0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Paragon jako faktura uproszczona - szczegółowe omówienie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kluczowym dowodem księgowym umożliwiającym wpisanie wydatku do kosztów uzyskania przychodu i odliczenie naliczonego VAT jest faktura. W niektórych przypadkach podobną rolę może pełnić także paragon. Mowa tu o dwóch sytuacjach: gdy paragon dokumentuje określone typy wydatków (zakup paliwa za granicą, opłata parkingowa itp.) lub gdy paragon można uznać za fakturę uproszczoną. W niniejszym artykule przyjrzymy się czy może zostać uznany paragon jako faktura uproszczona.

Faktura uproszczona - elementy

Faktura uproszczona to specyficzny typ dokumentu sprzedażowego, w którym nie trzeba zawierać wszystkich tych informacji, obowiązkowych przy klasycznych fakturach. Faktura tego rodzaju nie może dotyczyć kwoty wyższej niż 450 zł lub 100 euro. Na podstawie art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT faktura uproszczona nie musi zawierać:

 • imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu,
 • miary i ilości dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto),
 • stawki podatku,
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną z podatku,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku

- pod warunkiem jednak, że będą na niej zawarte dane, które pozwalają na określenie kwoty podatku dla poszczególnych stawek.

Fakturą uproszczoną nie można dokumentować:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • dostawy towarów i świadczenia usług, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
 • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Należy pamiętać, że nawet przy spełnieniu powyższych warunków faktura uproszczona pozostaje dokumentem fakultatywnym. Przedsiębiorca ma wybór, czy wystawi klasyczny dokument sprzedażowy, czy fakturę uproszczoną. Jeśli zdecyduje się na tę drugą opcję, nabywca nie ma prawa zażądać wystawienia klasycznej wersji.

Paragon - jakie dane musi zawierać?

Jak widać, faktura uproszczona powinna uwzględniać dane zbliżone do tych, które musi zawierać paragon. Według par. 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących paragon powinien uwzględniać przynajmniej:

 • imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
 • NIP podatnika,
 • numer kolejny wydruku,
 • datę oraz godzinę i minutę sprzedaży,
 • oznaczenie “PARAGON FISKALNY”,
 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku,
 • wartość rabatów lub narzutów, o ile występują,
 • wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów i narzutów,
 • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
 • łączną kwotę podatku,
 • łączną kwotę sprzedaży brutto,
 • oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto,
 • kolejny numer paragonu fiskalnego,
 • numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
 • NIP nabywcy - na żądanie nabywcy,
 • logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Czytając powyższy katalog, można dojść do wniosku, że decydującym elementem przy kwalifikacji paragonu (jeśli kwota jest niższa od 450zł lub 100 euro) jako fakturę uproszczoną jest NIP nabywcy. 

Paragon można uznać za fakturę uproszczoną, jeśli znajduje się na nim NIP i obejmuje transakcje:

 • których wartość nie przekracza granicznych kwot,
 • możliwe do dokumentowania okrojoną wersją faktury.

W takim przypadku paragon może stanowić podstawę do księgowania w KPiR i odliczenia VAT naliczonego (dla czynnych podatników VAT).

Paragon jako faktura uproszczona - księgowanie w wfirma.pl

W systemie wfirma.pl księgowanie faktury uproszczonej przebiega tak jakby była ona zwykłą fakturą poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (bez VAT).

 paragon jako faktura uproszczona

Tak zaksięgowany wydatek zostanie ujęty w rejestrze zakupów VAT (w przypadku czynnych podatników VAT którzy mają prawo do odliczenia podatku VAT) oraz jako koszt uzyskania przychodów w KPiR.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów