Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna - wszystko co warto wiedzieć

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów lub wykonujący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, co do zasady obowiązani są ewidencjonować przychód za pomocą kasy fiskalnej. Jednak na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które obowiązuje od 01 stycznia 2018 roku, niektóre rodzaje działalności zwolnione zostały z tego obowiązku. Przeczytaj i dowiedz się czy kasa fiskalna Cię obowiązuje!

Kasa fiskalna - kiedy można korzystać ze zwolnienia z obowiązku jej stosowania?

W § 3 przytoczonego rozporządzenia został umieszczony katalog zwolnień ze stosowania kasy fiskalnej.

Przede wszystkim, zwolnienie dotyczy podatników, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 tys. zł. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w trakcie roku limit wyliczają w proporcji.

UWAGA!

Do wspomnianego limitu nie będzie liczona sprzedaż środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także sprzedaż nieruchomości. Jednak konieczne będzie udokumentowanie takiej transakcji fakturą.

Kiedy zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej nie obowiązuje?

Na mocy rozporządzenia zostały określone czynności, które zawsze będą powodować obowiązek zaewidencjonowania ich na kasie fiskalnej (bez względu na wysokość obrotu). Oczywiście, o ile jest to sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Do katalogu czynności, w stosunku do których nie mają zastosowania przepisy zwalniające z kasy fiskalnej (bez względu na osiągnięty limit obrotów) zaliczono m.in.:

dostawę:

 1. gazu płynnego,

 2. części do silników (PKWiU 28.11.4),

 3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

 4. nadwozi do pojazdów silnikowych(PKWiU 29.20.1),

 5. przyczep i naczep: kontenerów (PKWiU 29.20.2),

 6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

 7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

 8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

 9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

 10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

 11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 204r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą,

 12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

 13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

 14. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

 15. perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

oraz świadczenie usług:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,

 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,

 • doradztwa podatkowego,

 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.
 • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
 • w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Kiedy upływa termin do rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej?

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1 stycznia 2018 roku, jeżeli na mocy rozporządzenia będą zobowiązani do stosowania kasy fiskalnej w 2018 roku, mają czas na zainstalowanie kasy fiskalnej do 1 marca 2018 roku.

Oprócz powyższej sytuacji standardowy termin na rozpoczęcie ewidencji na kasie po utracie zwolnienia, to 2 miesiące licząc od końca miesiąca w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia. Wyjątek od tej reguły stanowi wykonanie czynności z §4. W tej sytuacji podatnik jest zobowiązany do ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych na kasie fiskalnej, w chwili wykonania czynności wymienionej w tym paragrafie.

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT przedsiębiorcy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mają możliwość odliczenia od podatku kwotę wydatkowaną na zakup kasy fiskalnej zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Jednak kwota ulgi nie może przekroczyć 90% ceny netto zakupu (czyli bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

W odniesieniu do podatników zwolnionych z VAT procedura wygląda nieco inaczej. Mianowicie należy złożyć wniosek w US o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej. Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty wraz z oryginałem faktury zakupu. Dodatkowo należy złożyć informację o podmiocie prowadzącym serwis kas fiskalnych, który dokonał fiskalizacji, a także numer konta bankowego, na który ma zostać przekazana kwota zwrotu. Zwrot środków na konto powinien nastąpić w ciągu 25 dni od momentu złożenia wniosku.

Jakie kary grożą za brak kasy fiskalnej?

Na podstawie obowiązującego rozporządzenia kasy fiskalne są dla niektórych przedsiębiorców obowiązkowym elementem wyposażenia. Dodatkowo, Ministerstwo Finansów aby “zmotywować” przedsiębiorców do wdrażania kas fiskalnych przez przedsiębiorców przewidziało kary jakie może na nich nałożyć. Przede wszystkim wdrożenie kasy z opóźnieniem uniemożliwia skorzystanie z ulgi na jej zakup. Dodatkowym czynnikiem “motywującym” będą kary skarbowe: mandat bądź grzywna.