0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w VAT wprowadzone w wyniku Polskiego Ładu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od nowego roku w podatkach czeka nas prawdziwa rewolucja. Zmiany dotyczą niemal wszystkich podatków. W VAT także wprowadzono ich wiele, w tym z kilku z nich będziemy mogli skorzystać po raz pierwszy. W artykule omówimy te najważniejsze zmiany w VAT, jakie wprowadziła reforma Polskiego Ładu!

Grupa VAT jako nowy podatnik

Powyższą zmianę można śmiało nazwać największą w podatku VAT. Grupa VAT dotychczas nie występowała w polskim prawie.

Jako nowa kategoria podatników VAT będzie ona obowiązywała od 1 lipca 2022 roku. To grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik podatku.

Największym uproszczeniem w grupie VAT jest wspólne rozliczanie podatku VAT za pośrednictwem przedstawiciela. Jest on podmiotem reprezentującym grupę VAT w zakresie jej obowiązków w podatku VAT.

Przedstawiciel będzie składał w imieniu grupy zgłoszenie rejestracyjne VAT-R wraz z umową o utworzeniu grupy VAT. Co ważne z chwilą rejestracji Grupy VAT jako podatnika organ podatkowy z urzędu wykreśli z rejestru podatników członków zarejestrowanej grupy.

Grupę VAT będą mogli utworzyć podatnicy:

 1. posiadający siedzibę na terytorium kraju lub

 2. nieposiadający siedziby na terytorium kraju – w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju.

Podatnik może być członkiem tylko jednej grupy VAT. 
Natomiast grupa ta nie będzie mogła być powiększana o innych członków ani pomniejszona o któregokolwiek z członków wchodzących w jej skład.

W jej przypadku istotne jest wyjaśnienie, kiedy mamy do czynienia z istnieniem powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych między członkami grup. Co ważne, powiązania te będą musiały być spełnione nieprzerwanie przez okres, w jakim ta grupa ma status podatnika. 

Powiązane finansowo występuje, jeśli jeden z podatników będących członkiem grupy VAT będzie posiadał bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących bądź zarządzających albo ponad 50% prawa do udziału w zysku każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy.

Powiązanie ekonomiczne występuje, jeśli:

 1. przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub

 2. rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne, lub

 3. członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT.

Natomiast ostatnie powiązanie organizacyjne wystąpi, gdy:

 1. podatnicy prawnie lub faktycznie, bezpośrednio albo pośrednio, będą znajdowali się pod wspólnym kierownictwem lub

 2. podatnicy będą organizować swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

W przypadku rejestracji jako grupa VAT czynności pomiędzy członkami grupy nie będą opodatkowane. Natomiast czynności z podatnikami spoza grupy uważa się za dokonane na jej rzecz. 

Grupę VAT w zakresie jej obowiązków z ustawy o VAT, Ordynacji podatkowej, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy KAS, reprezentuje przedstawiciel grupy VAT. On więc zajmuje się wszelkimi rozliczeniami w grupie.

Członkowie grupy VAT są obowiązani prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję czynności dokonywanych na rzecz innych członków grupy.

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT dla świadczących usługi finansowe

Obecnie podatnicy świadczący usługi finansowe są zwolnieni z opodatkowania podatkiem VAT. Przypomnijmy, że powyższe zwolnienie dotyczy:

 • usługi, łącznie z pośrednictwem, dotyczącej walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy;

 • usługi zarządzania funduszami;

 • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług oraz zarządzania kredytami albo pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

 • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych oraz ubezpieczeniowych, a także usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług i zarządzania gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

 • usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;

 • usług, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach lub w innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają osobowość prawną;

 • usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe oraz usług pośrednictwa w tym zakresie.

Podatnicy wykonujący powyższe usługi będą mogli od nowego roku wybrać opodatkowanie ich podatkiem VAT. Co istotne, powyższy wybór będzie obowiązywał przez 2 lata, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego podatnik dokonał wyboru. Po tym będą mogli wrócić do korzystania ze zwolnienia z VAT.

Zmiany w VAT a kwartalne rozliczenia dla podmiotów niemających statusu małego podatnika

Od nowego roku podatnicy stosujący opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, czyli tzw. estoński CIT, nawet gdy nie będą posiadali statusu małego podatnika, będą mogli rozliczać podatek VAT w okresach kwartalnych. Uzyskają taką możliwość, jeżeli łącznie spełnią następujące warunki:

 • złożą na piśmie zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa;

 • wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku u tych podatników nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4 000 000 euro przeliczanej zgodnie z kursem NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. 

Tym samym od nowego roku nie tylko mali podatnicy będą mogli rozliczać podatek kwartalnie.

Pozostałe zmiany to w przypadku przedsiębiorców, którzy ewidencjonują obrót na kasie online, obowiązek zapewnienia współpracy kasy z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi, które określi rozporządzenie wykonawcze. 

Powyższe będzie obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. W przypadku braku terminala podatnikowi nie będzie przysługiwał 25-dniowy zwrot podatku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Ponadto utraci możliwość rozliczania kwartalnego podatku VAT. Podatnicy, którzy nie dopełnią tego obowiązku, mogą także otrzymać karę pieniężną w wysokości 5000 zł

Podatnicy, którzy umożliwili podatnikom płatność bezgotówkową, będą mogli otrzymać zwrot podatku w terminie 15 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin do złożenia JPK_V7. 

Podsumowując, w tym artykule opisaliśmy najważniejsze zmiany w VAT, jakie zostały wprowadzone w związku z uchwaleniem Polskiego Ładu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów