule: JPK V7 - co zawiera nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego?

Co zmienia obowiązek wysyłania JPK VAT dla podatników stosujących kwartalne rozliczenie VAT?

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony art. 193a Ordynacji podatkowej. Konieczność comiesięcznego składania JPK ewidencji sprzedaży i zakupu VAT w znaczny sposób może utrudnić prowadzenie księgowości osobom rozliczającym się kwartalnie. Do tej pory przedsiębiorcy, którzy wybrali kwartalne rozliczenie VAT, mieli obowiązek dopełnienia wszystkich formalności związanych z tym podatkiem do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Oznacza to, że wystarczająca dla nich była wysyłka 4 deklaracji w trakcie roku podatkowego i równoczesnego regulowania zobowiązań podatkowych z nich wynikających względem urzędu skarbowego.

Wraz z początkiem 2018 roku i wejściem w życie nowych uregulowań prawnych, w znaczny sposób zwiększyła się liczba formalności oraz przesyłanych do urzędu dokumentów. Osoby stosujące kwartalne rozliczenie VAT mają bezwzględny obowiązek dostarczania Jednolitego Pliku Kontrolnego do Ministerstwa Finansów co miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przesyłany jest raport. Oznacza to, że najpóźniej do tego dnia każdego miesiąca muszą przygotować ewidencję sprzedaży i zakupów, a sporządzone zestawienie wysłać w formie struktury JPK VAT do Ministerstwa Finansów. Wszystkie trzy pliki JPK VAT z danego kwartału muszą łącznie dawać kwoty wykazane na deklaracji VAT-7K, podsumowującej cały kwartał.Przedsiębiorcy stosujący kwartalne rozliczenie VAT nie mogą przesyłać zerowych plików JPK VAT za dwa pierwsze miesiące kwartału, a całość przychodów i nabyć wykazywać w ewidencji sprzedaży i zakupu VAT za ostatni miesiąc kwartału.Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że sporządzenie pliku JPK VAT możliwe jest tylko w ściśle określonej formie, a mianowicie schemacie XML oraz z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Pozostałe struktury JPK

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą być przygotowane również na możliwość wezwania do dostarczenia pozostałych struktur JPK.

Wyróżniamy następujące struktury JPK:

 • JPK VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT,
 • JPK KR – księgi rachunkowe,
 • JPK WB – wyciąg bankowy,
 • JPK MAG – magazyn,
 • JPK FA – faktury VAT,
 • JPK PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • EWP – ewidencja przychodów.

Aktualnie obowiązek comiesięcznej wysyłki JPK ewidencji zakupu i sprzedaży JPK VAT dotyczy zarówno podatników stosujących miesięczne, jak i kwartalne rozliczenie VAT do końca czerwca 2020 roku.

Od 1 lipca 2018 roku każdy przedsiębiorca na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej ma obowiązek przekazać również pozostałe struktury JPK, z zachowaniem terminu wskazanego w wezwaniu.