0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wypadek przy pracy - wszystko co należy wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie pracy. Niestety mimo przestrzegania tych zasad, dochodzi do wypadków w miejscu pracy. Jakie świadczenia należą się pracownikowi, który uległ wypadkowi? Jak należy zgłosić wypadek przy pracy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym artykule.

Wypadek przy pracy - definicja

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, mianem wypadku przy pracy określa się zdarzenie nagłe, związane z wykonywaną pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć. Zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy, jeśli nastąpiło podczas wykonywania rutynowych czynności pracowniczych lub z rozkazu przełożonego, gdy pracownik wykonywał czynności na rzecz pracodawcy bez polecenia, gdy zdarzenie miało miejsce w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązków pracowniczych oraz gdy miało miejsce podczas podróży służbowej pracownika na zlecenie pracodawcy.

Śmiertelny wypadek przy pracy

Śmiertelny wypadek przy pracy zostaje uznawany, gdy śmierć pracownika nastąpiła w czasie 6 miesięcy od daty wypadku. Ciężki wypadek przy pracy jest kwalifikowany jeśli na skutek wypadku pracownik doznał ciężkiego urazu, np. utraty wzorku lub słuchu, uszkodzenia ciała, choroby nieuleczalnej, rozstroju zdrowia, trwałej choroby psychicznej, trwałej lub częściowej niezdolności do pracy zawodowej, trwałego zniekształcenia lub zeszpecenia ciała.

Gdy wypadku przy pracy doznały dwie osoby i więcej, wtedy takie zdarzenie jest określane mianem wypadku zbiorowego.

Procedura zgłoszenia wypadku przy pracy

Pracownik, który ucierpiał w wypadku oraz świadkowie powinni niezwłocznie poinformować o zdarzeniu pracodawcę. Świadkowie incydentu powinni dokonać tego na piśmie. Pracodawca ma obowiązek udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz zabezpieczyć miejsce wypadku. Jeżeli wypadek był śmiertelny, ciężki lub zbiorowy, trzeba zawiadomić odpowiednie organy. Pracę należy przerwać, a o wznowieniu prac i ponownym uruchomieniu maszyn zdecyduje społeczny inspektorat pracy. Pracodawca jest zobowiązany po otrzymaniu zgłoszenia wypadku przy pracy, utworzyć zespół powypadkowy. W jego skład powinna wchodzić m.in. osoba, która ukończyła szkolenie BHP lub pracownik, któremu powierzono wykonywanie zadań służby BHP oraz oddziałowy inspektor pracy. Celem zespołu powypadkowego jest zbadanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Dokonuje się oględzin miejsca, zbiera się odpowiednie informacje, sporządza szkice i fotografie, przeprowadza wywiady z poszkodowanym, świadkami i innymi pracownikami. W rezultacie członkowie zespołu powypadkowego wyciągają wnioski dotyczące ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, przy którym miał miejsce wypadek.

Świadczenie należne po wypadku przy pracy

Do 14 dni od daty wypadku należy sporządzić protokół dotyczący okoliczności i przyczyn incydentu według wzoru rozporządzenia ministra gospodarki i pracy. Poszkodowany i jego rodzina ma prawo zapoznać się z treścią protokołu przed jego zatwierdzeniem przez pracodawcę, czyli w ciągu 5 dni od daty jego sporządzenia.

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują świadczenia takie jak:

  • zasiłek chorobowy,
  • świadczenia rehabilitacyjne (po wykorzystaniu okresu zasiłkowego),
  • zasiłek wyrównawczy,
  • jednorazowe odszkodowanie,
  • renta,
  • dodatek pielęgnacyjny,
  • dodatek do renty rodzinnej (dla sieroty zupełnej),
  • pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny.

Poszkodowanemu przysługują świadczenia tylko wtedy, gdy przyczyną wypadku nie jest udowodnione naruszenie przepisów bezpieczeństwa w wyniku niedbalstwa oraz gdy pracownik był pod wpływem środków odurzających. Pracodawca ma obowiązek podjąć wszelkie działania, aby zapobiec w przyszłości innym wypadkom.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów