Poradnik Przedsiębiorcy

Zwolnienia z kasy fiskalnej do końca 2018 roku

Ministerstwo Finansów w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, wyszczególnia przypadki w których podatnikom przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy. Tekst rozporządzenia jest co jakiś czas aktualizowany i dostosowywany do bieżących warunków panujących na rynku. Przy wydawaniu nowego rozporządzenia ministerstwo podaje okres w jakim obowiązywać będzie aktualny tekst. Obecnie obowiązująca treść rozporządzenia weszła w życie 1 stycznia 2018 roku i obowiązywać będzie do końca roku. Poznaj najważniejsze zwolnienia z kasy fiskalnej, wymienione a bieżącej treści rozporządzenia.

Zwolnienie z kasy ze względu na limit obrotów

Najczęściej stosowanym zwolnieniem, szczególnie wśród przedsiębiorców rozpoczynających działalność jest zwolnienie ze względu na nie przekroczenie limitu obrotów. Nowe rozporządzenie, nie przewiduje żadnych zmian w odniesieniu do tego zwolnienia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej podatników, u których obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 20 tys. zł. Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczony został limit, lub w chwili wykonania którejkolwiek czynności wymienionej w § 4, z pewnymi wyjątkami, które zostały zawarte w treści rozporządzenia.

Dodatkowo należy pamiętać, że limit ten jest proporcjonalny. Co oznacza, że przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż w trakcie roku, powinni przeliczyć limit na ilość miesięcy w których dokonywana była sprzedaż.

Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników a zwolnienia z kasy fiskalnej

W przypadku gdy przedsiębiorca chce dokonać świadczenia na rzecz pracownika albo sprzedaży towaru lub składnika majątku firmy, np. samochodu, to dana transakcja będzie korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów, w którym zostały wyszczególnione czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania.

Należy bezwzględnie pamiętać, że zwolnienia z kasy fiskalnej nie obowiązują, jeżeli przedsiębiorca przed 1 stycznia 2018 roku rozpoczął ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej.

Co ważne, zwolnienia z kasy fiskalnej nie dotyczą osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenie czy dzieło oraz nie może być użyte w odniesieniu do rodzin pracowników oraz w stosunku do byłych pracowników.

Zwolnienia z kasy fiskalnej przy sprzedaży składników majątku na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Do końca 2018 roku podatnicy, sprzedając środki trwałe należące do firmy dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestracji tych operacji za pomocą kasy fiskalnej na podstawie poz. 50 załącznika czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania do rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z kas fiskalnych.

Nieodpłatne przekazanie towarów dla pracowników lub na cele osobiste podatnika a ewidencja na kasie rejestrującej

Poza sprzedażą na rzecz pracowników ze zwolnienia z obowiązku ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej będą korzystać czynności przekazania lub zużycia towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, o czym stanowi pozycja 45 załącznika. Przy czym należy pamiętać, by przekazane towary nie zawierały się w katalogu objętych obowiązkiem ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej.

Zwolnienia z kasy fiskalnej a sprzedaż w systemie wysyłkowym

Podatnicy, którzy do końca roku 2018 będą sprzedawali towary w systemie wysyłkowym, z wyjątkiem towarów wymienionych w § 4 pkt 1 rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z kas fiskalnych, będą mogli korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestracji tych operacji przy użyciu kasy rejestrującej pod warunkiem, że:

  1. dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). Zapłata może być również dokonana poprzez, np. systemy płatnicze,
  2. z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a zwolnienia z kasy fiskalnej

Podatnicy świadczący usługi inne, niż wymienione w § 4 pkt 2 rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z kas fiskalnych mogą jeszcze do końca tego roku skorzystać ze zwolnienia, którego treść zawiera się w poz. 39 załącznika do powyższego rozporządzenia. Dane zwolnienie znajduje zastosowanie w sytuacji świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Z racji możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia z kasy fiskalnej przez większą liczbę firm warto za przykład poprawnego zastosowania tegoż zwolnienia posłużyć się interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 kwietnia 2015 r. sygn. IPTPP4/4512-76/15-4/BM.

(…)Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że, aby podatnik miał możliwość skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • zapłata za świadczenie musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
  • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlanych zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Wnioskodawca chce skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej na podstawie punktu 38 załącznika Rozporządzenia z 04.11.2014 r. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Zapłaty za usługi świadczone dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będą pobierane przelewem bądź przekazem na firmowy rachunek bankowy. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będą wystawiane imienne faktury, a zapłaty realizowane za pośrednictwem przelewu bądź przekazu mają zawierać opis jakiej faktury dotyczą. Wobec powyższego z ewidencji i dokumentów bankowych jednoznacznie będzie wynikać jakich czynności dotyczy zaplata. Wnioskodawca świadczy tylko i wyłącznie usługi budowlane i nie wykonuje dostaw i usług wymienionych w par. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 4.11.2014r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.