0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z kasy fiskalnej - kogo nie obejmuje w 2023 roku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zasadniczo sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej. Przedsiębiorcy mają jednak do dyspozycji szeroki wachlarz zwolnień z kasy fiskalnej, dzięki którym mogą odroczyć lub uniknąć konieczności założenia kasy. Sprawdź, komu przysługuje zwolnienie z kasy fiskalnej na mocy rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących!

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej

Obecnie właściwym aktem prawnym, regulującym temat zwolnień z kasy fiskalnej, jest Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązuje ono do 31 grudnia 2023 roku co oznacza, że od nowego roku zacznie obowiązywać kolejne rozporządzenie wydane w tym zakresie. Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić (w drodze rozporządzenia), niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku nabijania na kasie fiskalnej przy czym rozporządzenie to wydawane jest na określony okres. Dodatkowo minister właściwy do spraw finansów publicznych może również w drodze rozporządzenia określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Przy wydawaniu rozporządzenia uwzględniane są następujące kwestie:

 • wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników;
 • stosowane przez podatników zasady dokumentowania sprzedaży;
 • możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 • konieczność zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1 (czyli ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej), przy uwzględnieniu korzyści wynikających z ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktu zwrotu podatnikom przez budżet państwa części wydatków na zakup tych kas;
 • konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego ewidencjonowania sprzedaży;
 • konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;
 • konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem sprzedaży przez podatników.

Kogo nie obejmie zwolnienie z kasy fiskalnej?

Podstawową zasadą regulującą zwolnienie z kasy fiskalnej jest możliwość odroczenia tego obowiązku do momentu, gdy przychody ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych przekroczą limit 20 000 zł (tzw. zwolnienie podmiotowe).

Limit sprzedaży uprawniający do zwolnienia z kasy fiskalnej w kwocie 20 000 zł pozostaje niezmienny od wielu lat stąd tez można przypuszczać, że kwota limitu nie ulegnie zmianie w kolejnych latach.

Istnieje jednakże grupa czynności, których wykonywanie zobowiązuje przedsiębiorcę do wykorzystywania kasy fiskalnej bez względu na limit. § 4 ust. 1 i 2 wspomnianego rozporządzenia wymieniają czynności które bezwzględnie należy ewidencjonować na kasie fiskalnej.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wyłączone ze zwolnienia są:

1) dostawy:

 1. gazu płynnego,
 2. części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00),
 3. silników do napędu pojazdów i motocykli, silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym i samoczynnym do różnego rodzaju jednostek, w tym motocykli (CN 8407 i 8408),
 4. nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707),
 5. przyczep i naczep (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00); kontenerów (CN 8609 00),
 6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90),
 7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (CN 8708 i 9401 90 80), z wyłączeniem motocykli, to jest do:
 • ciągników;
 • pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą;
 • samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi;
 • pojazdów silnikowych do transportu towarów;
 • pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów, w szczególności: pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych,
 • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKWiU ex 26 i ex 27.11),
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol CN,
 • wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (bez względu na kod CN), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;
 • 2) świadczenia usług:

  1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
  2. taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą,
  3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,
  4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
  7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia (czyli usługi notarialne),
  8. doradztwa podatkowego,
  9. związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:
   1. świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
   2. usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
  10. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
  11. kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  12. związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
  13. mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

  W załączniku obecnie obowiązującego rozporządzenia wykazana została lista czynności, które są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

  Artykuły
  Brak wyników.
  Więcej artykułów
  Wzory
  Brak wyników.
  Więcej wzorów