Poradnik Przedsiębiorcy

Zgody na przetwarzanie danych osobowych - wymóg zbierania oświadczeń

Informacja handlowa natomiast jest pojęciem węższym, uregulowanym prawnie w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają: (...)

2) informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

 Ponadto ustawodawca dokładnie określił, jak powinna wyglądać informacja handlowa:

Art. 9. 1. Informacja handlowa jest wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa.

2. Informacja handlowa zawiera:

1) oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne;

2) wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty;

3) wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia.

Żeby przesyłać informacje handlowe, konieczne jest posiadanie na to zgody. Natomiast w niektórych przypadkach marketingu zgoda nie jest potrzebna. Chodzi o marketing bezpośredni - osobna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych nie jest wymagana, o ile cele te obejmą jedynie marketing bezpośredni własnych produktów lub usług. W pozostałych przypadkach (chęć promowania towarów innego podmiotu) zgoda jest wymagana.

Potrzebna jest osobna zgoda na przekazywanie danych osobom trzecim

Sama zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie znaczy, że dane te mogą być przekazywane osobom trzecim. Jeśli przedsiębiorca planuje, że będzie przekazywał pozyskane dane np. spółce powiązanej, musi uzyskać na to osobną zgodę. W kwestii tej orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 listopada 2001 r. (sygn. akt II SA 2748/00): Zgoda na udostępnienie danych osobom trzecim musi być odrębnym od postanowień umownych oświadczeniem woli abonenta, nie musi on bowiem godzić się na udostępnienie swych danych osobom trzecim.

Przekazanie danych należy odróżnić od powierzenia danych, na które zgoda nie jest wymagana.

Elementy obligatoryjne zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być prawidłowo skonstruowana. Jej elementami koniecznymi są:

  • nazwa administratora danych osobowych oraz jego siedziby (adres),

  • cel przetwarzania danych osobowych,

  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w określonym celu.