0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie szykują się zmiany w VAT od 1 lipca 2020?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy ustawy o VAT stwarzają prawodawcy możliwość wprowadzania zmian w trybie ciągłym. Kiedy już wszyscy zapoznali się i wdrożyli przepisy obowiązujące od 1 stycznia, czas na rozpoczęcie przygotowań do kolejnych zmian. Ustawodawca, wprowadza zmiany w VAT od 1 lipca 2020 r. podejmując kolejne działania mające na celu uproszczenie systemu przy równoczesnym jego uszczelnieniu.

Zmiany w VAT od 1 lipca 2020 r. to koniec z VAT-7 i VAT-7K!

Zmiany w VAT od 1 lipca 2020 r. przewidują, że wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zobowiązani będą do złożenia nowego pliku JPK-VAT, obejmującego zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną. Nowy JPK-VAT składany będzie, analogicznie jak jego poprzednik, w formie elektronicznej, w terminie złożenia deklaracji VAT, tj. nie później niż do 25. dnia kolejnego miesiąca.

W przypadku podatników rozliczających VAT miesięcznie będzie to jeden dokument obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną, natomiast podatnicy rozliczający podatek VAT kwartalnie będą składać JPK_VAT za okresy miesięczne, przy czym za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą wypełniać części dotyczącej deklaracji. Z tego też względu proponowane są dwie struktury JPK-VAT:

  • JPK_7M dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz
  • JPK_7K dla podatników rozliczających się kwartalnie.

W części ewidencyjnej sprzedaży będzie należało zamieścić m.in. oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług oraz oznaczenia dowodów sprzedaży. Dla wybranych towarów zostały przewidziane oznaczenia od „01” do „10”, natomiast dla wybranych usług – oznaczenia od „11” do „13”. Przykładowo – 12: usługi o charakterze niematerialnym. Oznaczenia dowodów sprzedaży to przykładowo TP dla transakcji dokonywanych przez podatników, między którymi istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

W części ewidencyjnej zakupu nie będzie już specjalnych oznaczeń identyfikujących nabycie poszczególnych towarów czy usług, ale wprowadzony zostanie obowiązek odpowiedniego oznaczania dowodów nabycia.

Początkowo wdrożenie struktury JPK podzielone było na dwa etapy. Duże przedsiębiorstwa miały składać JPK_V7M lub JPK_V7K od 1 kwietnia 2020 roku, a mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa od 1 lipca 2020. Ze względu na epidemię koronawirusa przesunięto ten termin dla wszystkich na lipiec.
Zmiana struktury deklaracji JPK_VAT powodować będzie brak obowiązku składania załącznika VAT-ZD przez podatników korzystających z tzw. ulgi na złe długi. W zamian podatnicy korzystający z tej ulgi zaznaczać będą odpowiednie pole wyboru w nowym pliku JPK_VAT.
Połączenie deklaracji VAT-7/7K i pliku VAT-JPK w jednolitą strukturę nie powoduje likwidacji i obowiązku składania pozostałych deklaracji VAT. Podatnicy zobligowani będą składać VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D.
W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, naczelnik urzędu skarbowego wzywa podatnika do ich skorygowania. Podatnik będzie miał 14 dni na dokonanie korekty, a jeżeli nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie, w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu – naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd.

Zmiany w VAT od 1 lipca 2020 r. to nowa matryca stawek

Na mocy zmiany w VAT od 1 lipca 2020 r. zmieni się sposób określania stawek VAT. Ustawodawca sposób identyfikowania towarów i usług poprzez stosowanie PKWiU 2008 zastąpi:

  • w zakresie towarów – unijną Nomenklaturą scaloną (CN) albo Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB),
  • w zakresie usług – Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU (2015).

Celem zmiany w VAT od 1 lipca 2020 r. jest zmodyfikowanie obecnie obowiązującego systemu, tak aby stał się on prosty, przejrzysty oraz przyjazny w stosowaniu, poprzez przyjęcie jednej stawki podatku dla całego działu CN. Konsekwencją przyjęcia takiego rozwiązania będzie zmniejszenie liczby pozycji w zaktualizowanych załącznikach: nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT. W przypadku części towarów stawki podatku ulegną obniżeniu, przy części towarów konieczne będzie podwyższenie stawek.

Nazwa towaru

Stawka aktualna

Nowa stawka

owoce tropikalne i cytrusowe

8%

5%

pieczywo

5%, 8%, 23%

5%

zupy, buliony, żywność homogenizowana

8%

5%

produkty dla niemowląt i dzieci, tj. żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci, smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe

8%

 

 

5%

homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (m.in. kraby, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich

5%

23%

WIS

Podatnicy wprawdzie od listopada 2019 r. mogą występować z wnioskami o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej, zwanej dalej WIS, jednak wiążąca dla organów podatkowych jest od 1 kwietnia 2020 r. Celem wprowadzenia WIS jest zagwarantowanie funkcji ochronnej podatnikom w zakresie uzyskania wiążącej prawnie decyzji identyfikującej stawkę VAT na dany towar lub usługę.

Decyzja WIS wydawana jest – zgodnie z art. 42a ustawy o VAT – na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:

  1. opis towaru albo usługi;
  2. klasyfikację towaru według Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, albo Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną do określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi;
  3. stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Przedsiębiorca chcący uzyskać WIS do złożonego wniosku ma możliwość dołączyć dokumenty, które przyczynią się do właściwej klasyfikacji, np. fotografie, plany, instrukcje, receptury, atesty, informacje od producenta). Opłata za wniosek wynosi 40 zł. W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wymagać będzie przeprowadzenia badania lub analizy, wnioskodawca będzie musiał pokryć koszt tych badań. Decyzja powinna zostać wydana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wydane WIS po usunięciu danych identyfikujących podatnika, zamawiającego i inne podmioty wskazane we wniosku, umieszczane będą bez zbędnej zwłoki w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej, tożsamo jak interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego. Ponadto Szef Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu będzie mógł zmienić albo uchylić wydaną WIS, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość.

Planowane zmiany w VAT od 1 lipca 2020 r.

Dodatkowo został wydłużony termin składania zawiadomienia ZAW-NR z 3 do 7 dni. Równocześnie zmianie uległo miejsce złożenia zawiadomienia: zawiadomienie składane będzie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika dokonującego zapłaty za otrzymaną fakturę. Jednoznacznie wskazano, że zawiadomienie o zapłacie należności na dany rachunek niezawarty w wykazie podmiotów będzie składać się jednorazowo.

Równocześnie w najbliższym czasie mają zostać zaimplementowane do polskiego porządku prawnego przepisy unijne, w szczególności dyrektywa Rady UE 2018/1910 z 4 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi w zakresie:

  • stosowania procedury magazynu typu call-off stock, 
  • transakcji łańcuchowych oraz 
  • dostaw wewnątrzwspólnotowych (przesłanek materialnych uprawniających do zastosowania zwolnień/stawki 0% z prawem do odliczenia).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów