0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup samochodu demonstracyjnego do firmy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakup samochodu demonstracyjnego budzi wiele wątpliwości przedsiębiorców z podatkowego punktu widzenia. Jak zakwalifikować pojazd w firmie? W jakiej wysokości przysługuje odliczenie podatku VAT? Czy należy prowadzić kilometrówkę w odniesieniu do tego pojazdu? Sprawdźmy, jak odnieść się do nabycia pojazdu demonstracyjnego w firmie!

Czym jest samochód demonstracyjny?

Samochód demonstracyjny stanowi pojazd, który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, użytkowany przez określony i stosunkowo krótki czas przez dealera lub importera dla celów prezentacji danego pojazdu, która to może mieć miejsce w salonie, a także może występować w formie jazd testowych poprzedzających zakup tego modelu.

Zakup samochodu demonstracyjnego - kwalifikacja pojazdu jako towar czy składnik majątku?

Dealerzy samochodowi (także inni przedsiębiorcy) mają dwie możliwości zakwalifikowania nabytego pojazdu spełniającego rolę samochodu demonstracyjnego:

  1. pierwszy przypadek to kwalifikacja jako towar handlowy przeznaczony do dalszej odsprzedaży jednak w tym wypadku pojazd nie może być użytkowany dłużej niż 12 miesięcy począwszy od dnia wprowadzenia samochodu do użytkowania,
  2. drugi przypadek to przeznaczenie pojazdu jako składnika majątku trwałego i wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych z zamiarem użytkowania go dłużej niż 12 miesięcy począwszy od dnia oddania go do użytkowania.

Odliczenie VAT od nabycia i użytkowania pojazdu będącego towarem handlowym

W przypadku nabycia samochodów traktowanych jako towar handlowy w momencie ich nabycia przysługuje możliwość 100% odliczenia podatku VAT, po czym samochód przechodzi na magazyn i tam oczekuje na sprzedaż co stanowi przełożenie w odniesieniu do wypełnienia warunku zawartego w art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT, umożliwiającego nieprowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu oraz jednoczesną możliwość pełnego odliczania podatku VAT w przypadku sprzedaży samochodu jako towaru handlowego.

Odliczenie VAT w sytuacji użytkowania pojazdu będącego samochodem demonstracyjnym

W przypadku, gdy został miał miejsce zakup samochodu demonstracyjnego, przedsiębiorca korzystając z tego typu pojazdu w różnych wariantach reprezentacyjnych, ponosi określone wydatki związane z eksploatacją tego pojazdu.

Przedsiębiorca chcąc odliczyć pełną kwotę podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodu demonstracyjnego jest zobligowany (po wprowadzeniu pojazdu do użytkowania) zgłosić go w terminie 7 dni począwszy od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek do właściwego urzędu skarbowego za pomocą formularza VAT-26 oraz prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu dla celów pełnego odliczenia podatku VAT. Ponadto musi wprowadzić zasady korzystania z tego typu pojazdów wykluczające możliwość prywatnego użytku danego samochodu.

Niestety przedsiębiorcy sprzedający samochody demonstracyjne przed upływem 12 miesięcy od dnia wprowadzenia ich do użytkowania nie mogą skorzystać również z art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT, który mówi, iż ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej ze względu na możliwość odliczenia 100% podatku VAT nie trzeba stosować w sytuacji pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży.

Jeżeli nie zgłoszą samochodu demonstracyjnego oraz nie będą prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu będą mogli odliczyć jedynie 50% podatku VAT od wydatków związanych z tymi samochodami demonstracyjnymi pozostającymi nadal towarami handlowymi.

Warto pamiętać, że samochody demonstracyjne, mimo iż nie utraciły charakteru handlowego, nie mogą stanowić jedynie charakteru pojazdów przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży, skoro służą w okresie ich użytkowania do prezentowania towaru.

Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 maja 2015r. sygn. akt I SA/Po 1097/14.

Zmiana przeznaczenia samochodu będącego towarem handlowym na pojazd demonstracyjny

Może się zdarzyć, iż z przyczyn braku potencjalnych klientów, uprzednio zakupiony samochód osobowy jako towar handlowy zostaje przeznaczony na samochód demonstracyjny. Wówczas taki samochód z chwilą zmiany decyzji co do przeznaczenia zostaje zarejestrowany jako pojazd demonstracyjny. Jeżeli od momentu rejestracji do momentu złożenia informacji VAT-26 nie minie 7 dni, to przedsiębiorca zachowuje ciągłość co do wykorzystywania pojazdu wyłącznie na cele przeznaczone ze związaną działalnością gospodarczą. Konsekwencją powyższego będzie dalsza możliwość pełnego odliczania podatku VAT od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu demonstracyjnego jak również brak konieczności dokonania korekty odliczonego przy nabyciu 100% podatku VAT z tytułu zmiany przeznaczenia samochodu z towaru handlowego na demonstracyjny.

Konsekwencje braku sprzedaży samochodu demonstracyjnego w ciągu 12 miesięcy

W przypadku samochodów demonstracyjnych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży przedsiębiorca musi sprzedaż go w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia, w przeciwnym razie będzie zobligowany do dokonania tzw. ujawnienia środka trwałego, czyli wprowadzenia do ewidencji środków trwałych danego samochodu oraz dokonanie wszelkich rozliczeń związanych z użytkowaniem składnika majątku będącego środkiem trwałym. Zgodnie bowiem z art. 22e ust. 1 ustawy o PIT jeżeli przedsiębiorcy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie składniki majątku o wartości początkowej przekraczającej 3.500 zł, i ze względu na przewidywany przez nich okres używania równy lub krótszy niż rok nie zaliczą ich do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych (przy czym faktyczny okres ich używania przekroczy rok) to będą obowiązani, w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął:

  1. zaliczyć te składniki do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, przyjmując je do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia,
  2. zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego używania, obliczonych dla środków trwałych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy, zwanym "Wykazem stawek amortyzacyjnych", a dla wartości niematerialnych i prawnych przy zastosowaniu zasad określonych w art. 22m,
  3. stosować stawki amortyzacji, o których mowa w pkt 2, w całym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
  4. wpłacić, w terminie do 20 dnia tego miesiąca, do urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, i naliczoną kwotę odsetek wykazać w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a pkt 2; odsetki od różnicy, o której mowa w pkt 2, są naliczane według stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązującej w dniu zaliczenia składnika majątku do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Te same stanowisko przyjmuje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 22.10.2015r. o sygn. IBPB-1-2/4510-455/15/AnK.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów