0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Akcyza na samochody - jak się ją liczy i kiedy ma zastosowanie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, sprowadzając samochody osobowe z zagranicy, powinien pamiętać, że w określonych sytuacjach będzie obciążony akcyzą. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, jak kwalifikować samochody oraz w jaki sposób powinna być ustalana akcyza na samochody.

Akcyza na samochody - podstawowe informacje

Kwesta podatku akcyzowego została uregulowana na gruncie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. Zgodnie z art. 8 przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in.:

1. produkcja wyrobów akcyzowych,
2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,
3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów,
4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

Natomiast podatnikiem podatku akcyzowego jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu tym podatkiem.

Do tej grupy należałoby również zaliczyć podmiot nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Obowiązujące stawki akcyzy na samochody i niektóre wyroby akcyzowe wynoszą w przypadku:

 • benzyny silnikowej - 1 540,00 zł/1000 l,

 • oleju napędowego - 1 171,00 zł/1000 l,

 • gazów skroplonych do napędu silników spalinowych - 670,00 zł/1000 kg,

 • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - 1 171,00 zł/1000 l,

 • energii elektrycznej - 20,00 zł/1 MWh,

 • alkoholu etylowego – 5.704,00 zł/1 hl 100% vol.,

 • piwa - 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,

 • wina - 158,00 zł/1 hl gotowego wyrobu,

 • papierosów – 206,76 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej,

 • samochodów osobowych o poj. silnika powyżej 2000 cm3 - 18,6% podstawy opodatkowania; pozostałych samochodów osobowych - 3,1% podstawy opodatkowania.

Akcyza na samochody osobowe

Jak wynika z art. 100 ust. 1 przytoczonej ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 • import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

 • nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

 • pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

  • wyprodukowanego na terytorium kraju,

  • od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Należy zwrócić uwagę, że dla celów poboru akcyzy istotna jest odpowiednia klasyfikacja samochodu jako osobowego. Takiej oceny należałoby dokonać w oparciu o Nomenklaturę Scaloną. Co ważne, obowiązek odpowiedniej klasyfikacji spoczywa na producencie, podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz importerze.

Ważne!

O uznaniu danego pojazdu za samochód osobowy w rozumieniu  ustawy o podatku akcyzowym decyduje jego klasyfikacja taryfowa do pozycji CN  8703. Obejmuje ona  Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami  osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi.

Należy zwrócić uwagę, że od 2015 roku funkcjonuje instytucja Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA), która jest narzędziem umożliwiającym weryfikację w zakresie klasyfikacji według Nomenklatury Scalonej. Taką informację można uzyskać od właściwego organu podatkowego.

Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej należy kierować do Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu. WIA jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa:

 • klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo

 • rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

Wniosek o wydanie WIA, jak wynika z art. 7e ustawy o podatku akcyzowym, może dotyczyć tylko jednego wyrobu akcyzowego albo jednego samochodu osobowego i powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub siedziby;

 • imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, o ile został ustanowiony;

 • szczegółowy opis wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą Scaloną (CN) lub określenie rodzaju wyrobu akcyzowego;

 • opis składu wyrobu akcyzowego oraz metody badań lub analiz stosowanych dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego dokonanie jego klasyfikacji lub określenie jego rodzaju (gdy podanie kodu CN nie jest wystarczające do opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych).

Do wniosku o wydanie WIA załącza się dokumenty odnoszące się do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, w szczególności próbki, fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta, lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi podatkowemu dokonanie właściwej klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego lub określenie rodzaju wyrobu akcyzowego.

Akcyza na samochody - jak wyliczyć podatek?

Sposób wyliczenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego zostanie wyjaśniony na poniższych przykładach:

Przykład 1.

Przedsiębiorca X dokonał zakupu samochodu osobowego o poj. silnika do 2000 cm3 i wartości 20 tys. zł (po przeliczeniu według odpowiedniego kursu złotego).

W tej sytuacji podatek akcyzowy wyniesie 620 zł (20.000*3,1%).

Przykład 2.

Przedsiębiorca N sprowadzić z zagranicy samochód osobowy o poj. silnika 2500 cm3 i wartości 33 tys. po przeliczeniu na złotówki.

Podatek akcyzowy wyniesie w tej sytuacji 6138 zł (33.000*18,6%).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów