0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasady korzystania z ulgi Innovation Box - jakie obowiązują?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Innovation Box to ulga wprowadzona 1 stycznia 2019 roku i będąca rozwinięciem ulgi B+R. W artykule wyjaśniamy, kogo dotyczy preferencja i jakie są zasady korzystania z ulgi innovation box.

Czym jest Innovation Box?

Innovation Box, czyli w skrócie IP Box, to nowa ulga, którą może stosować od 1 stycznia 2019 roku część podatników zarabiających na prawach własności intelektualnej, spełniających odpowiednie kryteria. Nowa ulga odnosi się do podatku dochodowego.

Ulga IP Box umożliwia części przedsiębiorców opodatkowanie swoich dochodów z określonych praw własności intelektualnej, wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej preferencyjną, 5% stawką podatku dochodowego.

Innovation Box odnosi się zarówno do podatku PIT, jak i CIT.
Celem wprowadzonych zmian ma być przede wszystkim popularyzacja działalności badawczo-rozwojowej i zachęcenie polskich przedsiębiorców do jej prowadzenia.

Działalność badawczo - rozwojowa

Podstawowym kryterium pozwalającym na skorzystanie z ulgi B+R jest oczywiście prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.

Art. 5a pkt 38–40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
„Działalności badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”.

Definicje badań naukowych i prac rozwojowych zawarte zostały w 5a pkt 38–40 ustawy o PIT.

Ulga B+R odnosi się do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych i polega na tym, że podatnik ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym określone wydatki poniesione na działalność badawczo-rozwojową, które wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Kwota odliczenia w danym roku podatkowym nie może być wyższa niż dochód przedsiębiorcy z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Stosując ulgę B+R, przedsiębiorca ma zatem prawo do dwukrotnego ujęcia wydatku w kosztach podatkowych.

Koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową nazywamy kosztami kwalifikowanymi.

Zasady korzystania z ulgi innovation box - kiedy można skorzystać z ulgi?

Ulga Innovation Box wiąże się z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. W przypadku gdy przedsiębiorca wytworzy, rozwinie lub ulepszy prawo własności intelektualnej w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, dochody uzyskane z tego prawa będą mogły być opodatkowane preferencyjną stawką podatkową w wysokości 5%. Dotychczas stawka podatku w odniesieniu do wszystkich praw własności intelektualnej wynosiła 19%.

Art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
„Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania”.

W jaki sposób rozpoznać prawa własności intelektualnej objęte ulgą IP Box?

Przepisy ściśle określają, w odniesieniu do jakich praw własności intelektualnej można zastosować ulgę Innovation Box. Uregulowania prawne są dość restrykcyjne, przez co w konsekwencji nieliczni skorzystają na wprowadzonych zmianach i zapłacą niższy podatek dochodowy.
Zgodnie z art. 30ca ust. 2. ustawy o PIT kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

  1. patent;
  2. prawo ochronne na wzór użytkowy;
  3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
  4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
  5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
  6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu;
  7. wyłączne prawo, o którym mowa w Ustawie o ochronie prawnej odmian roślin;
  8. autorskie prawo do programu komputerowego – podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Stosowanie preferencyjnej stawki przysługuje przedsiębiorcy tylko wtedy, gdy dane rozwiązanie jest chronione jednym z zawartych w katalogu praw lub zostało zgłoszone do właściwego organu z ekspektatywą uzyskania ochrony na to rozwiązanie.

Ministerstwo Finansów 15 lipca 2019 roku wydało „Objaśnienia dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box” („Objaśnienia”), w których wskazano, że nie tylko sam program komputerowy sensu stricto, czyli kod źródłowy i kod wynikowy, ale również oprogramowanie chronione prawem autorskim, takie jak np. interfejs, może podlegać uldze i zawierać się w katalogu kwalifikowanych IP. Rutynowe usuwanie błędów, tworzenie aplikacji biznesowych czy systemów informatycznych zgodnie z obecnie znanymi metodami i narzędziami informatycznymi nie stanowi działalności B+R.

Prawo do ulgi IP Box nabywamy w momencie zgłoszenia do odpowiedniej instytucji dokumentów związanych z objęciem ochroną własności intelektualnej.

Innovation Box tylko dla nielicznych

Nowa ulga budzi duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców, trzeba jednak mieć na uwadze, że prawo do niej ma niewielu z nich. Zanim zastosujemy 5% stawkę opodatkowania, należy zatem dokonać szczegółowej analizy przepisów w celu ustalenia, czy preferencja jest przeznaczona dla nas.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów