0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek chorobowy a właściwość terytorialna ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Okres zimowy sprzyja zachorowaniom. Grypa potrafi położyć człowieka do łóżka nawet na miesiąc albo i dłużej. Aby mieć pewność, że pracownik otrzyma należny zasiłek chorobowy, zarówno pracodawca, jak i osoba przez niego zatrudniona muszą mieć na uwadze parę istotnych kwestii.

Zasiłek chorobowy - wypłata 

Zasiłek chorobowy w każdym przypadku jest finansowany przez ZUS. Pracodawca natomiast ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za czas trwania choroby po okresie wyczekiwania, jeśli suma dni niezdolności do wykonywania pracy nie przekroczy 33 dni lub 14 dni w przypadku, gdy pracownik ukończył 50. rok życia. Gdy zatrudniony chorował łącznie dłużej niż 33 lub 14 dni, wówczas należność z tytułu zasiłku chorobowego finansuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Natomiast, jeśli pracodawca zgłosił do ubezpieczenia chorobowego więcej niż dwadzieścia osób według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego - według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia, wówczas prawo do wypłaty zasiłków w imieniu ZUS przejmuje pracodawca - płatnik składek.

Dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku chorobowego w czasie zatrudnienia

Aby otrzymać zasiłek chorobowy należy przedstawić zaświadczenie lekarskie wypełnione na druku ZUS ZLA o tymczasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w szpitalu. Pracownik ma obowiązek przekazać pracodawcy to zaświadczenie w ciągu siedmiu dni od daty jego otrzymania. Jeśli przekroczy ten termin, zasiłek chorobowy zostanie pomniejszony o 25% za okres od ósmego dnia niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego.

Jeżeli pracodawca nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków, wówczas wraz z zaświadczeniem lekarskim ZUS ZLA ma obowiązek przekazać zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, na podstawie którego ZUS dokonuje wypłaty zasiłku.

Otrzymanie zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

Możliwe jest otrzymanie zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, gdy niezdolność do wykonywania pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia lub 3 miesięcy (90 dni)w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni albo innej choroby, której objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Dowodami do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS za okres po ustaniu zatrudnienia są:

  • zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA,

  • oświadczenie byłego pracownika na druku ZUS Z-10,

  • zaświadczenie byłego pracodawcy wystawione na formularzu ZUS Z-3.

Z uwagi na to, że zasiłek chorobowy za ten okres niezdolności do pracy wypłaca ZUS, to wniosek o jego wypłatę były pracownik powinien złożyć w ZUS właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Zasiłek chorobowy - właściwość terytorialna ZUS

Jeśli pracownik wykonuje pracę w miejscu innym niż miejsce zamieszkania, wówczas prawo do świadczenia chorobowego i jego wysokość określi oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który jest właściwy ze względu na siedzibę płatnika składek.

Po ustaniu zatrudnienia zasiłek chorobowy wypłaca ZUS zgodny z miejscem jego zamieszkania. W przypadku, gdy pieniądze były wypłacane jeszcze w trakcie trwania zatrudnienia, po jego ustaniu w dalszym ciągu zajmuje się tym oddział ZUS zgodny z siedzibą płatnika składek.

Natomiast, jeśli druk ZUS ZLA i ewentualne inne dokumenty zostaną dostarczone do niewłaściwego oddziału ZUS, zakład ma obowiązek przesłania dokumentacji do odpowiedniego terytorialnie oddziału. We własnym zakresie informuje o tym również ubezpieczonego i płatnika składek.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów