Poradnik Przedsiębiorcy

Kwartalne rozliczenie VAT – kiedy należy wysłać strukturę JPK VAT?

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony ze względu na dużą skalę wyłudzeń VAT i ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Od 1 stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca, bez względu na osiągane przychody oraz liczbę zatrudnianych pracowników, zobowiązany jest do składania JPK ewidencji sprzedaży i zakupu VAT, zwanej również plikiem JPK VAT. Czy obowiązek ten dotyczy również podatników stosujących kwartalne rozliczenie VAT? W jakim terminie należy wysłać strukturę? Odpowiadamy!

Kwartalne rozliczenie VAT a JPK VAT

Podatnicy, którzy zdecydowali się na kwartalne rozliczenie VAT, nie zostali zwolnieni z comiesięcznego obowiązku przekazywania do Ministerstwa Finansów pliku JPK VAT. Deklaracja VAT-7K w dalszym ciągu wysyłana jest, natomiast dopiero po zakończeniu kwartału i wtedy również opłacane jest zobowiązanie podatkowe.

Deklaracje za poszczególne kwartały należy złożyć z zachowaniem następujących terminów:

 • I kwartał roku – do 25 kwietnia,
 • II kwartał roku – do 25 lipca,
 • III kwartał roku – do 25 października,
 • IV kwartał roku – do 25 stycznia.

Strukturę JPK VAT należy wysyłać najpóźniej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który został sporządzony JPK ewidencja sprzedaży i zakupu VAT.JPK ewidencję sprzedaży i zakupu VAT należy przekazywać do Ministerstwa Finansów z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Co zawiera struktura JPK_VAT?

Trzeba mieć na uwadze, że przekazywana do Ministerstwa Finansów struktura JPK VAT zawiera szczegółowe informacje dotyczące każdej faktury z danego miesiąca, zarówno przychodowej, jak i kosztowej. Oznacza to, że po wysłaniu pliku JPK VAT nie należy dokonywać żadnych zmian w ewidencjach.

W razie przekazania błędnej struktury JPK VAT, np. gdy został wprowadzony nieprawidłowy NIP kontrahenta, konieczne będzie złożenie korekty JPK VAT. Należy to zrobić niezwłocznie po wykryciu pomyłki.

Informacje zawarte w JPK_VAT to m.in.:

 • dane kontrahentów (nazwy, NIP, adresy),
 • dane sprzedawanych/nabywanych towarów i usług,
 • numery faktur,
 • daty z faktur (wystawienia faktury, zakupu/sprzedaży produktu) oraz daty otrzymania dokumentów,
 • kwoty transakcji,
 • stawki podatku VAT.

Co zmienia obowiązek wysyłania JPK VAT dla podatników stosujących kwartalne rozliczenie VAT?

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony art. 193a Ordynacji podatkowej. Konieczność comiesięcznego składania JPK ewidencji sprzedaży i zakupu VAT w znaczny sposób może utrudnić prowadzenie księgowości osobom rozliczającym się kwartalnie. Do tej pory przedsiębiorcy, którzy wybrali kwartalne rozliczenie VAT, mieli obowiązek dopełnienia wszystkich formalności związanych z tym podatkiem do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Oznacza to, że wystarczająca dla nich była wysyłka 4 deklaracji w trakcie roku podatkowego i równoczesnego regulowania zobowiązań podatkowych z nich wynikających względem urzędu skarbowego.

Wraz z początkiem 2018 roku i wejściem w życie nowych uregulowań prawnych, w znaczny sposób zwiększyła się liczba formalności oraz przesyłanych do urzędu dokumentów. Osoby stosujące kwartalne rozliczenie VAT mają bezwzględny obowiązek dostarczania Jednolitego Pliku Kontrolnego do Ministerstwa Finansów co miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przesyłany jest raport. Oznacza to, że najpóźniej do tego dnia każdego miesiąca muszą przygotować ewidencję sprzedaży i zakupów, a sporządzone zestawienie wysłać w formie struktury JPK VAT do Ministerstwa Finansów. Wszystkie trzy pliki JPK VAT z danego kwartału muszą łącznie dawać kwoty wykazane na deklaracji VAT-7K, podsumowującej cały kwartał.Przedsiębiorcy stosujący kwartalne rozliczenie VAT nie mogą przesyłać zerowych plików JPK VAT za dwa pierwsze miesiące kwartału, a całość przychodów i nabyć wykazywać w ewidencji sprzedaży i zakupu VAT za ostatni miesiąc kwartału.Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że sporządzenie pliku JPK VAT możliwe jest tylko w ściśle określonej formie, a mianowicie schemacie XML oraz z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Pozostałe struktury JPK

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą być przygotowane również na możliwość wezwania do dostarczenia pozostałych struktur JPK.

Wyróżniamy następujące struktury JPK:

 • JPK VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT,
 • JPK KR – księgi rachunkowe,
 • JPK WB – wyciąg bankowy,
 • JPK MAG – magazyn,
 • JPK FA – faktury VAT,
 • JPK PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • EWP – ewidencja przychodów.

Aktualnie obowiązek comiesięcznej wysyłki JPK ewidencji zakupu i sprzedaży JPK VAT dotyczy zarówno podatników stosujących miesięczne, jak i kwartalne rozliczenie VAT. Dodatkowo od 1 lipca 2018 roku każdy przedsiębiorca na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej ma obowiązek przekazać również pozostałe struktury JPK, z zachowaniem terminu wskazanego w wezwaniu.