Poradnik Przedsiębiorcy

Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym (cz. 4) - Na jakich zbiorach danych działa biuro rachunkowe?

Prowadzenie biura rachunkowego jest jedną z tych działalności, których specyfika opiera się na pracy z danymi poufnymi, osobowymi, a często też z wrażliwymi. Biuro rachunkowe przejmuje od podmiotów gospodarczych obowiązki związane z prowadzeniem księgowości, kadr oraz kontaktów z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo takie podmioty świadczą klientom usługi doradcze w zakresie pomocy w wypełnianiu wniosków kredytowych, o dotacje unijne i samorządowe, czy pisaniu biznesplanów. Na każdym etapie swojej pracy księgowa i kadrowa stykają się z danymi osobowymi.

Dlaczego tak ważna jest identyfikacja zbiorów danych osobowych?

Biuro rachunkowe jako podmiot przetwarzający dane osobowe jest zobowiązane do odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych swoich klientów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Rozporządzenie to określa zakres i sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej prawa do przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią do zagrożeń ochronę tych informacji.

Z rozporządzenia wynikają obowiązki:

 • opracowania i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, Polityki Kluczy;

 • wystawienia pracownikom imiennego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych klientów biura;

 • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

 • zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych;

 • ograniczenia osobom nieupoważnionym dostępu do przetwarzanych danych osobowych.

 

Podmiot powierzający przetwarzanie danych do biura rachunkowego (klient) pozostaje Administratorem Danych Osobowych.

 

Polityka bezpieczeństwa powinna zawierać w szczególności:

 • wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe,
 • wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych,
 • opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi,
 • sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami,
 • określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności,
 • integralność i rozliczalność przetwarzanych danych.

Na jakich zbiorach danych pracuje biuro rachunkowe?

 

W myśl art. 43 ust. 1 pkt. 4, 8 z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się, a także przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

 

Zbiory danych klientów, powierzonych do przetwarzania biuru rachunkowemu

Najczęściej wyróżniamy następujące zbiory:

Zbiór danych kontrahentów klienta:

 • faktury,
 • rachunki,
 • umowy,
 • inne dokumenty sprzedaży/zakupu.

Zbiór danych pracowników i zleceniobiorców klienta:

 • dane osobowe pracowników,
 • dane osobowe zleceniobiorców i wykonawców,
 • dokumentacja ubezpieczeniowa ZUS.

Zbiór danych w postaci dokumentów księgowych klienta:

 • dziennik,
 • księgi,
 • sprawozdania finansowe,
 • sprawozdania GUS,
 • deklaracje podatkowe,
 • rejestry VAT,
 • dodatkowe ewidencje księgowe.

Zbiór danych klientów biura rachunkowego

Przykładowo są to:

Ochrona danych osobowych pracowników i zleceniobiorców biura rachunkowego

Przykładowo:

 • PESEL,
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • data i miejsce urodzenia,
 • płeć,
 • adres stały,
 • dowód osobisty (seria i nr, wydany przez, data wydania),
 • imię ojca, imię matki,
 • stan cywilny i rodzinny,
 • stopień niepełnosprawności,
 • obywatelstwo,
 • wykształcenie,
 • staż pracy, historia pracy,
 • wysokość wynagrodzenia,
 • zajęcia komornicze,
 • nieobecności w pracy, informacje o stanie zdrowia

Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej

Przykładowo:

 • data otrzymania/wysyłki,
 • numer przesyłki,
 • adresat/nadawca,
 • adres,
 • podpis osoby odbierającej/wysyłającej.

Rejestr wejść i wyjść

Przykładowo:

 • data i godzina wejścia/wyjścia,
 • imię i nazwisko,
 • stanowisko,
 • własnoręczny podpis.

Zbiór marketingowy

Przykładowo:

 • imię i nazwisko,
 • adres mailowy,
 • miejscowość,
 • forma prowadzonej działalności,
 • branża,
 • wysokość rocznych obrotów,
 • wiek.

Zbiór danych do celów marketingowych będzie podlegał obowiązkowi rejestracji w GIODO, gdyż nie spełnia ustawowych przesłanek zwolnienia z tego obowiązku. Dane osobowe zbierane do celów marketingowych są przetwarzane w określonym celu marketingu produktów i usług. Stanowią odrębny zbiór.

Zidentyfikowane zbiory danych zawierające dane osobowe można odnieść do programów, w których są przetwarzane, tworząc kolejny obowiązkowy punkt Polityki Bezpieczeństwa Informacji, czyli opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi.