0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup towarów za granicą a procedura uproszczona

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z rozwojem globalizacji na znaczeniu zyskują transakcje zagraniczne. Wielu przedsiębiorców ze względu na chęć zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku decyduje się na zakup towarów za granicą, w niektórych sytuacjach działania takie spowodowane są brakiem towaru na rynku krajowym. Prawo umożliwia rozliczenie takiej transakcji, po spełnieniu pewnych warunków, w ramach procedury uproszczonej. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej.

Import towarów

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o VAT za import towarów uznaje się  przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towar rozumie się (...)  rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, czyli rzeczy ruchome, budynki i budowle lub ich części, a także grunty.

Import towarów przez polskiego przedsiębiorcę może zostać rozliczony na wiele sposobów - w zależności zarówno od zastosowanej procedury (zwykła lub uproszczona), jak i miejsca odprawy w przypadku standardowej procedury.

Warunki konieczne do zastosowania procedury uproszczonej importu usług

Aby możliwe było skorzystanie z procedury uproszczonej przy imporcie usług, konieczne jest spełnienie warunków wymienionych w art. 33a ust. 2–6 ustawy o VAT.

Żeby możliwe było skorzystanie z uproszczonego importu towarów, należy:

 1. Zawiadomić, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego naczelnika urzędu celnego, o zamiarze rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym planowane jest rozpoczęcie stosowania nowych zasad rozliczania VAT;

 2. Przedstawienie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym dokonywane są czynności związane z importem, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

 • zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,

 • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Wymogi te uznaje się za spełnione, jeśli podatnik przedłoży zaświadczenia o tej samej treści.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zastępuje ona pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podatnik jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego oraz celno-skarbowego o:

 • zamiarze rozliczenia importu w procedurze uproszczonej (przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie),

 • rezygnacji z rozliczenia podatku w związku z importem towarów na zasadach ogólnych (przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia).

Przeprowadzenie procedury celnej uproszczonej może zostać przeprowadzone przez uprawnioną osobę. Wtedy to na niej spoczywa obowiązek dokonania wszelkich formalności.

Dodatkowo po skorzystaniu z uproszczonej procedury celnej należy przedłożyć naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumenty potwierdzające rozliczenie podatku należnego z tytułu importu usług w terminie 4 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów.

W sytuacji gdy podatnik nie dopełni wymienionych warunków formalnych, traci on możliwość skorzystania z rozliczenia importu usług w formie uproszczonej.

Nieprzedstawienie dokumentów dodatkowo może skutkować utratą prawa do rozliczania podatku w procedurze uproszczonej przez okres 36 miesięcy. Ponadto podatnik jest obowiązany do zapłaty kwoty należności celnych wynikających z długu celnego wraz z odsetkami. Przy czym zastosowanie tego środka kary jest fakultatywne i nie zawsze jest stosowane (art. 33a ust. 7 ustawy o VAT).

Procedura uproszczona przy imporcie towarów

Kwestie związane z procedurą uproszczoną importu usług reguluje art. 33a ustawy o VAT, w której to ust. 1 wspomnianego artykułu mówi, że podatek VAT z transakcji import usług należy rozliczyć w deklaracji podatkowej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Import towarów a obowiązek podatkowy

Zgodnie z art. 19a ust. 9 ustawy o VAT obowiązek podatkowy w odniesieniu do importu usług powstaje z chwilą powstania długu celnego. Wyjątek stanowi sytuacja:

 • objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego - wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zamknięcia tej procedury;

 • objęcia towarów procedurą: składowania celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego, tranzytu, wolnego obszaru celnego, jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze - wówczas obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.

Zakup towarów za granicą a moment powstania obowiązku podatkowego

Zakup towarów za granicą co do zasady powoduje powstanie obowiązku podatkowego z  chwilą powstania długu celnego (19a ust. 9 ustawy o VAT). Wyjątek stanowią transakcje wymienione w art. 19a ust. 10a i 11 ustawy o VAT:

 • w przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego zgodnie z art. 324 rozporządzenia wykonawczego Komisji obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zamknięcia procedury uszlachetniania oraz

 • w przypadku objęcia towarów procedurą:

  • składowania celnego,

  • odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych,

  • uszlachetniania czynnego,

  • tranzytu,

jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.

Zakup towarów za granicą w procedurze uproszczonej - podstawa opodatkowania

Zgodnie z art. 30b ustawy o VAT podstawę opodatkowania importu towarów stanowi wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

Art. 30b ust. 2, 3 i 3a ustawy o VAT:

2. W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów przetworzonych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu w ramach uszlachetniania biernego są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów przetworzonych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

3. W przypadku towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. Jeżeli przedmiotem importu w ramach procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, i o podatek akcyzowy.

3a. W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego, do których ma zastosowanie przepis art. 324 rozporządzenia 2015/2447, podstawą opodatkowania jest wartość celna. Jeżeli przedmiotem importu w ramach tej procedury są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o podatek akcyzowy.

Pojedyncze zgłoszenie celne

Podatnicy mają możliwość skorzystania z pojedynczego zgłoszenia celnego. Szczegółowe unormowania w kwestii odliczenia podatku VAT zawiera art. 33b ustawy o VAT.

Podatnik mający pojedyncze pozwolenie na zastosowanie procedury uproszczonej zobowiązany jest do wykazania kwoty podatku w deklaracji zwanej deklaracją importową. Deklaracja importowa powinna zostać złożona do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji podatkowej (deklaracja VAT). Jeśli importowane towary w danym okresie były poddawane kontroli tylko jednemu urzędowi celnemu, można je wykazać na jednej deklaracji importowej. W tym samym terminie co złożenie deklaracji importowej podatnik ma obowiązek zapłaty podatku VAT należnego wykazanego w deklaracji importowej.

Jak rozliczyć podatek VAT z importu towarów?

Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów szczegółowo unormowane zostały w dziale VII ustawy o VAT.

Importer zobowiązany jest do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku VAT. Jeśli organy kontroli celnej stwierdzą, że stawka VAT określona została w nieprawidłowy sposób, naczelnik urzędu celnego powinien wydać decyzję z określeniem poprawnej kwoty podatku. Z inicjatywy podatnika również może nastąpić zmiana stawki podatku, w sytuacji gdy podatnik otrzymaniu zgłoszenia celnego zauważy nieprawidłowości.

Jak wykazać import towarów w procedurze uproszczonej?

Faktury za dostawy objęte uproszczoną procedurą importu towarów z krajów spoza UE należy wprowadzić do systemu według schematu WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT - należy wybrać odpowiedni rodzaj wydatku, a następnie w zakładce Import z zagranicy i inne zaawansowane zaznaczyć kratkę Uproszczony import towarów.

Następnie należy wybrać odpowiednią walutę, zgodnie z otrzymaną fakturą. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu Wartość netto oraz wybrać krajową stawkę VAT, przeznaczoną dla danej transakcji. Po zapisaniu transakcja zostanie zaksięgowana w rejestrze VAT zakupów i sprzedaży w dacie powstania obowiązku podatkowego oraz w kwocie netto w KPiR w dacie wystawienia faktury.

W przypadku faktury w walucie obcej, kwoty, jakie zostaną ujęte w rejestrach VAT, to wartości przeliczone na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury zakupu.

W przypadku podatników VAT uproszczony import wykazuje się w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w polach 25 i 26 po stronie sprzedażowej oraz w polach 45 i 46 po stronie kosztowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów