Poradnik Przedsiębiorcy

Jak wypełnić formularz CEIDG-1- najważniejsze informacje

Obecnie każda osoba, która chce założyć jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej, musi w dowolnym Urzędzie Gminy/Miasta/Dzielnicy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP)

  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników

Jeśli posiadamy podpis elektroniczny lub zaufany profil ePUAP możemy wypełnić dokument bez konieczności wizyty w Urzędzie na stronie ministerialnej.

Rubryki i pola, wypełnienie których jest wymagane podczas składania wniosku o nowy wpis, zostały oznaczone na formularzu znakiem gwiazdki (*). W razie potrzeby należy wypełnić również odpowiednie rubryki i pola w pozostałych częściach wniosku.

01. RODZAJ WNIOSKU

W części tej wybór należy wskazać symbolem “X” wpisanym przy odpowiednim rodzaju.

 

Pole 01: zaznacza się w przypadku złożenia wniosku o wpis do CEIDG

Pole 02: zaznacza się w przypadku złożenia wniosku o zmianę wpisu w CEIDG; dodatkowo należy podać datę (RRRR-MM-DD), od której zmiana następuje)

Pole 03: zaznacza się w przypadku złożenia wniosku o wpis do informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej; należy wypełnić jedynie w części formularza CEIDG-1 rubryki i pola: 01.3, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 0.4, 0.5, 10, 11.1-3

Pole 04: zaznacza się w przypadku złożenia wniosku o wpis do informacji o wznowieniu działalności gospodarczej; należy wypełnić jedynie w części formularza CEIDG-1 rubryki i pola: 01.4, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 0.6 (tylko w zakresie nazwy firmy), 15 oraz 26 i odpowiednie w części CEIDG-SC, o ile dotyczy

Pole 05: zaznacza się w przypadku złożenia wniosku złożenia wniosku o wykreślenie z CEIDG; należy wypełnić jedynie w części formularza CEIDG-1 rubryki i pola 01.5, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 0.6 (tylko w zakresie nazwy firmy) oraz 16

02. MIEJSCE I DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU (WYPEŁNIA URZĄD)

Część 02 formularza wypełnia właściwy urząd gminy.

 

03. DANE WNIOSKODAWCY

Dane zamieszczone w tej części trafią do ZUS, US oraz do GUS, dlatego należy wypełnić je starannie i dokładnie.

 

Pola 01-13: należy podać dane osobowe wnioskodawcy

Pole 14: należy podać wszystkie posiadane obywatelstwa; w przypadku posiadania obywatelstwa polskiego należy obowiązkowo zaznaczyć znakiem „X”; osoby nieposiadające żadnego obywatelstwa wpisują „Brak” lub „Nie posiadam”

Pole 15: brak oświadczenia albo oświadczenie przeczące (zaznaczenie znakiem „x” pola „nie składam oświadczenia”) skutkuje uznaniem wniosku za niepoprawny i brakiem wpisu do CEIDG

 

Pola 03.1 i 03.2: należy wypełnić w przypadku braku obywatelstwa kraju członkowskiego Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego

04. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY

 

Należy wskazać adres faktycznego zamieszkania (w Polsce albo za granicą). W przypadku miejsca nietypowego wypełnia się pole 11.

05. ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA WNIOSKODAWCY

 

W oznaczonych polach należy wpisać adres zameldowania. Brak wpisu oznacza zgłoszenie jako adresu zameldowania adresu wskazanego w rubryce 04.

W przypadku braku adresu zameldowania należy zaznaczyć znakiem „x” odpowiedni kwadrat przy opisie “brak miejsca zameldowania”.

06. FIRMA PRZEDSIĘBIORCY, KTÓREGO WNIOSEK DOTYCZY

Należy podać firmę przedsiębiorcy, czyli nazwę, pod jaką będzie wykonywana działalność gospodarcza. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

 

Pole 06.1: przewidywana liczba pracujących czyli osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania (np. pracownicy, właściciel itp.)

Pole 06.2: liczba zatrudnionych, do których zalicza się tylko osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy

 

Pole 06.3: do wypełnienia należy posłużyć się Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007)

Przeważający rodzaj działalności jest określany samodzielnie przez Wnioskodawcę na podstawie przewidywanych lub faktycznie uzyskiwanych największych przychodów ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz towarów i materiałów.

07. NAZWA SKRÓCONA

 

W tym polu należy podać nazwę skróconą firmy. Pole to jest obowiązkowe. Nazwa skrócona podawana jest dla potrzeb ZUS. W przypadku braku nazwy skróconej należy podać imię i nazwisko.

08. DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

 

Należy podać faktyczną datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Nie może być ona wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku CEIDG-1. Wypełnienie rubryki jest obowiązkowe dla wniosków o wpis do CEIDG nowego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ma prawo określić późniejszy dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku

09. DANE DO KONTAKTU

 

Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. W przypadku ich podania, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej zostaną umieszczone na stronie internetowej CEIDG i będą powszechnie dostępne.

10. GŁÓWNE MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Należy wskazać adres głównego miejsca wykonywania działalności. Brak wskazania oznacza, że adresem tym jest adres zamieszkania (podany w rubryce 04), który w takim przypadku będzie uwidoczniony na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl . Jeżeli adres ten jest wskazywany, należy obowiązkowo wypełnić pola 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6 i 10.1.8 .

Pole 10.2: Adres do doręczeń należy wskazać, jeżeli jest inny niż adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej

11. DODATKOWE MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Należy podać wszystkie miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej, takie jak oddziały, punkty sprzedaży, przyjmowania zleceń, świadczenia usług. Jeżeli takich miejsc jest więcej niż jedno, pozostałe należy zgłosić za pomocą części CEIDG-MW.

 

Pole 11.3.1: jeśli krajem jest Polska, należy wypełnić pola 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.7, 11.3.9 i 11.3.12, a w przypadku adresu zagranicznego należy wypełnić pola 11.3.5, 11.3.9 i 11.3.12

12. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK ZUS

 

Dotyczy jedynie składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi tu o datę, od kiedy zaczyna się rzeczywiste prowadzenie działalności.

13. DANE DLA POTRZEB KRUS

Dotyczy jedynie rolników (domowników rolników), którzy zamierzają podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub już podlegają temu ubezpieczeniu przy równoczesnym prowadzeniu takiej działalności.

 

W odpowiednich polach przy punktach oświadczenia należy postawić symbol “X”.

Część 14, 15 i 16

14. INFORMACJA O ZAWIESZENIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

15. INFORMACJA O WZNOWIENIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

16. INFORMACJA O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Wypełnia się w przypadku składania wniosków związanych z zawieszeniem/ wznowieniem/ zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej (po zaznaczeniu odpowiedniego pola w części 01). Rubryki te dotyczą działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Zawieszenie działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić w ramach rubryki 26 i ewentualnie części CEIDG-SC.

17. INFORMACJA DOTYCZĄCA NACZELNIKÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH

 

Informacja o naczelnikach urzędów skarbowych właściwych dla wnioskodawcy w zakresie ewidencji podatników oraz podatku PIT. W przypadku zmiany naczelnika urzędu skarbowego wynikającej ze zmiany właściwości miejscowej w sprawach ewidencji podatkowej należy podać również informację o naczelniku poprzednio właściwym.

Wypełnienie pola 17.1.1 jest obowiązkowe dla wniosków o wpis do CEIDG nowego przedsiębiorcy.

Część 18 i 19

18. OŚWIADCZAM, ŻE PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĘ OPŁACAĆ W FORMIE

 

19. FORMA WPŁATY ZALICZKI

 

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem PIT oraz o formie wpłaty zaliczki. Wyboru należy dokonać wraz ze złożeniem wniosku o pierwszy wpis do CEIDG. Wybrana forma opodatkowania wiąże przedsiębiorcę do końca danego roku podatkowego.

Mimo tego, że dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG przesyłane są do właściwych urzędów, niektóre US wymagają dodatkowo pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

20. RODZAJ PROWADZONEJ DOKUMENTACJI RACHUNKOWEJ

 

Rubrykę 20 wypełnia się zawsze, niezależnie od tego, kto prowadzi dokumentację.

21. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DOKUMENTACJĘ FIRMOWĄ WNIOSKODAWCY

 

Należy wypełnić w przypadku, gdy dokumentacja rachunkowa nie jest prowadzona we własnym zakresie. W takim przypadku należy obowiązkowo podać Nazwę i Numer NIP podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową.

Jeśli księgowość prowadzona jest za pomocą systemu wfirma.pl, pole to zostawia się puste. Serwis udostępnia jedynie oprogramowanie, a sama księgowość prowadzona jest we własnym zakresie przez przedsiębiorcę.