Jak wypełnić formularz CEIDG-1- najważniejsze informacje

  • ceidg-1
Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie każda osoba, która chce założyć jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej, musi w dowolnym Urzędzie Gminy/Miasta/Dzielnicy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP)
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników

Jeśli posiadamy podpis elektroniczny lub zaufany profil ePUAP możemy wypełnić dokument bez konieczności wizyty w Urzędzie na stronie ministerialnej.

Rubryki i pola, wypełnienie których jest wymagane podczas składania wniosku o nowy wpis, zostały oznaczone na formularzu znakiem gwiazdki (*). W razie potrzeby należy wypełnić również odpowiednie rubryki i pola w pozostałych częściach wniosku.

01. Rodzaj wniosku

W części tej wybór należy wskazać symbolem “X” wpisanym przy odpowiednim rodzaju.

Pole 01: zaznacza się w przypadku złożenia wniosku o wpis do CEIDG

Pole 02: zaznacza się w przypadku złożenia wniosku o zmianę wpisu w CEIDG; dodatkowo należy podać datę (RRRR-MM-DD), od której zmiana następuje)

Pole 03: zaznacza się w przypadku złożenia wniosku o wpis do informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej; należy wypełnić jedynie w części formularza CEIDG-1 rubryki i pola: 01.3, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 0.4, 0.5, 10, 11.1-3

Pole 04: zaznacza się w przypadku złożenia wniosku o wpis do informacji o wznowieniu działalności gospodarczej; należy wypełnić jedynie w części formularza CEIDG-1 rubryki i pola: 01.4, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 0.6 (tylko w zakresie nazwy firmy), 15 oraz 26 i odpowiednie w części CEIDG-SC, o ile dotyczy

Pole 05: zaznacza się w przypadku złożenia wniosku złożenia wniosku o wykreślenie z CEIDG; należy wypełnić jedynie w części formularza CEIDG-1 rubryki i pola 01.5, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 0.6 (tylko w zakresie nazwy firmy) oraz 16

CEIDG-1 - rodzaj wniosku

02. Miejsce i data złożenia wniosku (wypełnia urząd)

Część 02 formularza wypełnia właściwy urząd gminy.

CEIDG-1 - Miejsce i data złożenia wniosku (wypełnia urząd)

03. Dane wnioskodawcy

Dane zamieszczone w tej części trafią do ZUS, US oraz do GUS, dlatego należy wypełnić je starannie i dokładnie.

Pola 01-13: należy podać dane osobowe wnioskodawcy

Pole 14: należy podać wszystkie posiadane obywatelstwa; w przypadku posiadania obywatelstwa polskiego należy obowiązkowo zaznaczyć znakiem „X”; osoby nieposiadające żadnego obywatelstwa wpisują „Brak” lub „Nie posiadam”

Pole 15: brak oświadczenia albo oświadczenie przeczące (zaznaczenie znakiem „x” pola „nie składam oświadczenia”) skutkuje uznaniem wniosku za niepoprawny i brakiem wpisu do CEIDG

Pola 03.1 i 03.2: należy wypełnić w przypadku braku obywatelstwa kraju członkowskiego Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego

CEIDG-1 - Dane wnioskodawcy

04. Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy 

Należy wskazać adres faktycznego zamieszkania (w Polsce albo za granicą). W przypadku miejsca nietypowego wypełnia się pole 11.

CEIDG-1 - Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy

05. Adres skrzynki ePUAP

Nie należy mylić go z adresem mailowym. Należy tu podać adres skrytki elektronicznej, o ile taka jest posiadana.

CEIDG-1 - Adres skrzynki ePUAP

06. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy

Należy podać firmę przedsiębiorcy, czyli nazwę, pod jaką będzie wykonywana działalność gospodarcza. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Pole 06.1: przewidywana liczba pracujących czyli osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania (np. pracownicy, właściciel itp.)

Pole 06.2: liczba zatrudnionych, do których zalicza się tylko osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy

Pole 06.3: do wypełnienia należy posłużyć się Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007)

Przeważający rodzaj działalności jest określany samodzielnie przez Wnioskodawcę na podstawie przewidywanych lub faktycznie uzyskiwanych największych przychodów ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz towarów i materiałów.

CEIDG-1 - Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy

07. Nazwa skrócona

W tym polu należy podać nazwę skróconą firmy. Pole to jest obowiązkowe. Nazwa skrócona podawana jest dla potrzeb ZUS. W przypadku braku nazwy skróconej należy podać imię i nazwisko.

CEIDG-1 - Nazwa skrócona

08. Data rozpoczęcia działalności

Należy podać faktyczną datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Nie może być ona wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku CEIDG-1. Wypełnienie rubryki jest obowiązkowe dla wniosków o wpis do CEIDG nowego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ma prawo określić późniejszy dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

CEIDG-1 - Data rozpoczęcia działalności

09. Dane do kontaktu

Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. W przypadku ich podania, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej zostaną umieszczone na stronie internetowej CEIDG i będą powszechnie dostępne.

CEIDG-1 - Dane do kontaktu

10. Adresy związane z działalnością gospodarczą

Należy wskazać adres głównego miejsca wykonywania działalności. Brak wskazania oznacza, że adresem tym jest adres zamieszkania (podany w rubryce 04), który w takim przypadku będzie uwidoczniony na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl. Jeżeli adres ten jest wskazywany, należy obowiązkowo wypełnić pola 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6 i 10.1.8 .

Pole 10.2: Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej należy podać najważniejsze stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

CEIDG-1 - Adresy związane z działalnością gospodarczą

11. Dodatkowe miejsce wykonywana działalności gospodarczej 

Należy podać wszystkie miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej, takie jak oddziały, punkty sprzedaży, przyjmowania zleceń, świadczenia usług. Jeżeli takich miejsc jest więcej niż jedno, pozostałe należy zgłosić za pomocą części CEIDG-MW.

Pole 11.3.1: jeśli krajem jest Polska, należy wypełnić pola 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.7, 11.3.9 i 11.3.12, a w przypadku adresu zagranicznego należy wypełnić pola 11.3.5, 11.3.9 i 11.3.12

CEIDG-1 - Dodatkowe miejsce wykonywana działalności gospodarczej

CEIDG-1 -Dodatkowe miejsce wykonywana działalności gospodarczej 2

12. Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS

Dotyczy jedynie składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi tu o datę, od kiedy zaczyna się rzeczywiste prowadzenie działalności.

CEIDG-1 - Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS

13. Dane dla potrzeb KRUS 

Dotyczy jedynie rolników (domowników rolników), którzy zamierzają podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub już podlegają temu ubezpieczeniu przy równoczesnym prowadzeniu takiej działalności.

W odpowiednich polach przy punktach oświadczenia należy postawić symbol “X”.

CEIDG-1 - Dane dla potrzeb KRUS

Część 14, 15 i 16

14. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

15. Informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

16. Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

Wypełnia się w przypadku składania wniosków związanych z zawieszeniem/ wznowieniem/ zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej (po zaznaczeniu odpowiedniego pola w części 01). Rubryki te dotyczą działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Zawieszenie działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić w ramach rubryki 26 i ewentualnie części CEIDG-SC.

CEIDG-1 - Część 14, 15 i 16

17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych

Informacja o naczelnikach urzędów skarbowych właściwych dla wnioskodawcy w zakresie ewidencji podatników oraz podatku PIT. W przypadku zmiany naczelnika urzędu skarbowego wynikającej ze zmiany właściwości miejscowej w sprawach ewidencji podatkowej należy podać również informację o naczelniku poprzednio właściwym.

CEIDG-1 - Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych

Część 18 i 19

18. Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie

19. Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem PIT oraz o formie wpłaty zaliczki. Wyboru należy dokonać wraz ze złożeniem wniosku o pierwszy wpis do CEIDG. Wybrana forma opodatkowania wiąże przedsiębiorcę do końca danego roku podatkowego.

Mimo tego, że dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG przesyłane są do właściwych urzędów, niektóre US wymagają dodatkowo pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

CEIDG-1 -Część 18 i 19

20. Dane podmiotu prowadzącego dokumentację firmową wnioskodawcy

Należy wypełnić w przypadku, gdy dokumentacja rachunkowa nie jest prowadzona we własnym zakresie. W takim przypadku należy obowiązkowo podać Nazwę i Numer NIP podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową.

Jeśli księgowość prowadzona jest za pomocą systemu wfirma.pl, pole to zostawia się puste. Serwis udostępnia jedynie oprogramowanie, a sama księgowość prowadzona jest we własnym zakresie przez przedsiębiorcę.

CEIDG-1 - Dane podmiotu prowadzącego dokumentację firmową wnioskodawcy

21. Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy

Należy podać adres miejsca przechowywania dokumentacji wnioskodawcy. Może byc on taki sam jak ten podany w rubryce 04, 05, 10 lub 11.

W przypadku innego adresu (np. w sytuacji, gdy księgowość prowadzi biuro rachunkowe), podaje się właściwy adres.

Jeśli księgowość prowadzona jest za pomocą systemu wfirma.pl, adres miejsca przechowywania dokumentacji wybiera przedsiębiorca. Nie jest to jednak adres siedziby wfirma.pl. Serwis udostępnia jedynie oprogramowanie, a sama księgowość prowadzona jest we własnym zakresie przez przedsiębiorcę.

CEIDG-1 - Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy

Część 22, 23, 24

22. Prowadzę zakład pracy chronionej

23. Prowadzę działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych 

Należy zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat (o ile dotyczy).

24. Jestem wspólnikiem spółek cywilnych

Należy podać Numery NIP i REGON wszystkich spółek cywilnych, w których wnioskodawca jest wspólnikiem. Jeżeli takich spółek jest więcej niż jedna, pozostałe należy podać za pomocą formularza CEIDG-SC.

Jeśli wnioskodawca nie jest wspólnikiem żadnej spółki cywilnej, należy zaznaczyć pole “nie zawarłem umów spółek cywilnych”.

CEIDG-1 - Część 22, 23, 24

25. Informacje o małżeńskiej wspólności majątkowej

Należy wypełnić, jeżeli wnioskodawcę wiąże z małżonkiem wspólność majątkowa oraz jeżeli taka wspólność ustała w trakcie wykonywania działalności gospodarczej (rozdzielność majątkowa).

CEIDG-1 - Informacje o małżeńskiej wspólności majątkowej

26. Dane identyfikacyjne rachunków bankowych wnioskodawcy

Należy podać wszystkie rachunki bankowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (kontynuacja w części CEIDG-RB). W przypadku posiadania kilku takich rachunków w polu 28.1 części CEIDG-1 należy podać rachunek do zwrotu podatku i wskazać takie jego przeznaczenie. W przypadku rezygnacji z otrzymywania zwrotu nadpłaty podatku dochodowego na rachunek osobisty (również z powodu likwidacji) należy zaznaczyć kwadrat „Rezygnacja”.

CEIDG-1 - Dane identyfikacyjne rachunków bankowych wnioskodawcy

27. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych

Należy wypełnić, o ile przedsiębiorcy nadano za granicą Polski numery identyfikacyjne dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych.

Informację o kolejnych numerach wnioskodawca może zgłosić do CEIDG za pomocą załącznika CEIDG-RB.

CEIDG-1 - Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych

28. Udzieliłem pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw

Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem.

Jeżeli wnioskodawca ustanowił więcej niż jednego pełnomocnika, informację o kolejnych pełnomocnikach może zgłosić do CEIDG za pomocą druków CEIDG-PN.

CEIDG-1 - Udzieliłem pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw

29. Dołączam następujące dokumenty

Należy podać liczbę poszczególnych dokumentów ewentualnie dołączanych do wniosku.

Do wniosku CEIDG-1 należy dołączyć, w razie potrzeby, wypełnione części CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-SC oraz CEIDG-PN zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo. Jeżeli pełnomocnikiem składającego jest kurator, do wniosku należy dołączyć postanowienie sądu o jego ustanowieniu.

Wypełniony formularz należy własnoręcznie podpisać przez wnioskodawcę lub ustanowionego pełnomocnika oraz wpisać miejscowość i datę złożenia wniosku.

CEIDG-1 - Dołączam następujące dokumenty

Dodatkowe uwagi

Warto pamiętać, że formularz CEIDG-1 nie dotyczy zgłoszenia przedsiębiorcy jako płatnika VAT. Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składamy druk zgłoszeniowy VAT-R.

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w swoim oddziale ZUS zgłoszenia do odpowiednich składek. Jeżeli prowadzenie firmy jest jedynym zajęciem przedsiębiorcy wówczas składa on formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Kiedy natomiast przedsiębiorca wykonuje pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas należy zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA.

CEIDG-1 druk

Formularz do druku oraz wszystkie załączniki do wniosku można pobrać ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów