0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie lub odroczenie zapłaty podatku od nieruchomości!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W walce z panującą epidemią koronawirusa weszły w życie kolejne przepisy składające się na tzw. Tarczę Antykryzysową 2.0, mające ułatwić zmagania z COVID-19 i ratowanie gospodarki. Specustawa wprowadza możliwość zwolnienia lub przesunięcia terminów płatności podatku od nieruchomości. Kiedy może nastąpić zwolnienie lub odroczenie zapłaty podatku od nieruchomości? Odpowiedź poniżej!

Podatek od nieruchomości – kto ma obowiązek zapłacić?

Podatek od nieruchomości mają obowiązek opłacać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami oraz użytkownikami wieczystymi danej nieruchomości.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zwolnienie lub odroczenie zapłaty podatku od nieruchomości – ustawa o zwalczaniu COVID-19

Wprowadzona Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiera szereg rozwiązań, które mają na celu złagodzenie społeczno-gospodarczych
skutków pandemii koronawirusa. Ustawa zawiera rozwiązania dotyczące m.in. podatku od nieruchomości, wskutek których termin jego zapłaty może zostać przesunięty do 30 września 2020 r.

Rada gminy w drodze uchwały może w 2020 r. wprowadzić:

  • zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów lub budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, którzy w związku z epidemią COVID-19 stracili płynność finansową lub ich płynność finansowa uległa pogorszeniu, lub
  • przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., maksymalnie do 30 września 2020 r., dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek sytuacji wywołanej COVID-19.

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, późniejszy termin uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz skutki nimi wywołane. Wydłużenie terminu wniesienia opłaty nie może przekroczyć roku 2020.

Zwolnienie lub odroczenie zapłaty podatku od nieruchomości – kto może skorzystać?

W piśmie z 10 kwietnia 2020 r. (PS2.844.79.2020) do wojewodów i prezesów regionalnych izb obrachunkowych Ministerstwo Finansów wyjaśnia, kto może skorzystać ze zwolnienia i przesunięcia terminu płatności podatku od nieruchomości. Podstawowym warunkiem do uzyskania zwolnienia z podatku jest pogorszenie się płynności finansowej przedsiębiorstwa w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu następuje na podstawie uchwały gminy, a więc na mocy prawa, w związku z czym przedsiębiorca nie musi składać indywidualnego wniosku o przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości.

Nie jest możliwe przedłużenie terminu płatności raty podatku podlegającej wpłacie w 2020 r. po upływie terminu płatności.

Przykład 1.

Pan Jan jest właścicielem nieruchomości, w której prowadzi działalność gospodarczą. W związku z panującą epidemią koronawirusa pan Jan czasowo musiał ograniczyć prowadzenie działalności gospodarczej, przez co płynność finansowa uległa pogorszeniu. W rezultacie musiał zaprzestać prowadzenia działalności i 31 marca 2020 r. dokonał jej zawieszenia.

Rada gminy decyzję o zwolnieniu z podatku od nieruchomości może podjąć, odwołując się do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w którym ustanowiono czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców określonych zakresów działalności.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że gmina w celu podjęcia decyzji o zwolnieniu z podatku od nieruchomości może wykorzystać rozwiązania, jakie zostały wprowadzone w Tarczy Antykryzysowej, w której zdefiniowane zostało pojęcie spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Tarcza Antykryzysowa nie wprowadza obowiązku dokumentowania pogorszenia płynności finansowej przedsiębiorcy, natomiast gmina w drodze uchwały może samodzielnie wprowadzić określony sposób udokumentowania takiego zdarzenia, np. poprzez złożenie oświadczenia przez przedsiębiorcę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów