0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

VAT IOSS – wszystko, co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca 2021 roku zlikwidowane zostanie zwolnienie z podatku VAT odnoszące się do importu towarów o wartości nieprzekraczającej 22 euro. Oznacza to, że wszystkie towary, niezależnie od ich wartości, importowane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W celu uproszczenia podatnikom rozliczenia i płatności podatku VAT za sprzedaż na odległość importowanych towarów o wartości nieprzekraczającej 150 euro stworzono punkt kompleksowej obsługi towarów importowanych (VAT IOSS).

VAT e-commerce – co to jest?

Projekt ustawy wprowadzającej tzw. pakiet VAT e- commerce jest następstwem z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów. Projekt ten obejmuje w szczególności:

  • rozszerzenie funkcjonującej już procedury rozliczania podatku VAT w ramach Małego Punktu Kompleksowej Obsługi (Mini One Stop Shop – MOSS);

  • powstanie Punktu Kompleksowej Obsługi (One Stop Shop – OSS);

  • wprowadzenie Importowego Punktu Kompleksowej Obsługi (Import One Stop Shop – IOSS). 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Zgłoszenie rejestracyjne do procedury importu

W przypadku chęci skorzystania z procedury IOSS podatnicy lub pośrednicy działający na rzecz podatników zgodnie z art. 2 akapit trzeci rozporządzenia 2019/2026 mogą złożyć zgłoszenie wymagane na podstawie art. 360, 369c lub 369o dyrektywy 2006/112/WE do celów rejestracji w ramach procedur szczególnych. Zgłoszenia rejestracyjne do procedury importu można składać od 1 kwietnia 2021 roku.

Uwaga

Rozporządzenie 2019/2026 ma zasięg ogólny i jest stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Złożenie zgłoszenia jest możliwe wyłącznie poprzez portal podatki.gov.pl. Z uwagi na to, że w dalszym ciągu trwa proces legislacyjny związany z wprowadzeniem przepisów prawa unijnego – pakietu VAT e-commerce, złożenie zgłoszenia nie implikuje jeszcze rejestracji do procedury. Wszystkie zgłoszenia zostaną przetworzone dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego, a tym samym wejściu w życie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Następnie organ podatkowy dokona weryfikacji, czy wszystkie warunki określone w ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dla podatnika lub pośrednika zostały spełnione. Dopiero po spełnieniu określonych warunków z pakietu VAT e-commerce nastąpi rejestracja do procedury importu. Jej zakończenie jest równoznaczne z nadaniem numeru identyfikacyjnego.

Procedura VAT IOSS

Import One Stop Shop, czyli tzw. procedura IOSS to sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich lub terytoriów trzecich w przesyłce o wartości nieprzekraczającej 150 euro. Procedura IOSS zacznie obowiązywać od 1 lipca 2021 roku.

Punkt kompleksowej obsługi ma za zadanie uprościć podatnikom sprzedającym towary i świadczącym usługi konsumentom końcowym na terenie Unii Europejskiej dopełnienie obowiązków w zakresie podatku VAT.

Punkt kompleksowej obsługi daje przedsiębiorcom następujące możliwości:

  • zarejestrowanie się do celów VAT drogą elektroniczną w jednym kraju UE na potrzeby wszelkich kwalifikujących się sprzedaży towarów i świadczenia usług nabywcom i usługobiorcom z pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej;

  • złożenie deklaracji w jednym punkcie kompleksowej obsługi oraz dokonanie zbiorczej zapłaty podatku VAT z tytułu sprzedaży towarów i usług w ramach procedury IOSS i procedury OSS;

  • współpracę z administracją podatkową państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym są zarejestrowani na potrzeby punktu kompleksowej obsługi, a także obsługę w jednym języku, pomimo sprzedaży dokonywanej na terenie całej Wspólnoty.

Więcej informacji i materiałów na temat procedury IOSS można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

Punkt kompleksowej obsługi towarów importowanych w praktyce

Jeżeli sprzedawca zdecyduje się na stosowanie procedury IOSS, to na niego zostanie przeniesiony obowiązek pobrania i zapłaty podatku VAT w państwie konsumenta od przesyłek o wartości nieprzekraczającej 150 euro. Punkt kompleksowej obsługi towarów importowanych ułatwia pobieranie, złożenie deklaracji i odprowadzenie podatku VAT elektronicznym interfejsom sprzedającym importowane towary na odległość nabywcom w Unii Europejskiej. 

IOSS równocześnie upraszcza dokonanie zakupu kupującemu, ponieważ ponosi on opłatę jedynie w chwili zakupu danego towaru. Kupujący nie jest obciążany dodatkowo żadnymi niespodziewanymi opłatami w momencie jego dostawy. W przypadku, gdy interfejs elektroniczny nie został zarejestrowany do procedury importu, nabywca ma obowiązek odprowadzić podatek VAT i zwykle także opłatę celną, która będzie naliczona przez przewoźnika w momencie importu towarów do UE.

Pamiętajmy, że po 1 lipca 2021 roku każdy konsument, który kupuje towary importowane z krajów spoza Unii Europejskiej, jest zobligowany do odprowadzenia podatku VAT od importowanych towarów. Bez znaczenia jest wartość nabytych towarów, nawet niewielka wartość transakcji nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty VAT od importu. Znacznym ułatwieniem dla konsumentów będzie dokonywanie zakupów przez platformy internetowe zarejestrowane do procedury importu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów