Poradnik Przedsiębiorcy

Zatrudnienie żony w firmie

Chciałbym zatrudnić swoją małżonkę na umowę w swojej firmie. Jak wygląda to z prawnego punktu widzenia?

Arek, Kołobrzeg

 

Według prawa Kodeks pracy nie wyklucza możliwości zatrudniania członków rodziny na umowę o pracę (zarówno w pełnym wymiarze godzin, jak i na część etatu), ale należy pamiętać, że tak świadczona praca musi odbywać się według ściśle określonych zasad i warunków właściwych dla stosunku pracy. Znaczy to, że z chwilą nawiązania stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca ze swej strony zobowiązuje się natomiast do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Warto pamiętać, że w aspekcie prawa pracy oraz przepisów ubezpieczeniowych współmałżonek będzie traktowany nie jako pracownik, ale jako osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej drugiego współmałżonka. Nie mniej jednak, nie ma przeszkód, aby współmałżonek został zatrudniony w charakterze pracownika np. na część etatu.

Należy również pamiętać, że praca zatrudnionego małżonka nie może być uwzględniana w kosztach uzyskaniach przychodu. Wynagrodzenie brutto takiego pracownika nie jest więc kosztem pracodawcy. Mówi o tym wprost art. 23 ust. 10 ustawy o PIT. Jedynie składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę małżonka w części, w której zobowiązany do ich uiszczania jest pracodawca, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów.