0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2020 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, wyszczególnia przypadki w których podatnikom przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy. Tekst rozporządzenia jest co jakiś czas aktualizowany i dostosowywany do bieżących warunków panujących na rynku. Przy wydawaniu nowego rozporządzenia ministerstwo podaje okres w jakim obowiązywać będzie aktualny tekst. Obecnie obowiązująca treść rozporządzenia weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Poznaj najważniejsze zwolnienia z kasy fiskalnej, wymienione w bieżącej treści rozporządzenia.

Zwolnienie z kasy ze względu na limit obrotów

Najczęściej stosowanym zwolnieniem, szczególnie wśród przedsiębiorców rozpoczynających działalność jest zwolnienie ze względu na nie przekroczenie limitu obrotów. Nowe rozporządzenie, nie przewiduje żadnych zmian w zakresie stosowania zwolnienia, w odniesieniu do lat poprzednich.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2 zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej podatników, u których obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 20 tys. zł. Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczony został limit, lub w chwili wykonania którejkolwiek czynności wymienionej w § 4, z pewnymi wyjątkami, które zostały zawarte w treści rozporządzenia.

Dodatkowo, należy pamiętać, że limit ten jest proporcjonalny. Co oznacza, że przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż w trakcie roku, powinni przeliczyć limit na ilość miesięcy w których dokonywana była sprzedaż.

Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników a zwolnienia z kasy fiskalnej

Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w którym zostały wyszczególnione czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, w przypadku gdy przedsiębiorca chce dokonać świadczenia na rzecz pracownika albo sprzedaży towaru (poz. 34 załącznika) lub składnika majątku firmy (w tym również poz. 47), np. samochodu, to dana transakcja będzie korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrującej, przy spełnieniu warunku odpowiedniego udokumentowania

Należy bezwzględnie pamiętać, że zwolnienia z kasy fiskalnej nie obowiązują, jeżeli przedsiębiorca przed 1 stycznia 2019 roku rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Zwolnienia z kasy fiskalnej przy sprzedaży składników majątku na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Na podstawie poz. 47 załącznika do rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnicy, sprzedając środki trwałe należące do firmy dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestracji tych operacji za pomocą kasy fiskalnej.

Nieodpłatne przekazanie towarów dla pracowników lub na cele osobiste podatnika a ewidencja na kasie rejestrującej

Poza sprzedażą na rzecz pracowników ze zwolnienia z obowiązku ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej będą korzystać czynności przekazania lub zużycia towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, o czym stanowi pozycja 43 załącznika. Przy czym należy pamiętać, by przekazane towary nie zawierały się w katalogu objętych obowiązkiem ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej.

Zwolnienia z kasy fiskalnej a sprzedaż w systemie wysyłkowym

Podatnicy, sprzedający towary w systemie wysyłkowym, z wyjątkiem towarów wymienionych w § 4 pkt 1 rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z kas fiskalnych, będą mogli korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestracji tych operacji przy użyciu kasy rejestrującej pod warunkiem, że:

  1. dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). Zapłata może być również dokonana poprzez, np. systemy płatnicze,
  2. z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a zwolnienia z kasy fiskalnej

Podatnicy świadczący usługi inne, niż wymienione w § 4 pkt 2 rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, mogą korzystać ze zwolnienia, którego treść zawiera się w poz. 37 załącznika do powyższego rozporządzenia. Dane zwolnienie znajduje zastosowanie w sytuacji świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Z racji możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia z kasy fiskalnej przez większą liczbę firm warto za przykład poprawnego zastosowania tegoż zwolnienia posłużyć się interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej z 12 kwietnia 2019 r. sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.67.2019.2.JM.

(...)Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty wpłacane przez portale typu X lub Y korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej określonego w poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2018.2519, dalej: rozporządzenie).

Zgodnie z art. 111 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Gośćmi Wnioskodawcy będą co do zasady wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Jednakże zgodnie z rozporządzeniem przewidziane zostały przypadki, w których nie ma obowiązku stosowania kas fiskalnych. Zgodnie ze zwolnieniem określonym w poz. 37 załącznika do rozporządzenia, świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych korzysta ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegają na świadczeniu usług hotelowych, polegających na wynajmie pokoi osobom fizycznym, zaś przelewy otrzymywane na konto Wnioskodawcy pozwalają na dokładne przyporządkowanie kwot do konkretnych świadczonych usług. Nie ma przy tym znaczenia fakt, iż pieniądze wpływają na konto Wnioskodawcy za pośrednictwem portali, a nie bezpośrednio od gości. Również bez znaczenia pozostaje fakt, iż portale mogą dokonywać zbiorczych, okresowych przelewów, jeżeli do każdego przelewu będzie sporządzona odrębna specyfikacja usług, objętych tym przelewem. W tych przypadkach, w których płatność dokonana przez gości zostanie przekazana przez portale na konto bankowe Wnioskodawcy, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do stosowania kasy fiskalnej.(...)

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów