0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaniechana inwestycja w podatku dochodowym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W celu osiągnięcia zysku firmy dokonują przeróżnych inwestycji. Jednak zdarzają się sytuacje, w których inwestycja zostaje zaniechana. Przedsiębiorca wycofuje się z podjętych wcześniej działań i zamierzeń względem danej inwestycji. Jak zaniechana inwestycja wpływa na podatek dochodowy?

Czym jest inwestycja?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym do inwestycji zaliczamy środki trwałe w budowie. Natomiast ustawa o rachunkowości definiuje środki trwałe w budowie jako “zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego”.

Należy mieć na uwadze, iż kosztów ponoszonej inwestycji nie zalicza się do kosztów podatkowych do czasu oddania do używania danego środka trwałego. Wynika to z faktu, iż wydatki na realizowaną inwestycję podwyższają jej wartość początkową w momencie zakończenia inwestycji.

Zaniechana inwestycja - dokumentacja

Przed rozpoczęciem inwestycji, podatnik musi mieć na względzie, iż z różnych przyczyn może nie dojść do jej sfinalizowania. W takiej sytuacji trzeba liczyć się z koniecznością udokumentowania, że podjęcie inwestycji było zasadne, zgodne z prowadzoną działalnością oraz że zaniechanie inwestycji było uzasadnione ważnymi przyczynami.

Warunkiem wystąpienia możliwości zaliczenia kosztów zaniechanej inwestycji do kosztów podatkowych jest podjęcie decyzji o trwałej i definitywnej rezygnacji z prowadzonej inwestycji.

Jeśli przedsiębiorca podejmie decyzję o zaniechaniu inwestycji, pod pewnymi warunkami może zaliczyć poniesione wydatki na jej realizację do kosztów uzyskania przychodu.

Moment zaliczenia zaniechanej inwestycji w koszty

Ustawa o podatku dochodowym wskazuje, iż koszty zaniechanych inwestycji są potrącane w dniu ich zbycia lub likwidacji.

Zbycie zaniechanej inwestycji

Powyższe przepisy mówią ogólnie o zbyciu zaniechanej inwestycji, jednak jej zbycie może mieć zarówno charakter odpłatny, np. sprzedaż, jak i nieodpłatny, np. darowizna.

Dokonując sprzedaży zaniechanej inwestycji, jej rozliczenia należy dokonać na zasadach ogólnych, dotyczących zbycia aktywów trwałych. W związku z czym w dniu odpłatnego zbycia zaniechanej inwestycji uzyskuje się przychód z tego tytułu, zaś koszt uzyskania tego przychodu stanowią wydatki poniesione na realizację tej inwestycji.

W przypadku nieodpłatnego przekazania zaniechanej inwestycji nie ma możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na jej realizację w koszty podatkowe.

Zaniechana inwestycja - likwidacja

W kwestii zaliczenia w koszty likwidacji zaniechanej inwestycji można natknąć się na dwa dominujące stanowiska w orzecznictwie. Otóż zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 lutego 2013 r., nr ILPB3/423-445/12-4/KS:

“do likwidacji dochodzi w momencie faktycznego, fizycznego unicestwienia inwestycji”.

Tylko w takiej sytuacji wydatki związane z inwestycją można odnieść w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast zgodnie z drugim poglądem - wyrok NSA z 25 czerwca 2013., sygn. akt II FSK 2225/11, warunkiem zaliczenia w koszty zaniechanej inwestycji jest wykreślenie danego środka trwałego z posiadanych aktywów trwałych.

Z punktu widzenia podatnika bardziej korzystny jest drugi pogląd, ponieważ już sam fakt podjęcia decyzji o zaniechaniu inwestycji daje możliwość zaliczenia w koszty poniesionych wydatków na jej realizację.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów