0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pobyt w szpitalu - świadczenia chorobowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W określonych przepisami prawa sytuacjach pracownik ma prawo do skorzystania z odpowiedniego w danym przypadku świadczenia chorobowego. Taką okolicznością jest niewątpliwie pobyt w szpitalu. Należy jednak pamiętać, iż czasami fakt hospitalizacji przekłada się na wysokość należnego zasiłku.

Dla kogo świadczenie chorobowe?

Prawo do zasiłku chorobowego mają przede wszystkim pracownicy, a poza nimi również:

 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące,
 • osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • duchowni,
 • osoby odbywające służbę zastępczą.

Wymienione wyżej osoby uzyskują prawo do świadczeń, w momencie gdy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu (na zasadzie dobrowolności lub obowiązkowo). W sytuacji, gdy staną się one niezdolne do pracy z powodu choroby, mają prawo do zasiłku chorobowego, który ma na celu częściowe zrekompensowanie utraconych w tym czasie zarobków.

Wysokość świadczenia chorobowego

Wysokość zasiłku chorobowego stanowi odpowiedni procent podstawy wymiaru, która wyliczana jest jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone ubezpieczonemu za okres 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Co do zasady, zasiłek chorobowy wypłacany jest w wysokości 80% podstawy.

Do końca 2021 w przypadku przebywania ubezpieczonego w szpitalu zasiłek chorobowy może być niższy, bowiem za dni hospitalizacji przysługiwało tylko 70% tej podstawy, chociaż z pewnymi wyjątkami (zgodnie z art. 11 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Od 2022 roku za okres przebywania w szpitalu przysługuje 80%. Okoliczności uzasadniające wypłatę świadczenia chorobowego za okres pobytu w szpitalu w wysokości innej niż 80% podstawy wymiaru zostały przedstawione w tabeli.

OkolicznośćUzasadnienie
 • Stan ciąży
 • Wypadek w drodze do lub z pracy
 • Poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi ich pobrania
Okoliczności te uprawniają ubezpieczonego do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy jego wymiaru
Wypadek w pracy lub choroba zawodowa

Prawo do zasiłku chorobowego z funduszu wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie to wypłacane jest odpowiednio w wysokości:

 • 90%, a następnie 75% podstawy zasiłku,
 • 100% podstawy zasiłku (jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży).
Prawo do zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru

Pobyt w szpitalu a brak prawa do świadczeń

Należy zaznaczyć, iż nie każdy pobyt w szpitalu uprawnia do skorzystania ze świadczenia chorobowego. Nie otrzyma go osoba, która:

 • nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu,
 • jest ubezpieczona, ale nie posiada wymaganego okresu wyczekiwania na świadczenie, określonego w art.4 ww. ustawy,
 • wyczerpała pełny okres zasiłkowy, wynoszący odpowiednio 182 lub 270 dni (niezdolność do pracy powstała w trakcie ciąży lub została spowodowana gruźlicą) lub 92 dni (po zakończeniu stosunku pracy),
 • trafiła do szpitala w trakcie urlopu wychowawczego albo bezpłatnego,
 • sprawuje opiekę nad dzieckiem przebywającym w szpitalu, jednak:

  • wykorzystała już w danym roku kalendarzowym 60 dni zasiłku opiekuńczego,
  • jest inny domownik, który mógłby w tym czasie zaopiekować się dzieckiem.

Dokumenty uprawniające do wypłaty świadczenia za pobyt w szpitalu

Pobyt w szpitalu dla celów wypłaty świadczenia chorobowego potwierdza się za pomocą zaświadczenia lekarskiego sporządzonego w formie elektroniczne e-ZLA., które może zostać wydane w formie papierowej na żądanie pacjenta Co ważne, niewystarczającymi dokumentami w tym przypadku są zaświadczenie o przyjęciu ubezpieczonego do szpitala ani wypis ze szpitala.

Co do zasady zaświadczenie takie wystawia się najpóźniej w dniu wypisania ubezpieczonego ze szpitala, jednak na wniosek pacjenta możliwe jest przesunięcie tego terminu. W sytuacji, gdy hospitalizacja trwa dłużej niż 14 dni, zaświadczenie powinno być wystawiane co 14 dni, w celu umożliwienia wypłaty świadczenia chorobowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów