0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Spółka cywilna - egzekucja z majątku wspólników

Wielkość tekstu:

Spółka cywilna to jedna z najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Stanowi umowę pomiędzy dwoma lub więcej wspólnikami, w myśl której wszyscy wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnych celów. Spółka cywilna nie stanowi samodzielnego podmiotu i, zgodnie z definicją, nie posiada własnego majątku. 

Spółka cywilna - majątek spółki

Mimo to w rzeczywistości, przy jej zakładaniu, każdy wspólnik wnosi określony wkład. Domniemywa się, że wszystkie wniesione wkłady są sobie równe wartościowo. Wkłady, wszelkie prawa i zobowiązania, powstałe w trakcie trwania spółki stanowią łączną współwłasność wspólników, potocznie określaną jako majątek spółki. Za zobowiązania takiego podmiotu wspólnicy odpowiadają solidarnie majątkiem wspólnym oraz każdy z osobna majątkiem osobistym, bez żadnych ograniczeń.

Spółka cywilna - egzekucja zobowiązań

Wierzyciel spółki cywilnej, który walczy o zaspokojenie swoich roszczeń, może sięgnąć do współwłasności łącznej wspólników, jak również do indywidualnego majątku wspólnika, ponieważ każdy z nich ponosi nieograniczoną, osobistą i solidarną odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w ramach prowadzenia spółki. Ponadto, wierzyciel może wybrać, czy swoje roszczenia skieruje wobec całej spółki, wszystkich wspólników, czy tylko jednego z nich.


Zaspokojenie roszczeń wierzyciela z majątku, który stanowi współwłasność wspólników, jest możliwe pod warunkiem posiadania odpowiedniego wyroku lub nakazu. Dokument taki obowiązkowo musi zostać opatrzony klauzulą wykonalności względem wszystkich wspólników, czyli wymieniać ich imiona i nazwiska. Kluczowe zatem jest stwierdzenie, czy zaistniałe zobowiązanie powstało z winy i w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli tak, wówczas wierzyciel ma prawo wytoczyć powództwo względem wszystkich członków spółki cywilnej. Taki tytuł wykonawczy uprawnia go zarówno do zajęcia majątku, który stanowi współwłasność wszystkich wspólników, jak i ich majątków osobistych. W sytuacji, gdy wierzyciel nie posiada wskazanego dokumentu, może wówczas dochodzić swoich roszczeń jedynie z majątków osobistych wspólników, w stosunku do których posiada tytuł wykonawczy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów