Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej a leasing

W trakcie prowadzenia działalności zdarzają się okresy, w których przedsiębiorcy odnotowują znaczny spadek zamówień czy poziomu sprzedaży. W takich sytuacjach przedsiębiorcy często decydują się na zawieszenie działalności. Należy pamiętać, że zawieszenie działalności nie wiąże się z zawieszeniem abonamentu za telefon, spłaty rat kredytowych czy też leasingowych. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak rozliczyć leasing w okresie zawieszenia działalności. 

Zawieszenie działalności

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności na okres od 30 dni do dwóch lat. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia, jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu.

Zawiesić działalność gospodarczą może jedynie przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania zaliczek na podatek dochodowy, składania deklaracji VAT oraz odprowadzania do ZUS żadnych składek ubezpieczeniowych. Należy jednak pamiętać, że po 30 dniach od zapłacenia ostatniej składki traci się prawo do świadczeń zdrowotnych oraz że okres zawieszenia działalności nie jest wliczany do lat pracy, które są wykorzystywane do naliczenia przysługującego okresu urlopowego.

Ważne!

Aby podatnik był zwolniony z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie może wykonywać działalności gospodarczej, tj. usług czy sprzedaży towarów będących jej przedmiotem. Może jednak wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności lub regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności.

Przedsiębiorca może w okresie zawieszenia działalności osiągać jedynie dwa rodzaje przychodów:

  • ze sprzedaży środków trwałych i wyposażenia,

  • finansowe - są to odsetki czy dodatnie różnice kursowe

Ponadto poniesione w trakcie zawieszenia opłaty stałe, na przykład opłaty za najem biura, abonament za telefony firmowe, podatki od nieruchomości, opłaty za serwis internetowy czy raty leasingowe, mogą być zaliczone do kosztów firmowych, ponieważ zobowiązanie do ich poniesienia powstało przed zawieszeniem działalności gospodarczej. Wydatki te uznaje się za pośrednio związane z działalnością gospodarczą i mające związek z zachowaniem źródła przychodów. Ponoszenie tych kosztów jest niezbędne, aby utrzymać firmę w gotowości do ponownego wznowienia działalności. Zaliczenie tych wydatków do kosztów podatkowych możliwe jest jednak dopiero w pierwszym okresie rozliczeniowym po wznowieniu działalności.

Jeżeli w momencie składania rozliczenia rocznego firma nadal jest w zawieszeniu, wydatki te można uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, składanym za rok podatkowy, w którym je poniesiono.

Zawieszenie działalności krok po kroku

Zgłoszenia zawieszenia działalności dokonuje się na wniosku CEiDG-1. Wniosek ten służy również do zgłaszania działalności i aby dotyczył on zawieszenia działalności, należy w rubryce 01.3 postawić kratkę.

 

zawieszenie działalności

 

W przypadku wspólników spółki cywilnej konieczne jest wypełnienie dodatkowo formularza CEIDG-SC. Wniosek o zawieszeniu działalności można złożyć:

  • osobiście w urzędzie gminy - konieczne jest posiadanie i oddanie do wglądu urzędnikowi dowodu osobistego,

  • przy pomocy pełnomocnika - opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, tylko w przypadku gdy pełnomocnictwo jest udzielane małżonkowi, wstępnym lub zstępnym pełnomocnictwo jest bezpłatne,

  • listownie - w tym przypadku podpis powinien być poświadczony notarialnie, a dokument poświadczający powinien zostać dołączony do wniosku,

  • elektronicznie - przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego.