0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Termin rejestracji do VAT OSS - co musisz wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca 2021 roku wprowadzono pakiet VAT e-commerce. Spowodowało to zasadnicze zmiany dla podatników dokonujących sprzedaży towarów na rzecz konsumentów z innych państw członkowskich UE. Jedną z nich jest konieczność rejestracji do procedury OSS. Sprawdźmy, kiedy mija termin rejestracji do VAT OSS.

Co to jest wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość?

Na początku wyjaśnijmy, co to jest WSTO. Co do zasady z WSTO mamy do czynienia, gdy towary są wysyłane do konsumentów w państwach Unii Europejskiej w ramach transakcji B2C (business to client). WSTO to dostawa towarów wysyłanych przez dostawcę (lub na jego rzecz) z terytorium jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Towary są dostarczane do:

  • podatnika,
  • osoby prawnej niebędącej podatnikiem, która nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
  • do podmiotu niebędącego podatnikiem, czyli najczęściej do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Tym samym WSTO obejmuje także przypadki dostawy towarów, gdy dostawca pośrednio uczestniczy w ich wysyłce lub transporcie, na przykład zleca wysyłkę lub transport towarów osobie trzeciej, która dostarcza towary do nabywcy.

Zgodnie z ogólną zasadą miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy. Tym samym w każdym przypadku należy rozliczać podatek w państwie konsumenta.

Przykład 1.

Pan Karol jest czynnym podatnikiem VAT. Za pośrednictwem swojego sklepu internetowego sprzedaje narzędzia osobom fizycznym z Niemiec. W jakim kraju należy opodatkować transakcję?

W takiej sytuacji co do zasady miejscem opodatkowania będą Niemcy. 

Regulacje w zakresie WSTO wprowadzają liczne uproszczenia w rozliczeniu VAT w tego typu transakcjach. Całą sprzedaż dla zagranicznych konsumentów możemy wykazać za pomocą VAT OSS.

Co ważne, sposób rozliczenia WSTO zależy od tego, czy podatnik przekroczy limit 10 000 euro (42 000 zł) wartości dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz odbiorców z innych państw Unii Europejskiej w skali roku. Do limitu wlicza się:

  • wartość dostaw towarów sprzedawanych konsumentom z innych państw Unii Europejskiej;
  • wartość usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (tak zwane usługi TBE) świadczonych na rzecz konsumentów z innych państw Unii Europejskiej.

Do limitu 10 000 euro (42 000 zł) wliczamy łączną sprzedaż do wszystkich państw Unii Europejskiej. Nie możesz go przekroczyć ani w trakcie obecnego, ani poprzedniego roku podatkowego.

Czym jest procedura OSS?

OSS to system elektroniczny, który upraszcza zobowiązania VAT sprzedawców towarów i usług oferowanych konsumentom w całej UE, ponieważ umożliwia im elektroniczną rejestrację dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim w przypadku sprzedaży towarów na odległość wewnątrz UE oraz w przypadku świadczenia usług do klientów indywidualnych (B2C), a tym samym uniknięcie konieczności rejestracji VAT w wielu państwach członkowskich. System umożliwia składanie jednej deklaracji i opłacanie należnego podatku VAT za wszystkie dostawy towarów i usług we wszystkich państwach UE. Co ważne, deklarację składamy kwartalnie.

Jak zgłosić się do procedury OSS?

W celu dokonania rejestracji do procedury unijnej należy w pierwszej kolejności wypełnić zgłoszenie VIU-R. Składamy więc „Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT”, zaznaczając w nim jako cel zgłoszenia: Rejestracja.

Powyższe zgłoszenie należy przesłać elektronicznie do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Co ważne, w przypadku zgłoszenia VIU-R nie jest możliwe przesłanie zgłoszenia w formie papierowej. Zgłoszenie to możemy złożyć przez pełnomocnika. W tym celu należy złożyć w urzędzie pełnomocnictwo PPS-1 w oryginale. W sytuacji niedostarczenia oryginału pełnomocnictwa bądź złożenia pełnomocnictwa ogólnego urząd wezwie podatnika do uzupełnienia braków. Powyższe może skutkować wydłużeniem procesu rejestracji dla celów OSS.

Dokonując rejestracji, podatnik posługuje się NIP-em, za pomocą którego jest zidentyfikowany dla potrzeb podatku VAT. Co istotne, w przypadku procedury OSS nie otrzymuje nowego numeru identyfikacji. 

Organ podatkowy nie prowadzi ogólnodostępnego rejestru, w którym można sprawdzić status zgłoszenia do procedury OSS. Naczelnik nie wydaje także decyzji w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Informacja o zarejestrowaniu podatnika dla celów procedury OSS jest przekazywana drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

W przypadku, gdy podatnik nie spełnia warunków niezbędnych do korzystania z procedury OSS, naczelnik informuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej o wydaniu postanowienia o odmowie przyjęcia zgłoszenia. Na to postanowienie przedsiębiorcy służy zażalenie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia.

Termin rejestracji do VAT OSS

Rejestracja jest skuteczna od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym podatnik złożył zgłoszenie do procedury OSS

W przypadku, gdy podatnik rozpoczął świadczenie usług lub dokonywanie dostaw towarów przed tą datą, ich rozliczanie w ramach procedury unijnej zacznie obowiązywać od pierwszego dnia świadczenia usług lub dokonywania dostaw towarów, pod warunkiem że podatnik – do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy dokonał świadczenia usługi lub dostawy towarów – zgłosi naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście rozpoczęcie działalności w ramach procedury szczególnej.

W takim przypadku podatnik będzie obowiązany do złożenia deklaracji VAT obejmującej kwartał kalendarzowy, w którym miało miejsce pierwsze świadczenie usług lub dostawa towarów. W zgłoszeniu rejestracyjnym podatnik podaje datę rozpoczęcia korzystania z procedury szczególnej. 

Przykład 2.

Podatnik rozpoczął dostawy towarów (WSTO) od 1 sierpnia 2023 roku i zamierza rozliczyć podatek VAT od tych transakcji w ramach procedury szczególnej. Do kiedy powinien zarejestrować się w VAT OSS?

W takiej sytuacji podatnik powinien powiadomić naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście o rozpoczęciu działalności do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy wykonał usługi lub dokonał dostawy towarów, czyli do 10 września 2023 roku. W przypadku zachowania terminu zostanie on zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT 1 sierpnia 2023 roku. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów