Poradnik Przedsiębiorcy

Naruszenie dóbr osobistych przez pracodawcę - jak sobie z tym radzić?

Pracodawca, który ma na sumieniu naruszenie dóbr osobistych pracownika lub który nie przeciwdziałał takim naruszeniom w miejscu pracy – ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika. Konsekwencją dla pracodawcy może być konieczność zapłaty zadośćuczynienia. Kwestie naruszenia dóbr osobistych oraz godności pracownika wyjaśnia ekspert prawny HaloPrawo.pl.

Godność pracownika

Godność pracownika tworzy poczucie własnej wartości, oparte na opinii dobrego fachowca i sumiennego pracownika oraz na uznaniu zdolności, umiejętności i wkładu pracy pracownika przez jego przełożonych. Naruszeniem tak rozumianej godności pracowniczej są zaś zachowania pracodawcy polegające np. na słownej zniewadze, dopuszczaniu się czynów nieobyczajnych wobec pracownika, krzywdzących ocenach jego kwalifikacji, udzielaniu nieprawdziwych opinii o pracowniku, bezzasadnym wymierzaniu mu kar dyscyplinarnych, ujawnianiu bez zgody pracownika informacji objętych ochroną danych osobowych.

Naruszenie dóbr osobistych – ocena obiektywna 

W razie naruszenia przez pracodawcę dóbr osobistych (w tym dobrego imienia) pracownika, pracownik może dochodzić swoich pretensji na drodze najpierw ugodowej (polubownej) a także może udać się do Sądu.Ciężar dowodu, że dobro osobiste zostało zagrożone lub naruszone, spoczywa na osobie poszukującej ochrony prawnej natomiast na sprawcy owego zagrożenia lub naruszenia spoczywa obowiązek wykazania, iż jego działanie nie było bezprawne.Ocena, czy w konkretnej sytuacji doszło rzeczywiście do naruszenia dóbr osobistych lub pogwałcono godność pracownika - nie może być dokonywana według miary indywidualnej wrażliwości (ocena subiektywna) zainteresowanego, ponieważ może być ona szczególnie duża ze względu na cechy osobowe. Konieczne jest tu obiektywne podejście do sprawy.

Przykład:

Pracodawca ubliża godności pracownika, kiedy traktuje pracownika jako siłę roboczą jako swoisty towar i wyzyskuje go do swych celów lub podejmuje czy istotnie ingeruje za pracownika decyzje w sprawach należących do sfery życia osobistego, wyśmiewa jego przekonania i obrzędy religijne.

Naruszenie dóbr osobistych - finał w Sądzie pracy

Pozew przeciwko pracodawcy o naruszenie dóbr osobistych wnosi się do właściwego Sądu pracy. Warto wiedzieć, że pracownik nie musi uiszczać tymczasowo opłaty od pozwu, bo jako osoba wnosząca powództwo do Sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, jest z niego zwolniona – a na tę chwilę wydatki podnosi Skarb Państwa. Sąd pracy w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji rozstrzyga o tych wydatkach z tym, że obciążenie kosztami pracownika może nastąpić w wypadkach szczególnie uzasadnionych. 

Przed wystąpieniem na drogę Sądową warto zaczerpnąć porady u specjalisty prawnego, który pomoże obiektywnie ocenić szanse i zagrożenia dla danej sprawy. W ofercie HaloPrawo.pl z możesz porozmawiać z adwokatem lub radcą prawnym przez telefon – nie wychodząc nawet z pracy lub biura.Kodeks pracy wprost nakłada na pracodawcę obowiązek szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika.