0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Deklaracje podatkowe - jak dostarczyć do urzędu? - cz. II podatek od towarów i usług (VAT)

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatek od towarów i usług - deklaracja VAT-7 (VAT-7K)

Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, poza podatkiem dochodowym rozliczają się również z podatku od towarów i usług. W związku z tym obowiązuje ich odrębne wyliczanie należności z tego tytułu. W przypadku podatku VAT, w przeciwieństwie do rozliczania okresowego z zaliczek na podatek dochodowy, przedsiębiorca ma obowiązek składać zeznanie za każdy okres (miesiąc lub kwartał - w zależności od formy wybranej na wniosku rejestracyjnym VAT-R). Deklaracje okresowe podatku od towarów i usług to VAT-7 (za okresy miesięczne) lub VAT-7K (za rozliczenie kwartalne).

Termin złożenia i zarazem opłacenia deklaracji VAT:

 • VAT-7 do 25 miesiąca następującego po miesiącu, za który wyliczany jest podatek VAT,
 • VAT-7K do 25 miesiąca następującego po kwartale, za który wyliczana jest należność z tytułu VAT.

W przypadku deklaracji VAT należy je składać również za okresy w których nie wystąpiła żadna sprzedaż czy odliczenie kosztu. Oznacza to, że w przypadku VAT również tzw. zerowe deklaracje powinny być obowiązkowo złożone w ustawowych terminach do właściwego danemu podatnikowi urzędu.

Formy złożenia deklaracji:

 • wysyłka elektroniczna:
  • bez podpisu elektronicznego (w celu autoryzacji podaje się kwotę przychodu z zeznania składanego w zeszłym roku podatkowym),
  • z podpisem elektronicznym podając kod certyfikatu,
 • własnoręczne dostarczenie do urzędu i złożenie w odpowiednim okienku - pracownik urzędu ma obowiązek wydać potwierdzenie złożenia deklaracji,
 • wysyłka pocztą - ważne aby przedsiębiorca posiadał dowód nadania na którym widnieje data wysyłki.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe - deklaracja VAT-UE, VAT-9M, VAT-8

VAT-UE

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych również zobowiązani są  z tego tytułu do składania deklaracji okresowych. Czynni podatnicy VAT zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których jako miejsce świadczenia ustala się miejsce zamieszkania nabywcy (art. 28b ustawy o VAT) są zobowiązani za okresy w których dokonali wymienionych transakcji złożyć deklarację VAT-UE.

Termin złożenia deklaracji VAT-UE:

 • w wersji papierowej do dnia 15 miesiąca,
 • w wersji elektronicznej (tu tylko i wyłącznie wysyłka z wykorzystaniem podpisu elektronicznego) do dnia 25 miesiąca,

po miesiącu, w którym dokonano transakcji - nastąpił obowiązek podatkowy.

Nie wykazuje się zatem w deklaracji VAT-UE importu usług, pomimo że jest on transakcją wewnątrzwspólnotową, której dokonanie zobowiązuje przedsiębiorców do rejestracji dla celów wewnątrzwspólnotowych.

Deklaracje VAT-UE są składane w celach głównie informacyjnych - statystycznych. W odróżnieniu do deklaracji VAT-7 nie wywołują obowiązku zapłaty podatku.

Różnica pomiędzy okresowymi deklaracjami VAT-7 a deklaracjami VAT-UE polega również na tym, że za okresy, w których nie nastąpiła transakcja wewnątrzwspólnotowa przedsiębiorca nie ma obowiązku składania “zerowych” deklaracji. Należy jednak pamiętać, że nie złożenie deklaracji VAT-UE w ciągu kolejnych 6 miesięcy czy 2 kolejnych kwartałów powoduje automatyczne wyrejestrowanie z VAT-UE.    

VAT-9M

W przypadku dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych również podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT mogą - w niektórych przypadkach - być zobowiązani do złożenia deklaracji związanych z podatkiem od towarów i usług. Tak będzie w przypadku, gdy zwolniony podatnik VAT dokona importu usług dla którego zgodnie  z przepisami o VAT to on jako nabywca będzie zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia do US podatku VAT. 

Termin złożenia deklaracji VAT-9M i opłacenia podatku przez nievatowca w związku z dokonaniem importu usług  upływa 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji - nastąpił obowiązek podatkowy z tytułu importu usług.

VAT-8

Podatnicy VAT zwolnieni mogą dokonać rejestracji dla celów wewnątrzwspólnotowych czyli tzw. VAT-UE. W niektórych wypadkach rejestracja ta jest wręcz obowiązkowa, np. w przypadku gdy dokonane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przekroczy wartość 50.000zł. Po przekroczeniu tej kwoty czy też dobrowolnym zarejestrowaniu się nievatowca dla celów VAT-UE jest on zobowiązany do wykazać nabycie zobowiązany towaru jakim jest transakcja WNT w deklaracji VAT-8 i odprowadzić w związku z tym podatek.    

Termin złożenia deklaracji VAT-8 i opłacenia podatku przez nievatowca w związku z dokonaniem WNT upływa 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji - nastąpił obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Zarówno deklarację VAT-9M, jak i deklarację VAT-8 można złożyć w US w postaci tradycyjnej - papierowej lub w wersji elektronicznej, ale tak jak w przypadku VAT-UE - tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada podpis kwalifikowany.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów