0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Karta podatkowa - co powinieneś wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Wysokość podatku zwykle nie jest wysoka i nie zależy od wysokości uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu. Aby podatnik mógł z niej skorzystać, musi m.in. prowadzić określony w ustawie rodzaj działalności. Przeczytaj artykuł i sprawdź, czym charakteryzuje się opodatkowanie kartą podatkową!

Czym jest karta podatkowa?

Karta podatkowa to występująca obok skali podatkowej, podatku liniowego i ryczałtu uproszczona forma opodatkowania działalności. Polega na opłacaniu stałej stawki podatku, która jest z góry określana przez naczelnika urzędu skarbowego. Na kwotę podatku nie mają wpływu osiągane przychody, jednak jego wysokość można obniżyć o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne (tj. do 7,75% podstawy wymiaru składek).

Karta podatkowa jest skierowana do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie m. in.:

 • handlu detalicznego wyrobami spożywczymi, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5‰,

 • handlu detalicznego wyrobami nieżywnościowymi, za wyjątkiem m. in. handlu paliwami silnikowymi,

 • usług gastronomicznych, jeżeli nie jest do nich prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5‰,

 • usług weterynaryjnych i medycznych,

 • usług transportowych, wykonywanych przez jeden pojazd,

 • usług rozrywkowych.

Szczegółowa lista działalności uprawniających do rozliczania się kartą podatkową znajduje się w załączniku nr 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stawka podatku jest ustalana kwotowo i co roku ulega podwyższeniu o inflację. Wysokość stawki ogłaszana jest przez Ministra Finansów w obwieszczeniu w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy i zależy m.in. od:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,

 • liczby zatrudnionych pracowników,

 • liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy, którzy rozliczali się w formie karty podatkowej do momentu otrzymania decyzji o wysokości podatku w nowym roku, są zobowiązani do zapłaty stawki w takiej wysokości, jak w roku poprzednim.

Karta podatkowa a obowiązki podatników

Przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą karty podatkowej są zwolnieni z prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz z wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Do ich obowiązków należy jednak wystawianie na wezwanie klienta rachunków i faktur, stwierdzających sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi. Podatnicy muszą także przechowywać ich kopie przez okres 5 lat podatkowych (licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę).

Karta podatkowa - terminy zgłoszeń

By rozliczać podatek za pomocą karty podatkowej przedsiębiorca musi zgłosić taki zamiar do właściwego urzędu skarbowego względem położenia zakładu (wskazany we wniosku CEIDG -1), przed rozpoczęciem działalności, a w przypadku podatników prowadzących już działalność gospodarczą, nie później niż do 20. stycznia na formularzu PIT-16.

Wniosek można złożyć przez system e-Deklaracje, przez Portal Podatkowy, albo dołączyć do wniosku przy rejestracji firmy w CEIDG.

Na podstawie otrzymania zgłoszenia PIT-16 urząd skarbowy ustali wysokość podatku, jak i terminy jego zapłaty. Co do zasady, podatek dochodowy opłacany jest do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – w terminie do dnia 28. grudnia roku podatkowego. Natomiast po zakończeniu roku podatkowego do dnia 31. stycznia podatnik ma obowiązek złożyć deklarację roczną PIT-16A do właściwego urzędu skarbowego.

Co istotne, karta podatkowa uniemożliwia kwartalne rozliczanie się z urzędem skarbowym.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca z jakiś przyczyn chce zrezygnować z tej formy rozliczania dochodów może to zrobić w terminie do 20. stycznia kolejnego roku podatkowego lub tuż po otrzymaniu decyzji o stawce podatku, jednak nie później niż w terminie 14. dni od doręczenia decyzji.

Karta podatkowa - kto może rozliczać dochód?

Z rozliczenia według karty podatkowej mogą korzystać podatnicy, którzy:

 • zachowują zgodny z określonym w ustawie limit zatrudnienia,

 • nie prowadzą innej działalności gospodarczej,

 • nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że są to usługi specjalistyczne,

 • nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych akcyzą,

 • prowadzą działalność na terytorium Polski.

Oprócz wymienionych przedsiębiorca może korzystać z karty podatkowej, jeśli jego małżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie.

Zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczający się za pomocą karty podatkowej ma także obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowego o wszelkich zmianach np. stanu zatrudnienia, jeśli różnią się z informacjami zawartymi we wniosku, a które mogą mieć wpływ na wysokość podatku lub mogą powodować utratę prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Przykład 1.

Przedsiębiorca rozlicza się z urzędem skarbowym za pomocą karty podatkowej. Naczelnik urzędu skarbowego oszacował stawkę podatku na poziomie 482 zł. Podatnik w kolejnych miesiącach uzyskał dochód:

w styczniu = 0 zł

w lutym = - 370 zł

w marcu = 18 800 zł.

Jaki podatek zapłaci?

Przedsiębiorca za każdy miesiąc, niezależnie od osiągniętego dochodu musi zapłacić 482 zł podatku.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów