0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wzory zeznań podatkowych PIT - czy są już dostępne do użytku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dniu 18 grudnia 2019 roku Ministerstwo Finansów przyjęło rozporządzenie określające wzory formularzy podatkowych w zakresie ryczałtu oraz rozporządzenie Ministra Finansów określające wzory zeznań podatkowych i załączników do tych zeznań w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym znane są już właściwe wzory zeznań podatkowych za 2019 rok m.in. PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L. Jednakże, czy możliwe jest już rozliczenie roczne?

Wzory zeznań podatkowych dla przedsiębiorców

Rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Minister Finansów określił wzory formularzy podatkowych m.in. PIT-28, PIT-16A, PIT-19A. Natomiast rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Minister Finansów określił wzory zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wzory załączników do tych zeznań, m.in. PIT/BR, PIT/IP, PIT/MIT, PIT/PM

Wzory formularzy podatkowych określonych tym rozporządzeniem stosuje się do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

Wzory zeznań podatkowych dla płatników

Rozporządzeniem z dnia 9 grudnia 2019 roku. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Minister Finansów określił wzory formularzy podatkowych m.in. PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-6.

Wzory formularzy podatkowych określonych tym rozporządzeniem stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 roku. Jedynie wzór PIT-2 stosuje się do przychodów, dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Wszystkie wymienione rozporządzenia wchodzią w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wzory zeznań podatkowych, już dostępne?

Mimo tego, że wzory zeznań rocznych są już znane nie można jeszcze korzystać z ich elektronicznej wysyłki. Bowiem systemy księgowe jak również sama usługa e-Deklaracje nie posiadają jeszcze zeznań rocznych w formacie elektronicznym (schemat XML) za pomocą, których możliwe jest ich uzupełnienie i wysłanie online.

Przypomnieć należy, że za 2019 rok druki zeznań rocznych przedsiębiorców zostaną “wypełnione” w usłudze Twój e-PIT przez urząd skarbowy i będą udostępnione podatnikom dopiero 15 lutego 2020 roku. Dodatkowo należy pamiętać, o czasie jaki ma pracodawca i ZUS na wysyłkę do podatnika deklaracji PIT-11,PIT-11A i PIT-40A. Termin ten przypada na koniec lutego 2020 roku.

Na chwilę obecną nie jest znany termin udostępnienia przez MF formularzy w schemacie XML.

Nowości wprowadzone wraz z nowymi wzorami zeznań rocznych za 2019 rok

Wraz z zeznaniami rocznymi za 2019 rok wprowadzone zostały następujące m.in.:

  1. zmiana tzw. minimalnego podatku dochodowego od przychodów z budynków, regulowanego w art. 30g ustawy o PIT,
  2. zmiana terminu składania zeznań podatkowych na okres od 15 lutego do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. W przypadku PIT-28 termin ten został określony od 15 lutego do końca lutego roku następnego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie,

Konsekwencją zmiany terminu złożenia PIT-28 jest przedłużenie terminu płatności zryczałtowanego podatku dochodowego również do końca lutego roku następnego po rozliczanym roku podatkowym. W związku z tym podatek wynikający z PIT-28 za 2019 rok oraz zaliczki za grudzień lub IV kwartał 2019 roku opłacany będzie w terminie 02.03.2020 roku (w związku z tym, że 29 lutego wypada w dzień wolny).

      3. dodana została możliwość wykazania rachunku, na który ma zostać dokonany zwrot podatku bezpośrednio w zeznaniu rocznym,
      4. uwzględnienie w PIT/O darowizny przekazane na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których                  mowa w art. 4 pkt 28a ustawy - Prawo oświatowe,
      5. dodanie załącznika PIT/IP dotyczącego ulgi IP BOX,
      6. dodanie pozycji, na których można poinformować urząd skarbowy o:

  1. dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
  2. formie wpłacania zaliczek – miesięcznie czy kwartalnie,
  3. wyborze formy opodatkowania – stosowania zaliczek uproszczonych,
  4. sposobie ustalania daty powstania przychodów na kasie rejestrującej w metodzie kasowej dla nabijanych zaliczek,
  5. wyborze metody rachunkowej rozliczania różnic kursowych (metoda polega na tym, że różnice kursowe ustalane są na podstawie przepisów o rachunkowości – opcja możliwa dla podatników prowadzących księgi rachunkowe),
  6. okresie zawieszenia działalności gospodarczej przez wspólników spółek prawa handlowego: spółek jawnych, spółek komandytowych, czy spółek partnerskich oraz podatników podatku CIT, będących wspólnikami spółki jawnej lub komandytowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów