0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Źle zaadresowane pismo do urzędu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sporządzając jakiekolwiek pismo do urzędu, podatnik jest zobowiązany szczególną uwagę zwrócić na skierowanie swojego dokumentu do właściwego organu podatkowego. Czasami zdarza się tak, że terminowa sprawa ujęta w jednym podaniu wymaga rozparzenia przez kilka instytucji. Czy pomyłka, a przez to niedostarczenie pisma do odpowiedniego urzędu w wymaganym terminie, rodzi poważne konsekwencje dla podatnika?

Urząd nie przekaże dalej

Wielu podatników, kierując złożoną sprawę do urzędu (np. odwołanie od decyzji urzędu kontroli skarbowej wraz z pismem o rozłożenie na raty zaległości w podatku), błędnie zakłada, iż jeżeli organ, do którego zostały skierowane dokumenty nie jest w stanie rozpatrzyć wszystkich jej aspektów, dokumenty zostaną automatycznie przekazane do właściwej instytucji. Nic bardziej mylnego.

Art. 168 Ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) nie wyklucza co prawda możliwości sformułowania w jednym piśmie procesowym więcej niż jednego żądania. Co więcej, art. 171 o.p. wręcz dopuszcza sytuację zamieszczenia kilku spraw w jednym dokumencie, jednak określając jednocześnie procedurę w przypadku złożenia przez podatnika pisma nie tam, gdzie należało.

Zgodnie z art. 171 o.p. jeżeli podanie (pismo, zażalenie, odwołanie) dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy, to organ podatkowy, do którego wniesiono podanie, rozpatruje sprawę należącą do jego właściwości. Równocześnie organ ten ma obowiązek zawiadomić wnoszącego podanie, że w innych sprawach powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu.

Jakie konsekwencje dla podatnika?

W sytuacji, gdy podatnik otrzyma wspomniane zawiadomienie, ma 14 dni od jego doręczenia na dostarczenie podania już właściwemu organowi. Postąpienie zgodnie ze wskazówkami urzędu w określonym terminie gwarantuje podatnikowi, iż dokumenty te będą traktowane, jakby zostały złożone w dniu wniesienia pierwszego podania. Należy tu również podkreślić, iż nie wywołuje ono skutków w postaci skrócenia terminów do załatwiania sprawy w postępowaniu podatkowym.

Powyższa zasada wynika bezpośrednio z art. 66 par. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przykład 1.

Pan Jan 15 stycznia 2014 roku złożył wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wynikającej z decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej z 8 stycznia 2014 roku. Decyzję tę podatnik odebrał 9 stycznia 2014 roku. Do składanego wniosku dołączył również odwołanie od wspomnianego orzeczenia. Pan Jan został powiadomiony, że w sprawie odwołania od decyzji urzędu kontroli skarbowej należy wnieść osobne pismo do dyrektora izby skarbowej za pośrednictwem dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Pan Jan złożył odwołanie już we właściwym urzędzie 17 stycznia 2014 roku, a więc w terminie, bowiem decyzję otrzymał 9 stycznia.

Niezidentyfikowany właściwy organ

W określonych sytuacjach urząd zwróci podatnikowi źle zaadresowane pismo. Stanie się tak, kiedy (art. 171 § 3 o.p.):

  • organ, do którego je wniesiono jest niewłaściwy, a właściwego nie można ustalić na podstawie informacji zawartych w podaniu,

  • z podania wynika, iż właściwy w tej sprawie jest sąd.

Zwrot ten następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie (które można wnieść w ciągu 7 dni od otrzymania postanowienia).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów