0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wypełnić formularz CEIDG-1- najważniejsze informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie każda osoba, która chce założyć jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej, musi w dowolnym urzędzie gminy lub miasta złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Jeśli przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny lub zaufany profil ePUAP bądź podpis kwalifikowany, może wypełnić dokument bez konieczności wizyty w urzędzie na stronie rządowej biznes.gov.pl.

Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1

Rubryki i pola, których wypełnienie jest wymagane podczas składania wniosku o nowy wpis, zostały oznaczone na formularzu znakiem gwiazdki (*). W razie potrzeby należy wypełnić również odpowiednie rubryki i pola w pozostałych częściach wniosku.

Miejsce i data złożenia wniosku

Wnioskodawca pole to pozostawia puste, dane w nim zawarte zostaną uzupełnione przez urzędnika, który przyjmuje wniosek.

Rodzaj wniosku

W tym miejscu należy zaznaczyć pozycję 1. „Wniosek o wpis do CEIDG”.

ceidg-1

Dane wnioskodawcy / przedsiębiorcy

W części 2. wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić swoje dane osobowe oraz identyfikacyjne.

Pola w części 2.1. wypełnia wyłącznie wnioskodawca, który jest cudzoziemcem.

Za osobę zagraniczną uznaje się:

 • osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą nieposiadającą obywatelstwa polskiego;
 • osobę prawną z siedzibą za granicą;
 • jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

Pola w części 2.2. wypełnia wyłącznie wnioskodawca, który jest cudzoziemcem i udokumentował ten fakt w części 2.1.

ceidg-1

Adres zamieszkania

W części 3. wnioskodawca wprowadza swój adres zamieszkania (nie zameldowania).

Jeśli wnioskodawca posiada nietypowe miejsce zamieszkania, którego znalezienie jest utrudnione np. poprzez swoje położenie, należy w tej części doprecyzować jego usytuowanie.

ceidg-1

Dane do kontaktu

W części 4. wnioskodawca podaje dane do kontaktu.

Wnioskodawca ma prawo do nieudostępniania danych kontaktowych w CEIDG – wówczas zaznacza opcję „Sprzeciwiam się udostępnianiu danych kontaktowych z CEIDG”, a dane zostaną przekazane wyłącznie organom administracji.

ceidg-1

Dane firmy

W części 5. wnioskodawca wskazuje dane dotyczące firmy.

Przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej nazwa firmy musi obligatoryjnie zawierać imię i nazwisko w formie nieodmienionej. W nazwie można zawrzeć dodatkowe określenia, np. „Usługi remontowe Jan Kowalski”. Nazwą działalnością może być również samo imię i nazwisko wnioskodawcy.

Wnioskodawca wskazuje również nazwę skróconą, czyli dowolnie wyznaczoną nazwę firmy. W tym przypadku nie występuje obowiązek umieszczenia imienia i nazwiska przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca nazwy skróconej nie posiada, należy w tym miejscu podać jednak imię i nazwisko właściciela firmy.

Posiadanie nazwy skróconej nie jest obowiązkowe, tym niemniej przedsiębiorca może się nią posługiwać. W tym zakresie występują pewne ograniczenia, bowiem można ją wykorzystywać jedynie w celach marketingowych lub w kontaktach z kontrahentami – skrócona nazwa będzie widniała także w ZUS-ie.

W przypadku dokumentacji firmowej, m.in. faktury sprzedaży czy też dokumentacji urzędowej, obowiązkiem przedsiębiorcy jest posługiwać się pełną nazwą działalności.

Wnioskodawca w tej części podaje także datę rozpoczęcia wykonywania czynności związanych z działalnością gospodarczą.

Data rozpoczęcia działalności może być datą wsteczną, poprzedzającą dzień, w którym wnioskodawca dokonuje zgłoszenia, lub datą przyszłą.

Należy także wskazać przewidywaną liczbę pracujących w działalności, pamiętając, że wnioskodawca liczony jest także jako osoba pracująca.

ceidg-1

W części 5.1. wnioskodawca wskazuje PKD prowadzonej działalności.

W pierwszej kolejności określa kod PKD przeważający, który przypuszczalnie będzie przynosić największy przychód w działalności, a w pozostałych polach należy podać dodatkowe kody PKD.

Jeśli wnioskodawca chce wskazać więcej kodów PKD niż jeden przeważający, wprowadza je w części 5.1., a jeśli jest ich więcej niż rubryk we wniosku – wówczas w załączniku CEIDG-RD.

Warto wspomnieć, że nie ma ograniczonej liczby PKD, jakimi przedsiębiorca może klasyfikować swoją działalność.ceidg-1

Adres do doręczeń

W części 6. należy podać adres do doręczeń korespondencji urzędowej.

ceidg-1

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej

W części 7. wnioskodawca podaje adres stałego miejsca wykonywania działalności.

Należy mieć na uwadze, że do nieruchomości wskazanej pod ww. adresem trzeba posiadać jeden z następujących tytułów prawnych:

 • umowa najmu, dzierżawy bądź użyczenia nieruchomości;
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • prawo własności/ współwłasności nieruchomości.

Wnioskodawca, który nie posiada stałego miejsca wykonywania działalności, zobowiązany jest zaznaczyć opcję „Brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”.

ceidg-1

Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej

W części 8. wnioskodawca podaje pozostałe adresy wykonywania działalności, tj. oddziały, punkty, filie itp., jeśli w części 7. określił stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku posiadania więcej niż jednego adresu dodatkowego, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza, adresy te należy wykazać w załączniku CEIDG-MW.ceidg-1

Ubezpieczenie wnioskodawcy

W części 9. wnioskodawca wskazuje instytucję właściwą, pod którą będzie podlegać w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego, m.in:

 • ZUS,
 • KRUS,
 • ubezpieczenie za granicą.

Dodatkowo wnioskodawca zaznacza w tym miejscu, czy w poprzednim roku:

 • prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • współpracował przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej,

a także oświadcza, czy w poprzednim roku przekroczył kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy.

Zgłoszenie do ZUS-u

Jeśli wnioskodawca wskaże właściwą instytucję jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wówczas w części 9.1. jako datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS podaje datę rozpoczęcia działalności wskazaną we wniosku.

Wnioskodawca zaznacza także, jaki dokument zgłoszeniowy zostanie dołączony wraz z wnioskiem CEIDG-1:

 • ZZA – dotyczy zgłoszenia wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego; formularz ten odnosi się do wnioskodawcy, który chce skorzystać z ulgi na start lub pracuje na etacie (gdzie jego wynagrodzenie stanowi co najmniej minimalną krajową),
 • ZUA – dotyczy zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą po raz pierwszy zwykle dokonuje zgłoszenia do ulgi na start na druku ZZA. Oznacza to, że przez 6 miesięcy będzie odpłacać wyłącznie składkę zdrowotną.

Zgłoszenie do ZUS-u można złożyć także odrębnie, niemniej jednak wtedy należy zachować termin 7 dni od rejestracji działalności.

Oświadczenie na potrzeby KRUS

W tym miejscu nazwę jednostki KRUS wskazuje wnioskodawca, który będzie podlegać ubezpieczeniom pod KRUS.

Ubezpieczeniu w KRUS podlegają rolnicy, ich małżonkowie, pracujący z nimi domownicy oraz pomocnicy rolnika posiadający obywatelstwo polskie.

ceidg-1

Oświadczenie

W części 10. wnioskodawca oświadcza, że wobec niego nie wydano zakazu całkowitego wykonywania działalności gospodarczej, a także że posiada tytuł prawny do nieruchomości pod adresami, które wskazane zostały we wniosku CEIDG-1.

ceidg-1

Części 11–13. wnioskodawca rozpoczynający działalność pomija.

Urząd skarbowy

W części 14. wnioskodawca podaje właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Właściwy urząd skarbowy dla działalności gospodarczej prowadzonej w formie jednoosobowej ustala się na podstawie miejsca zamieszkania wnioskodawcy, z kolei w przypadku spółki na podstawie adresu siedziby firmy.

ceidg-1

Wybór formy opodatkowania

W części 15. wnioskodawca wskazuje formę opodatkowania, zgodnie z którą będzie rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych. Do wyboru są:

 • zasady ogólne (skala podatkowa),
 • podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dostępne formy opodatkowania omawia artykuł: Optymalna forma opodatkowania działalności a Polski Ład.

ceidg-1

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Część 16. uzupełnia przedsiębiorca, który będzie prowadzić księgi handlowe.

ceidg-1

Prowadzenie dokumentacji rachunkowej

W tej części należy wskazać, czy przedsiębiorca będzie prowadził ewidencję księgową samodzielnie, czy przez biuro rachunkowe. Jeśli księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe, w części 17.1. trzeba wskazać jego dane.

ceidg-1

Zakład pracy chronionej

Część 18. dotyczy przedsiębiorców, którzy będą zatrudniać pracowników z wyższymi stopniami niepełnosprawności – wówczas oznacza to, że działalność będzie stanowić zakład pracy chronionej.

Poprzez zakład pracy chronionej należy rozumieć działalność, której celem poza zyskami jest aktywizacja zawodowa osób, które nie poradziłyby sobie na otwartym rynku pracy.

ceidg-1

Adres przechowywania dokumentacji rachunkowej

W części 19. należy podać faktyczne miejsce przechowywania dokumentacji księgowej, np.

 • adres biura rachunkowego, jeśli przedsiębiorca je posiada i biuro faktycznie przechowuje dokumentację,
 • miejsce wykonywania działalności gospodarczej,
 • miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

ceidg-1

Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpieczeniowych

Część 20. dotyczy wnioskodawcy, który posiada numery identyfikacyjne dla celów podatkowych bądź ubezpieczeń społecznych za granicą – w takiej sytuacji należy je wprowadzić.

ceidg-1

Informacja o rachunkach bankowych / rachunkach w SKOK

W części 21. wnioskodawca podaje rachunki bankowe lub rachunki w SKOK (firmowe, a także osobiste), które wykorzystywane będą w prowadzonej działalności.

Jeśli przedsiębiorca posiada więcej niż jeden rachunek, należy je wskazać w załączniku CEIDG-RB, który z kolei stanowi załącznik do składanego wniosku.

ceidg-1

Adres do e-Doręczeń

Za pośrednictwem części 22. od lipca 2022 roku można wnioskować o adres do e-Doręczeń.

ceidg-1

Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej

Część 23. dotyczy wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim – wówczas należy zaznaczyć, czy posiada on z małżonkiem ustrój wspólności majątkowej. ceidg-1

Forma prowadzenia działalności

W tej części wnioskodawca wskazuje formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, czyli czy prowadzi:

 • jednoosobową działalność gospodarczą, tzn. prowadzi działalność indywidualnie,
 • spółkę cywilną,
 • jednocześnie spółkę cywilną i jednoosobową działalność gospodarczą.

ceidg-1

Informacje o byciu wspólnikiem spółki cywilnej

Część 25. dotyczy wnioskodawców, którzy będą prowadzić/ lub są wspólnikami w spółce cywilnej.

ceidg-1

Udzielenie pełnomocnictwa

W części 26. należy wskazać dane pełnomocnika, o ile został on ustanowiony.

ceidg-1

Załączniki do wniosku

W części 27. wnioskodawca zaznacza, jakie załączniki składa wraz z wnioskiem CEIDG-1.

ceidg-1

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w CEIDG

Wnioskodawca po zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w CEIDG poświadcza dane wskazane we wniosku:

 • własnoręcznym podpisem (wniosek składany bezpośrednio),
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wniosek składany online),
 • przez ePUAP (wniosek składany online).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów