0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w VAT w 2019 r. - część 2

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W roku 2019 przedsiębiorców jak i konsumentów czeka wiele zmian nie tylko w ustawach podatkowych, ale i innych. Stopień skomplikowania ustaw coraz bardziej się zwiększa. Wdrożenie nowych regulacji wymaga od przedsiębiorców dużej wiedzy, roztropności oraz czujności w aspekcie pojawiania się kolejnych nowości. Niektóre z tych nowości to zmiany w VAT przypadające na 2019 r. oraz na 2020 r.

Zmiany w VAT - JPK_VDEK zamiast JPK_VAT i deklaracji VAT

Najwcześniej od lipca 2019 r. zostanie wprowadzony jednolity plik JPK_VDEK mający na celu zastąpienie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27 a także w późniejszym czasie wniosków o zwrot VAT tj. VAT-ZZ oraz VAT-ZD oraz zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego VAT-ZD. W zamyśle jest także zawarcie w pliku JPK_VDEK informacji, które znajdują się w deklaracjach VAT-9M, VAT-8 oraz informacji VAT-UE, jednak nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy JPK_VDEK będzie w stanie zastąpić również te deklaracje. Resort finansów poinformował, że najpierw planuje wprowadzić przepisy nowelizacji VAT, które wchodzą w życie od stycznia 2019 r. a w drugiej kolejności opublikować nową strukturę, czyli JPK_VDEK. Zmiany w VAT w tym zakresie są zatem ciągle na etapie prac.

Cel wprowadzenia pliku JPK_VDEK to przede wszystkim umożliwienie podatnikowi przesyłania jednego pliku, w którym jest kompleks informacji zawartych dotychczas odrębnie w deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT.

Kolejna kwestia to zniesienie dublowanych informacji w JPK_VAT i deklaracji VAT. Oprócz tego plik JPK_VDEK będzie zawierał pola, które zawiera deklaracja VAT a nie zawiera plik JPK_VAT, np. określenie sprzedaży poprzez VAT-MARŻA, odliczenie lub zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej, zwrot podatku VAT i inne.

Powstaje jednak wątpliwość w odniesieniu do podatników, którzy rozliczają podatek VAT w okresie kwartalnym. Czy miesięczny obowiązek przesyłania JPK_VDEK pozostanie bez wpływu na kwartalny tryb rozliczenia VAT? Do czasu ukazania ostatecznych uregulowań pozostaje jeszcze poczekać. Natomiast Ministerstwo Finansów twardo chce wprowadzić w 2019 r. zmiany w VAT w postaci nowej struktury JPK_VDEK informującej kompleksowo organy podatkowe o wszelkich transakcjach w firmie podlegających opodatkowaniu VAT jak i kwocie zobowiązania podatkowego albo kwocie zwrotu VAT.

Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2019 r.

Ministerstwo Finansów, co roku ogranicza coraz większej liczbie podatników możliwość skorzystania z uprawnienia do zastosowania zwolnienia podmiotowego z VAT, czyli ze względu na sprzedaż za poprzedni rok nie większą niż 200.000 zł. W znowelizowanym art. 113 ust. 13 a więc w przepisie wyłączającym określone towary i usługi z możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT znalazły się nowe, kolejne towary i usługi, dostawa, których pozbawi podatnika skorzystania ze zwolnienia z VAT. Zmiany w VAT w tym wypadku dotyczą sprzedaży tych towarów w umowach zawieranych na odległość przy jednoczesnym zastosowaniu jednego lub więcej kanałów komunikacyjnych w momencie zawarcia umowy. Towary, o których mowa to preparaty kosmetyczne i toaletowe, urządzenia elektryczne i nieelektryczne agd, komputery, wyroby elektroniczne, wyroby optyczne, części do pojazdów samochodowych (hurtowe i detaliczne). Jeżeli chodzi o usługi to od stycznia 2019 r. ze zwolnienia podmiotowego z VAT nie będą mogli skorzystać podatnicy świadczący usługi faktoringu i usługi egzekwowania długów.

Opodatkowanie podatkiem VAT bonów w 2019 r.

W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o VAT z 10 października 2018 r. znalazła się definicja bonu, wyszczególnienie rodzajów bonów oraz zasady ich opodatkowania. Pierwszy raz ustawodawca próbuje wprowadzić i ukształtować niezawarte dotychczas regulacje w ustawie o VAT a dotyczące tak popularnej kwestii jaką jest bon.

Nowelizacja ustawy, jako bon określa instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia, jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu

W projekcie można również znaleźć dokładną identyfikację momentu wprowadzenia bonu do emisji, a więc do obrotu oraz rozróżnienie na:

 1. Bon jednego przeznaczenia, czyli bon, w przypadku, którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług, są znane w chwili emisji tego bonu, albo
 2. Bon różnego przeznaczenia, czyli inny niż bon jednego przeznaczenia.

Podatnik, który wprowadzi po raz pierwszy bon do obrotu będzie miał obowiązek opodatkować jego wartość podatkiem VAT tak jakby wyświadczył usługę lub sprzedał towar. Ta sama zasada znajdzie zastosowanie w przypadku podatników dystrybuujących bony jednego przeznaczenia we własnym imieniu.

Zupełnie inna zasada opodatkowania VAT będzie obejmować bony różnego przeznaczenia, a mianowicie dopiero faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon różnego przeznaczenia, przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę, jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Nie będzie natomiast podlegać opodatkowaniu wcześniejsze wprowadzenie tego bonu do obrotu.

Jeżeli bony różnego przeznaczenia będzie sprzedawać pośrednik to opodatkowaniu VAT będą podlegać usługi pośrednictwa w sprzedaży tego bonu.

Podstawa opodatkowania w odniesieniu do bonów różnego przeznaczenia będzie zależeć czy bon pokrył całość usługi lub towaru czy też nie. Jeżeli bon różnego przeznaczenia zrealizowano w całości to podstawa opodatkowania w odniesieniu do tego bonu, jest równa:

 1. Wynagrodzeniu zapłaconemu za ten bon, pomniejszonemu o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami,
 2. Wartości pieniężnej wskazanej na tym bonie lub w powiązanej dokumentacji, pomniejszonej o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami – w przypadku, gdy informacje dotyczące wynagrodzenia są niedostępne.

Jeżeli natomiast bon pokrył część dostawy towarów lub usługi, to podstawa opodatkowania w odniesieniu do tego bonu, jest równa odpowiedniej części:

 1. Wynagrodzenia zapłaconego za ten bon, pomniejszonej o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami,
 2. Wartości pieniężnej wskazanej na tym bonie lub w powiązanej dokumentacji, pomniejszonej o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami – w przypadku, gdy informacje dotyczące wynagrodzenia są niedostępne.

Zmiany w VAT dotyczące opodatkowania bonów wejdą w życie od stycznia 2019 r.

Zmiany w VAT - kasy rejestrujące

Projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących na lata 2019 – 2021 wprowadził pewną małą rewolucję. Poza dodaniem nowych rodzajów działalności, które utraciły możliwość skorzystania ze zwolnienia z prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej, ustawodawca po raz pierwszy sygnalizuje zależność skorzystania ze zwolnienia z kasy od wystawienia przez podatnika faktury na całość danej sprzedaży towarów lub usług. Towary i usługi objęte powyższym uwarunkowaniem to usługi związane z:

 1. Infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu,
 2. Obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia,
 3. Zbieraniem, przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych,
 4. Odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, osady ze ścieków kanalizacyjnych,
 5. Zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających oraz nienadające się do recyklingu,
 6. Unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych,
 7. Rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami,
 8. Uzdatnianiem i dostarczaniem wody.

Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej uzależnione od wystawienia faktury na całość świadczenia ma także dotyczyć świadczenia przez podatnika usług telekomunikacyjnych, nadawczych, elektronicznych, a także sprzedaży energii elektrycznej, paliw gazowych, pary wodnej, wody gorącej i powietrza do układów klimatyzacyjnych oraz wody w naturalnej postaci.

Ponadto projekt likwiduje zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących dla:

 1. Usług związanych z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni,
 2. Usług w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich,
 3. Transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta,
 4. Przyjmowania przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez konduktorów).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów