Poradnik Przedsiębiorcy

VAT kwartalny – kto może rozliczać się kwartalnie w 2021 roku

Prowadzę firmę budowlaną i jestem czynnym podatnikiem VAT. Na druku VAT-R dokonałem zgłoszenia do kwartalnego rozliczenia podatku VAT. Czy w związku ze zmianami podatkowymi w 2021 roku w dalszym ciągu VAT kwartalny może być wskazany jako forma rozliczenia z tytułu VAT?

Paweł, Wrocław

 

VAT kwartalny przeznaczony jest dla podatników, którzy posiadają status małego podatnika. Zgodnie z art. 2 ust. 25 ustawy o VAT
"małym podatnikiem VAT jest podatnik:

  1. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
  2. prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro."

Przeliczenie powyższych limitów na euro odbywa się według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Dla 2021 roku kurs z 1 października 2020 roku wynosi 4,5153 zł. W związku z tym limit dla 2021 roku prezentuje się następująco:

Mały podatnik limit - 2021 rok
zależny od wartości sprzedaży 1 200 000 euro 5 480 000
zależny od rodzaju działalności 45 000 euro 203 000

Oprócz nieprzekroczenia powyższego limitu sprzedaży/wynagrodzenia należy spełnić dodatkowe wymogi:

  1. być zarejestrowanym przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnik VAT czynny - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub
  2. w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach nie dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł, lub
  3. w danym kwartale nie dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1.

Jeśli u małego podatnika VAT łączna wartość sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, bez kwoty podatku przekroczyła limit 50 000 zł (osobny dla każdego miesiąca kwartałów), to podatnik zobowiązany jest do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

  • w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;
  • następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Obowiązek składania miesięcznych deklaracji dotyczy podatników, którzy dokonują dostaw towarów i świadczą usługi zawarte w załączniku nr 15 ustawy o VAT. Podkreślić należy, że są to towary i usługi, które objęte są obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Przy czym utrata prawa do sposobu rozliczeń – VAT kwartalny – nie dotyczy nabywców tych towarów i usług.
W związku z utratą prawa do VAT-u kwartalnego należy za pomocą zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R dokonać aktualizacji danych (zgodnie z art. 96 ust. 12 ustawy o VAT) w terminie 7 dni, licząc od dnia zaistnienia zmiany.

Więc podatnik, który w 2021 roku musi przejść na miesięczne rozliczenia VAT, dokonuje aktualizacji na druku VAT-R – w pozycji 44 oznacza pkt 2 „podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze składania deklaracji za okresy kwartalne”, a w pozycji 45 wskazuje datę ostatniej deklaracji kwartalnej.

vat kwartalny

W przypadku podatników, którzy utracili prawo do rozliczeń kwartalnych od stycznia 2021 roku w pozycji 45 druku VAT-R wskazują IV kwartał 2020 roku.
Przykład 1.

Pan Bartłomiej, który jest czynnym podatnikiem VAT, posiada status małego podatnika VAT i wykonuje dostawy towarów z załącznika nr 15 ustawy o VAT. Rozlicza VAT kwartalny. W październiku 2020 roku pan Bartłomiej wyświadczył usługi na wartość 55 000 zł. W związku z nowelizacją ustawy o VAT ma obowiązek złożenia aktualizacji druku VAT-R (w celu rezygnacji z rozliczenia kwartalnego) i od stycznia 2021 roku musi dokonywać rozliczenia miesięcznego w VAT.