0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zapłata za fakturę z prywatnego konta wspólnika - czy można ująć w kosztach?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Warunkiem zaliczenia danego wydatku do kosztów podatkowych jest jego poniesienie przez podatnika. W sytuacji, gdy rolę podatnika gra spółka z o.o., pojawia się pytanie, czy zapłata za fakturę z prywatnego konta wspólnika upoważnia spółkę do ujęcia w kosztach takiego wydatku.

Zapłata za fakturę z prywatnego konta wspólnika a warunki uznania wydatku za koszt podatkowy

Aby ustalić, czy zapłata za fakturę z prywatnego konta wspólnika może stanowić koszt podatkowy spółki z o.o., należy odnieść się do regulacji, które mówią o kosztach uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik);
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w żaden sposób zwrócona;
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów;
  • został właściwie udokumentowany;
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Jednym z warunków jest zatem, aby wydatek był definitywny i co istotne, aby obciążał aktywa finansowe podatnika. Przepisy wskazują bowiem, że musi on być przez podatnika poniesiony, a zatem wartość wydatku musi zostać uregulowana przez podatnika, a nie przez osobę trzecią.

Jak wskazał WSA w Krakowie w wyroku z 27 lutego 2020 roku (I SA/Kr 1054/19), sam fakt posiadania faktur nie przesądza o możliwości zaliczenia kwot z nich wynikających do kosztów uzyskania przychodów, gdy nie spełniają warunku rzetelności. Dla uznania tego wydatku za koszt konieczne jest, by z pozostałych okoliczności sprawy można było jasno wywieść przebieg zdarzenia gospodarczego, tak by możliwe było ustalenie faktu poniesienia wydatku, jego związku z przychodem, a także tego, na czyją rzecz wydatek został poniesiony.

Ustawowym warunkiem zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych w podatku CIT jest poniesienie wydatku przez podatnika, tj. przez spółkę z o.o.

Czy zapłata za fakturę z prywatnego konta wspólnika wyklucza możliwość ujęcia wydatku w kosztach spółki?

Już na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy CIT możemy stwierdzić, że w sytuacji, gdy faktura wystawiona na spółkę jest opłacana przez wspólnika z jego prywatnych środków, to wartość wydatku nie może być kosztem spółki. W takim bowiem przypadku nie mamy do czynienia z poniesieniem wydatku przez podatnika.

Ponadto też należy zwrócić uwagę na treść art. 15d ust. 1 pkt 1 ustawy CIT. W przepisie tym wskazano, że podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Zgodnie z art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zestawienie art. 15d ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców prowadzi zatem do wniosku, że w przypadku każdej transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł istnieje obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, przy czym naruszenie tego obowiązku, a więc dokonanie płatności w całości lub w części z pominięciem takiego rachunku, oznacza brak możliwości zaliczenia kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca tej transakcji została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego.

Naturalnie w powyższych przepisach nie chodzi o jakikolwiek rachunek płatniczy, lecz o rachunek płatniczy podatnika.

W dalszej części art. 15d ustawy CIT określono, jakie skutki podatkowe powstają w sytuacji, gdy podatnik niebędący uprawnionym zaliczy wydatek do kosztów. Otóż w świetle art. 15d ust. 2 ustawy CIT w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem ust. 1, podatnicy w tej części:

  1. zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
  2. w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody

– w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Przykład 1.

Pani Agnieszka będąca udziałowcem spółki z o.o. ze swojego prywatnego konta opłaciła fakturę wystawioną na spółkę w kwocie 20 000 zł. Spółka zwróciła jej pieniądze i w tym samym miesiącu zaliczyła wydatek do kosztów podatkowych. Czy działanie spółki z o.o. było prawidłowe?

Niestety, spółka postąpiła niepoprawnie. Wydatek został poniesiony z rachunku bankowego nie należącego do spółki, lecz do wspólnika. W konsekwencji w miesiącu, w którym została dokonana płatność, spółka powinna dokonać korekty i wyksięgować koszt podatkowy.

Mając na względzie powyższe regulacje, stwierdzić należy, że ustawodawca wyłączył możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów koszty w tej części, w jakiej kwota płatności dotycząca transakcji określonej w ustawie – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego podatnika.

Jednocześnie ustawodawca ustanowił obowiązek dokonania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów) w tej części, w jakiej kwota płatności dotycząca transakcji określonej w ustawie – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Spółka z o.o. nie jest uprawniona do ujęcia w kosztach wartości faktury wystawionej na spółkę w przypadku, gdy kwota regulowana jest przez wspólnika z jego prywatnych środków. Na fakt ten nie wpływa ewentualny zwrot wydatku przekazany przez spółkę wspólnikowi.

W świetle obowiązujących przepisów, aby spółka z o.o. mogła dany wydatek potraktować jako koszt podatkowy, konieczne jest uregulowanie płatności poprzez jej własny rachunek bankowy. W sytuacji, gdy płatności dokonuje wspólnik ze swojego prywatnego konta, nie jest możliwe rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy CIT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów