0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłata za pełnomocnictwo – najważniejsze informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każda czynność prawna może zostać dokonana osobiście bądź za pośrednictwem pełnomocnika. Udzielenie pełnomocnictwa w wielu sytuacjach wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej, tzw. opłaty za pełnomocnictwo. Dowiedz się, kiedy opłata za pełnomocnictwo jest konieczna i jak dokonać jej wpłaty.

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Jak stanowi art. 33 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Przy czym pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik zobowiązany jest do każdorazowego dołączenia do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może zastąpić osobę, którą reprezentuje podczas jej nieobecności. Jednak udzielenie pełnomocnictwa nie powoduje, że dana osoba sama nie może występować w swoich sprawach.

Podatnik, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, może ujawnić pełnomocnika w CEiDG. Wówczas, gdy będzie on występował w imieniu mocodawcy, nie będzie konieczności za każdym razem składania dokumentu pełnomocnictwa.

Ważne!
Opublikowanie pełnomocnika w CEiDG jest jednoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie.

Rodzaje pełnomocnictw

Przepisy Kodeksu cywilnego wyróżniają trzy podstawowe typy pełnomocnictw:

  • pełnomocnictwo ogólne,

  • pełnomocnictwo rodzajowe,

  • pełnomocnictwo szczególne.

Warto wiedzieć, że członek rodziny może reprezentować podatnika w postępowaniu przed fiskusem.

Pełnomocnictwo ogólne

Udzielane jest zazwyczaj, gdy działania pełnomocnika mają ograniczać się jedynie do zwykłego zarządu. Oznacza to, że pełnomocnik uczestniczy w codziennych, bieżących sprawach podejmowanych przez przedsiębiorcę. Ten rodzaj pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo ogólne co do zasady upoważnia do występowania w imieniu mocodawcy przed władzami państwowymi, urzędami, organami administracji publicznej, sądami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi, jak również do składania oświadczeń oraz wniosków procesowych w kontaktach z wymienionymi podmiotami.

Pełnomocnictwo rodzajowe

Polega na upoważnieniu pełnomocnika do wykonywania czynności, które mogą wykraczać poza zakres zwykłego zarządu. Przedmiotem tego rodzaju upoważnienia może być prawo do zawierania w imieniu mocodawcy umów o pracę.

Pełnomocnictwo szczególne

Wydawane jest do dokonania określonej czynności. Powinno ono w sposób jasny i jednoznaczny określać, do jakiego zadania pełnomocnik został powołany. Co istotne, jeśli zakres szczególnej czynności obejmuje obowiązek aktu notarialnego, wówczas samo upoważnienie także powinno przybrać taką formę.

Kiedy jest konieczna opłata za pełnomocnictwo?

Należy mieć na uwadze, że nie każde udzielenie pełnomocnictwa niesie za sobą konieczność dokonania opłaty skarbowej z jego tytułu. Jak stanowi bowiem art. 1 ustawy o opłacie skarbowej, obowiązek dokonania opłaty za pełnomocnictwo następuje w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego jego udzielenie w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa dla:

  • małżonka

  • wstępnego (rodzicie, dziadkowie)

  • zstępnego (dzieci, wnuki)

  • rodzeństwa

  • osoby ujawnionej jako pełnomocnik w CEIDG

  • kontaktów z ZUS-u.

Obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej nie ma w przypadku pełnomocnictwa udzielonego członkowi najbliższej rodziny (tj. małżonkowi, starszemu (np. rodzicom), zstępnym (np. dzieciom) lub rodzeństwu). Reguluje to część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, która zawiera wykaz pozycji opłaty skarbowej, stawek i zwolnień z tej opłaty.

Obowiązek wniesienia opłaty za pełnomocnictwo powstaje z chwilą złożenia dokumentu. W związku z tym opłatę skarbową z tytułu pełnomocnictwa należy uiścić w sytuacji, gdy pełnomocnik uda się do sądu lub organu w celu przedstawienia umocowania.

Opłata skarbowa powinna zostać wpłacona z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Nieuiszczenie opłaty za pełnomocnictwo stanowi wykroczenie skarbowe, które może być karane nawet do wysokości dwudziestokrotności pensji minimalnej.

Ile wynosi opłata za pełnomocnictwo?

Za każde złożone pełnomocnictwo należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Przy czym jedno pełnomocnictwo może zostać złożone przed jednym organem w wielu sprawach bądź przed różnymi organami. Wówczas opłata za złożenie pełnomocnictwa pobierana jest wielokrotnie – w zależności od liczby złożonych pełnomocnictw.

Przykład 1.

Podatnik ustanowił 3 pełnomocników w jednej sprawie. W takiej sytuacji musi wnieść opłatę w wysokości 51 zł (3 x 17 zł).

Pełnomocnictwo ujawnione w CEIDG jest bezpłatne i nie trzeba już uiszczać żadnej dodatkowej opłaty skarbowej

W jaki sposób uregulować opłatę za pełnomocnictwo?

Opłata za pełnomocnictwo może być dokonana w formie bezgotówkowej. Wówczas podlega ona wpłacie na rachunek bankowy urzędu miasta/gminy/dzielnicy właściwego terytorialnie dla organu, do którego składane jest pełnomocnictwo.

Numery rachunków bankowych właściwych do wnoszenia opłat z tego tytułu udostępniane są na stronach internetowych urzędów miast. Zazwyczaj też na potrzeby poboru opłat skarbowych zakładany jest odrębny rachunek bankowy.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów