0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wypadki lub choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wyrażenie „wypadek przy pracy” jest pojęciem dość jednoznacznie identyfikowanym, co więcej – weszło nawet do języka potocznego. Wiadomo zatem, że wypadek przy pracy dotyczy zdarzeń, które wystąpiły w czasie wykonywania działań związanych z zatrudnieniem, wskutek których pracownik doznał uszczerbku (czasem niestety konsekwencją wspomnianego wypadku jest śmierć). Istnieje jednocześnie inna kategoria wypadków, które powstały w innych okolicznościach niż świadczenie pracy, jednak ich skutki, a także konsekwencje chorób zawodowych oraz świadczenia należne poszkodowanym są podobne jak w odniesieniu do pracowników. Wspomnianą tematykę omawiamy w poniższym artykule. Dowiedz się czy za wypadki lub choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach przysługują dodatkowe świadczenia!

Wypadki i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach – podstawy prawne 

W odniesieniu do „zwykłych” pracowników, którzy ulegli wypadkowi przy pracy lub u których stwierdzono chorobę zawodową, stosuje się oprócz przepisów Kodeksu pracy (dalej jako kp) także regulacje Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W razie zaistnienia zdarzeń mających cechy wypadku przy pracy lub powstania choroby zawodowej w szczególnych okolicznościach zastosowanie znajduje odrębny akt prawny.

Poszkodowanym, którzy stali się niezdolni do pracy wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, przysługują świadczenia określone w Ustawie z dnia 30 października 2002 roku o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. z 2020 r. poz. 984), zwanej dalej „ustawą o zaopatrzeniu z tytułu wypadków”.

Rodzaje wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach

Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków zawiera – w art. 2 ust. 1 – katalog wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach, stanowiących podstawę do ubiegania się o świadczenia przewidziane w tym akcie prawnym. Zaistnienie zdarzenia mającego cechy wypadku w konkretnych, opisanych w ustawie o zaopatrzeniu z tytułu wypadków okolicznościach, uzasadnia przyznanie poszkodowanemu określonego świadczenia.

Oznacza to zatem, że za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń na podstawie ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:

 • przy ratowaniu innych osób od grożącego ich życiu niebezpieczeństwa;
 • przy chronieniu własności publicznej przed grożącą jej szkodą;
 • przy udzielaniu przedstawicielowi organu państwowego lub organu samorządu terytorialnego pomocy przy spełnianiu czynności urzędowych;
 • przy wykonywaniu prac związanych ze spisami powszechnymi;
 • przy ściganiu lub ujęciu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub przy chronieniu innych osób przed napaścią;
 • przy wykonywaniu funkcji radnego lub członka komisji rady wszystkich jednostek samorządu terytorialnego albo przy wykonywaniu przez sołtysa czynności związanych z tym stanowiskiem;
 • przy wykonywaniu funkcji ławnika w sądzie;
 • w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki;
 • przy pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy (OHP) na innej podstawie niż umowa o pracę;
 • przy pracy wykonywanej w ramach terapii zajęciowej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;
 • przy wykonywaniu bezpośredniej ochrony przed klęskami żywiołowymi;
 • przy wykonywaniu funkcji członka komisji powołanej przez organ państwowy lub organ samorządu terytorialnego do przeprowadzenia wyborów lub referendum;
 • przy wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza, o którym mowa w art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 • w trakcie uczestnictwa w centrum integracji społecznej;
 • przy wykonywaniu przez bezrobotnego prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. 73a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • przy odbywaniu praktyki absolwenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich;
 • przy odbywaniu stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.

Choroby zawodowe, których powstanie uzasadnia przyznanie świadczeń z ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków

Jeżeli przy wykonywaniu określonych zajęć lub pracy dojdzie u danej osoby do powstania choroby zawodowej, to stanowi to przesłankę do ubiegania się o świadczenia przewidziane w ustawie o zaopatrzeniu z tytułu wypadków (art. 2 ust. 2 ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków).

W konsekwencji za chorobę zawodową uprawniającą do świadczeń określonych w ustawie o zaopatrzeniu z tytułu wypadków uważa się chorobę spełniającą kryteria „zwykłej” choroby zawodowej, wyszczególnione w art. 2351 kp, która powstała:

 • w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki;
 • przy pracy w OHP na innej podstawie niż umowa o pracę.

Rodzaje świadczeń przysługujących z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

Osobom poszkodowanym, które stały się niezdolne do pracy wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach określonych w art. 2 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków, przysługuje:

 • renta z tytułu niezdolności do pracy – przyznawana na stałe lub na okres wskazany w decyzji organu rentowego;
 • jednorazowe odszkodowanie – należne osobie, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem w szczególnych okolicznościach, jeżeli osoba ta wskutek wypadku stała się całkowicie niezdolna do pracy;
 • świadczenia opieki zdrowotnej określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w zakresie niezbędnym do leczenia następstw wypadku lub choroby zawodowej; dotyczy to osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz jednorazowe odszkodowanie przysługuje również osobie, która zachorowała na chorobę zawodową w związku z wykonywaniem zajęć lub pracy, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków.

Ponadto osobie, która poniosła koszty pogrzebu osoby zmarłej wskutek wypadku lub choroby zawodowej albo pobierającej rentę na podstawie cytowanego aktu prawnego – przysługuje zasiłek pogrzebowy na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków.

Wyłączenie prawa do świadczeń z tytułu wypadków i chorób powstałych w szczególnych okolicznościach

Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków wskazuje także przypadki, w których świadczenia przewidziane w tej ustawie nie będą przysługiwały osobie poszkodowanej. Oznacza to, że renta z tytułu niezdolności do pracy oraz jednorazowe odszkodowanie nie przynależą:

 • osobie poszkodowanej wskutek wypadku, który nastąpił z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa tej osoby;
 • osobie poszkodowanej, która znajdując się w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczyniła się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, o ile powyższy stan udokumentowano w aktach sprawy przez odpowiednie organy policji bądź prokuratury.

Wypadki lub choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach – podsumowanie

Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków określa, w jakich sytuacjach wypadek lub choroba zawodowa stwierdzone w innych okolicznościach niż wykonywanie pracy przez pracownika mogą stanowić uzasadnienie do świadczeń przewidzianych w tej ustawie. Poszkodowane osoby mogą ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy (stałą lub okresową), jednorazowe odszkodowanie bądź świadczenia opieki zdrowotnej. W omawianej ustawie wskazano ponadto, kiedy osoba poszkodowana nie uzyska uprawnienia do wyżej wspomnianych świadczeń.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów