Poradnik Przedsiębiorcy

VAT kwartalny – kto może rozliczać się kwartalnie w 2020 roku

Prowadzę firmę budowlaną i jestem czynnym podatnikiem VAT. Na druku VAT-R dokonałem zgłoszenia do kwartalnego rozliczenia podatku VAT. Czy w związku ze zmianami podatkowymi w 2020 roku w dalszym ciągu VAT kwartalny może być wskazany jako forma rozliczenia z tytułu VAT?

Paweł, Wrocław

 

VAT kwartalny przeznaczony jest dla podatników, którzy posiadają status małego podatnika. Zgodnie z art. 2 ust. 25 ustawy o VAT
"małym podatnikiem VAT jest podatnik:

  1. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
  2. prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro."

Przeliczenie powyższych limitów na euro odbywa się według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Dla 2020 roku kurs z 1 października 2019 roku wynosi 4,3734 zł. W związku z tym limit dla 2020 roku prezentuje się następująco:

Mały podatnik limit - 2020 rok
zależny od wartości sprzedaży 1 200 000 euro 5 248 000
zależny od rodzaju działalności 45 000 euro 197 000

Oprócz nieprzekroczenia powyższego limitu sprzedaży/wynagrodzenia należy spełnić dodatkowe wymogi:

  1. posiadać status podatnika VAT co najmniej przez okres 12 miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub
  2. w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach podatnik nie może dokonać dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Załącznik numer 15 ustawy o VAT zawiera między innymi takie usługi jak:
-roboty tynkarskie,
-roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian,
-roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem,
-roboty malarskie,
-roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków).
Jeśli u małego podatnika VAT łączna wartość sprzedaży, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, bez kwoty podatku przekroczyła limit 50 000 zł (osobny dla każdego miesiąca kwartałów), to podatnik zobowiązany jest do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

  • w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;
  • następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Przy czym podatnicy, którzy po wejściu w życie ustawy, która zmieniła między innymi warunek drugi do stosowania VAT kwartalny (wskazując zamiast załącznika nr 13 załącznik nr 15), tracą prawo do rozliczeń kwartalnych ze względu na przekroczenie limitu. Powinni oni składać deklaracje za okresy miesięczne, począwszy od rozliczenia za styczeń 2020 r.Obowiązek składania miesięcznych deklaracji dotyczy podatników, którzy dokonują dostaw towarów i świadczą usługi zawarte w załączniku nr 15 ustawy o VAT. Podkreślić należy, że są to towary i usługi, które objęte są obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Przy czym utrata prawa do sposobu rozliczeń – VAT kwartalny – nie dotyczy nabywców tych towarów i usług.W związku z utratą prawa do VAT-u kwartalnego należy za pomocą zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R dokonać aktualizacji danych (zgodnie z art. 96 ust. 12 ustawy o VAT) w terminie 7 dni, licząc od dnia zaistnienia zmiany.

Więc podatnik, który w 2020 roku musi przejść na miesięczne rozliczenia VAT, dokonuje aktualizacji na druku VAT-R – w pozycji 44 oznacza pkt 2 „podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze składania deklaracji za okresy kwartalne”, a w pozycji 45 wskazuje datę ostatniej deklaracji kwartalnej.

vat kwartalny

W przypadku podatników, którzy utracili prawo do rozliczeń kwartalnych od stycznia 2020 roku w pozycji 45 druku VAT-R wskazują IV kwartał 2019 roku.Przykład 1.

Pan Bartłomiej, który jest czynnym podatnikiem VAT, posiada status małego podatnika VAT i wykonuje roboty malarskie i tynkarskie zawarte w załączniku nr 15 ustawy o VAT. Rozlicza VAT kwartalny. W październiku 2019 roku pan Bartłomiej wyświadczył usługi na wartość 55 000 zł. W związku z nowelizacją ustawy o VAT ma obowiązek złożenia aktualizacji druku VAT-R (w celu rezygnacji z rozliczenia kwartalnego) i od stycznia 2020 roku musi dokonywać rozliczenia miesięcznego w VAT.