0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana umowy spółki przez internet - przy pomocy wzorca

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (dalej ksh) oraz niektórych innych ustaw wprowadziła w 2016 roku do ksh szereg zmian dotyczących rodzaju i zakresu spraw, które mogą być dokonywane za pomocą systemu teleinformatycznego w formie elektronicznej. Nowelizacja wprowadziła daleko idące możliwości dokonywania zmiany w umowach spółek jawnej, komandytowej oraz spółki z o.o., które zostały utworzone z wykorzystaniem wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W jakim jeszcze zakresie możliwa jest zmiana umowy spółki?

Kiedy możliwa jest zmiana umowy spółki przez internet?

Omawiana nowelizacja odnosi się do spółek utworzonych za pomocą wzorca, a zgodnie z art. 4 § 1 pkt 15 ksh są to spółki, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorca umowy, z wyłączeniem spółek utworzonych przy wykorzystaniu wzorca, których umowy zostały zmienione w inny sposób, niż przy wykorzystaniu wzorca. Wynika stąd, że nowe przepisy znajdą zastosowanie tylko do tych spółek handlowych, które zostały utworzone za pomocą wzorca, a następnie nie zostały zmienione tradycyjną drogą. Przymiot spółki utworzonej za pomocą wzorca traci ta spółka, której umowa została zmodyfikowana uchwałą zgromadzenia wspólników podjętą na zgromadzeniu.

Zmiana umowy spółki jawnej i komandytowej przez internet

Po nowelizacji Kodeksu spółek handlowych przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej i komandytowej jest możliwe za pomocą wzorca w systemie teleinformatycznym. Możliwa jest zatem zmiana składu osobowego tych spółek z wykorzystaniem wzorca w formie elektronicznej, a oświadczenia wspólników złożone w tej formie są równoznaczne ze złożeniem ich w formie pisemnej.

Ponadto możliwe jest dokonanie zmian w umowie spółki jawnej, jednak tylko w zakresie postanowień zmiennych spółki.

Wspólnicy spółki jawnej mogą podejmować poprzez formularz w systemie teleinformatycznym uchwały o:

  • zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki,
  • rozwiązaniu spółki,
  • zmianie adresu spółki.

Tak podjęte uchwały są traktowane tak samo jak te podjęte w formie pisemnej. Ponadto wnioski o wpis zmian do KRS w zakresie adresu spółki rejestracji czy uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego również są składane za pomocą systemu teleinformatycznego.

Zmiana umowy spółki z o.o. przez internet

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tegoroczna nowelizacja umożliwiła podejmowanie uchwał wspólników przy pomocy wzorca, co dotyczy także uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o.

Uwaga!

Jeżeli przy podejmowaniu uchwały za pomocą wzorca prawo głosu wykonali wszyscy uprawnieni wspólnicy, nie jest wymagane formalne zwołanie zgromadzenia wspólników.

Uchwały podejmowane przez wspólników spółki z o.o. za pomocą wzorca w systemie teleinformatycznym są równoważne z uchwałami podjętymi drogą pisemną.

Zmiana umowy spółki online w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego

Nowela umożliwiła wspólnikom także dokonywanie zmian umowy spółki z o.o. polegających na podwyższeniu kapitału zakładowego. Dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego za pomocą wzorca jest równoważne z zaprotokołowaną uchwałą wspólników o podwyższeniu kapitału.

Ważne!

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki dokonane za pomocą wzorcą, może nastąpić tylko za pomocą środków pieniężnych.

Oświadczenia wspólników o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o. nie wymagają w tym wypadku formy aktu notarialnego, lecz powinny być one złożone w systemie teleinformatycznym.

Należy koniecznie podkreślić, że wszystkie uchwały podjęte przez spółki za pomocą wzorca, muszą zostać dołączone do księgi protokołów w postaci wydruku uchwał z systemu, a same wydruki winny być poświadczone podpisami członków zarządu.

Zmiana umowy spółki online w zakresie obniżenia kosztów sądowych

Możliwości wprowadzone przez omawianą nowelizację pozwalają na znaczne obniżenie kosztów sądowych, które wspólnicy musieli ponosić przy dokonywaniu zmian w umowach spółek:

  1. koszty notarialne związane z protokołowaniem zgromadzeń wspólników oraz poświadczeniem podpisów na umowach zbycia udziałów zostały wyeliminowane;
  2. opłata sądowa za zarejestrowanie zmian dokonanych za pomocą systemu elektronicznego wynosi 200 zł, czyli 50 zł mniej niż miało to miejsce przy tradycyjnym sposobie.

Należy pamiętać, że wszelkie oświadczenia składane w systemie teleinformatycznym wymagają posiadania przez wspólnika bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów