0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności a przyznana dotacja - czy należy ją zwrócić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy planujący uruchomienie działalności gospodarczej starają się skorzystać z każdej możliwej formy pomocy finansowej. Najczęściej sprawdzają, jakie dotacje im przysługują w związku z tym. Forma pozyskania dotacji pozwala na pozyskanie środków finansowych bez konieczności ich zwracania. W artykule przenalizujemy zagadnienie "zawieszenie działalności a przyznana dotacja" czy w tej sytuacji należy ją zwrócić?

Zasady przyznania dotacji na założenie działalności

W myśl art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Szczegółowe warunki przyznania powyższych środków oraz refundacji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej to forma wsparcia udzielana bezrobotnym, absolwentom CIS, absolwentom KIS lub niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Dofinansowanie może otrzymać:

 • bezrobotny;

 • absolwent CIS;

 • absolwent KIS;

 • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zwany dalej opiekunem.

Wniosek o dotację

Wniosek o dofinansowanie składamy ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub planowane miejsce prowadzenia działalności – w powiatowym urzędzie pracy. Co istotne, wniosek ten jest uwzględniony, jeżeli jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie zawiera m.in.:

 • kwotę wnioskowanych środków;

 • rodzaj planowanej działalności gospodarczej;

 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania;

 • szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków;

 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Szczegółowe warunki, jakie muszą spełnić ubiegający się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W praktyce PUP może mieć własny wewnętrzny regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Tym samym, wnioskując w swoim urzędzie, należy sprawdzić procedury w nim obowiązujące.

Do podstawowych obowiązków osoby, która otrzymała dofinansowanie, należy:

 • prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy (i niezawieszanie działalności gospodarczej w tym okresie);

 • niepodejmowanie zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności a przyznana dotacja

Jak to wykazaliśmy powyżej, po otrzymaniu dotacji na działalność gospodarczą z PUP podatnik winien ją prowadzić przez okres 12 miesięcy. 

Obecnie bardzo trudno prowadziło się niektóre działalności gospodarcze ze względu na pandemię.

Przykład 1.

Podatnik otrzymał w 2020 roku dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zajmował się odbiorem oleju z zakładów i restauracji. Pomimo dużych wysiłków musiał w 2021 roku zawiesić działalność ze względu na małe zainteresowanie. Nie mógł zdobyć klientów ze względu na panującą pandemię. Czy w związku, z tym będzie musiał zwrócić dotację?

W związku z pandemią wprowadzono istotne zmiany w rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej:

 • zniesienie warunku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy dla ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej, jeżeli zakończenie dotychczas wykonywanej działalności nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID 19, w związku z wystąpieniem tego stanu, a przedmiot planowanej działalności gospodarczej jest inny od działalności zakończonej;

 • możliwość zawieszenia działalności gospodarczej lub podjęcia zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej;

 • możliwość kontynuacji umowy w przypadku śmierci osoby, która otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej, w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Tym samym podatnik może obecnie zawiesić działalność gospodarczą bez konieczności zwrotu przyznanej dotacji. Powyższe zmiany należy uznać za słuszne. Podatnicy często czasowo muszą zawieszać działalność ze względu na zamykanie poszczególnych gałęzi gospodarki lub znaczącego ograniczenia możliwości ich prowadzenia. 

Podsumowując, dotacja na założenie działalności to bardzo częsta forma finansowania, z której korzystają podatnicy. Dzięki niej można zakupić niezbędne środki trwałe do prowadzenia działalności gospodarczej. Pozyskanie środków nie jest skomplikowane i stosunkowo łatwo je uzyskać. Co istotne, ustawodawca słusznie zauważył, że obecnie zawieszenie działalności gospodarczej może być spowodowane czynnikami pandemicznymi. Tym samym podatnicy nie będą musieli przy zawieszeniu działalności zwracać dotacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów