0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wnoszenie środków trwałych do spółki z o.o. a kapitał zakładowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi posiadać odpowiedni kapitał zakładowy. Służy on w pierwszej kolejności do poprawnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz zabezpieczenia spółki przed ewentualnymi roszczeniami jej wierzycieli. Kapitał może być pokryty różnymi środkami, niekoniecznie samymi pieniędzmi. W artykule omówimy, czym są środki trwałe i czy wnoszenie środków trwałych do spółki z o.o. wpływa w jakikolwiek sposób na kapitał zakładowy?

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do kategorii kapitałowych spółek prawa handlowego. W praktyce oznacza to, że jej powstanie jest warunkowane wniesieniem kapitału zakładowego wynoszącego co najmniej 5000 zł. Oczywiście dopuszczalne jest wniesienie wyższego kapitału, jednak praktyka pokazuje, że wielu wspólników pozostaje przy wartości minimalnej.

Kapitał zakładowy dzieli się na udziały, które następnie są rozdzielane pomiędzy wspólników. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli są obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Udziały w każdej spółce z o.o. są ułamkiem kapitału zakładowego, który przysługuje określonemu wspólnikowi. Aby można je było jednak rozdysponować, konieczne jest ich realne pokrycie – spółka musi posiadać odpowiedni majątek, który w razie potrzeby może zostać spieniężony. W zdecydowanej większości przypadków udziały są pokrywane poprzez odpowiednie kwoty finansowe, ustawodawca pozwala jednak na wnoszenie środków trwałych do spółki.

Czym są środki trwałe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do środków trwałych zaliczamy składniki majątku danego przedsiębiorstwa, które są jego własnością lub współwłasnością i których wartość przekracza 10 000 zł. Powinny być one zdatne do wykorzystywania przez okres co najmniej 1 roku. Do typowych środków trwałych zaliczamy maszyny, sprzęt komputerowy oraz nieruchomości wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności. 

Z racji gospodarczego charakteru każdej spółki z o.o. podmioty te mogą i chętnie wykorzystują środki trwałe przy prowadzeniu własnego biznesu. Wnoszenie środków trwałych do spółki jest możliwe i określamy je jako wniesienie aportu.

Środki trwałe w spółce

Kapitał zakładowy spółki może zostać pokryty środkami pieniężnymi (konkretnymi kwotami wpłaconymi przez wspólników na konto spółki) albo środkami niepieniężnymi określanymi mianem aportów. W ramach tej drugiej kategorii możemy wyróżnić wszystko to, co nie jest pieniądzem, choć przedstawia określoną materialną wartość, tzn. da się spieniężyć. Aportami mogą być zarówno prawa, nieruchomości, jak i rzeczy ruchome, a więc wszystko to, co może zostać uznane za środek trwały.

Środki trwałe, które mogą zostać wniesione do spółki z o.o., dzieli się ze względu na odgórnie ustalone kategorie, są nimi:

  • grunty;

  • budynki i lokale;

  • obiekty inżynierii lądowej i wodnej;

  • kotły i maszyny energetyczne;

  • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;

  • maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne;

  • urządzenia techniczne;

  • środki transportu;

  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, niesklasyfikowane gdzie indziej;

  • inwentarz żywy.

Każdy środek trwały, który ma zostać wniesiony do spółki, musi posiadać swoją wartość początkową, która z biegiem lat będzie oczywiście ulegała obniżaniu. Podstawą do ustalenia takiej wartości jest najczęściej cena zakupu danej rzeczy, co z łatwością można wykazać na fakturze lub paragonie. W przypadku środków wytwarzanych samodzielnie ich wartością początkową są oczywiście koszty wytworzenia. Jeśli wniesienie danego środka do spółki będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami, np. pod postacią kosztów transportu lub montażu, oczywiście również należy doliczyć je do wartości początkowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za wartość początkową środków trwałych w razie nabycia w postaci aportu wniesionego do spółki kapitałowej uważa się ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Aporty obejmujące środki trwałe mogą być wnoszone zarówno do spółek już istniejących, jak i tych, które mają dopiero powstać. W pierwszym przypadku koniecznie jest zawarcie umowy wniesienia aportu do spółki, w drugim zaś wystarczające jest podanie konkretnego środka trwałego w umowie spółki z o.o. Wartość zadeklarowaną w umowie wpisujemy po „Wn” na konto „Pozostałe rozrachunki” i po „Ma” na odpowiednio nazwane konto kapitału własnego. Następnie po „Wn” wpisujemy na konto „Środki trwałe” wartość rynkową środków trwałych, a po „Ma” wpisujemy tę wartość na konto „Pozostałe rozrachunki”.

Podmiot obejmujący wkład niepieniężny nie ma podstaw do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów innej wartości niż wynikającej z dokumentacji księgowej podmiotu wnoszącego aport (ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz ksiąg podatkowych).

Wnoszenie środków trwałych do spółki z o.o. aportem a podatek

Aport środków trwałych jest podatkowo neutralny dla spółki, co oznacza, że taka czynność nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Osoba, która wnosi do spółki aport takich rzeczy, podlega jednak opodatkowaniu, ponieważ w zamian za przeniesienie prawa własności na rzecz spółki otrzymuje określoną liczbę udziałów. Podatnik jest więc zobowiązany do rozliczenia przychodu w nominalnej wartości udziałów w przypadku, gdy objęcie ich nastąpi w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Pamiętajmy, że omawiany obowiązek nie powstanie, jeśli przedsiębiorca wniesie jako aport do spółki całe swoje przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część. Wartość udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny jest w takim przypadku zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowanie

Wnoszenie środków trwałych do spółki z o.o. jest możliwe zarówno względem nowych, jak i już istniejących spółek. W tym celu należy zawrzeć odpowiednią umowę lub wpisać stosowne postanowienia do umowy nowej spółki z o.o. Środek trwały jest wnoszony do spółki w celu podwyższenia kapitału zakładowego, w zamian za co wnoszący otrzymuje określoną liczbę udziałów. Czynność wniesienia środka trwałego aportem do spółki jest dla samej spółki neutralna podatkowo, jednak co do zasady obciąża podatkiem dochodowym osobę wnoszącą określony przedmiot do spółki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów